Kalendar događanja

Član borivoj

Upisao:

borivoj

OBJAVLJENO:

PROČITANO

229

PUTA

OD 14.01.2018.

Smrt velika avantura - Smrt nije potpuni nestanak

Ovaj svijet doživljavamo pomoću pet osjeti-la: okusa, dodi­ra, njuha, sluha i vida. Nebo se doživljava pomoću intuicije.

Smrt nije potpuni nestanak. Smrt je stanje pasivnog, nevolj­nog opu -štanja prouzročenog nesrećom, bolešću ili tugom. To prisilno i trajno odvajanje tijela od struje života popularno se naziva smrću ili potpunim prestankom života. No, zapravo je posrijedi tek pri-vremeno stanje. To nije svršetak svega, već tek prijelaz iz područja promjenjive, ružne mate­rije u po-dručje beskrajne radosti i razno-bojnih svjetala. Zašto ne biste putem meditacije svladali metodu voljnog odvajanja cijeloga tijela od struje života te na taj način oslo­bodili dušu okova smrti? Kao što električna struja ne umire kad se žarulja razbije, tako ni smrt ne uništava naše istinsko jastvo, koje se nakon nje povlači u beskrajno, Sveprisutno Jastvo. Ovaj svijet doživljavamo pomoću pet osjeti-la: okusa, dodi­ra, njuha, sluha i vida. Nebo se doživljava pomoću intuicije. Zbog toga je potrebno meditirati često i duboko jer me-di­tacijom razvijamo šesto osjetilo ili intuiciju. Mi nismo tijelo već Duh. Nebo vas čeka, a jedini način da dođete do njega jest ra-zvijanje intuicije dubokom moli-tvom i meditacijom. . . - Budući da smo besmrtne duše i Božja djeca, posljedice na­ših zlodjela ne smiju nas prisiliti na povratak u nepoželjan život na zemlji. Naš dom je sveprisutnost: vječno bla-ženo Božje kraljevstvo u kojemu nema bolesti ni tuge. Taj dom nije zemaljsko prenoćište, u koje dolazimo zbog zemaljske zabave. Kad završimo ovu svjetovnu igru, moramo se odlu­čiti na povratak kući. Reinkarnacija je stvorena uslijed sotonske sile, koja je ljudi­ma usadila pogrešne žudnje i vezanosti te ih potaknula na­pustiti vječno sretno Božje kraljevstvo i vraćati se na zemlju, u svijet lažnih nada, razočaranja, tuge i neznanja. . . - Reinkarnacija be-smrtne duše drži podalje od nji-hova kra­Ijevstva sveprisutnosti, u majušnom tjelesnom zatvoru.

- Život je veličanstven; život je prelijep, samo ako ispod materije opazite Boga. Ne dopustite da vas opčini ta promjenjiva slika života i smrti, već opazite be-smrtnost. Paramhansa Yogananda - KARMA I REINKARNACIJA - KAKO UVIJEK BITI SRETAN

Kada smo probuđeni nalazimo da su karmičke prepreke u osnovi prazne. Ali kada nismo probu-đeni, onda moramo platiti sve naše dugove. Iz pjesme - Song of Enlightenment od Yung-chia Hsuan-chueh (Ch'an Buddhistički redovnik, 665 - 713 godine)

"Ja se nadam da prakticiram (više) Dharmu kada mi se približi smrt", rekla je Shindormo.

"Molim, sada mi propovjedaj o patnji smrti". Kao odgovor, Milarepa je zapjevao:

"Onaj tko mora proći patnju umiranja – Čuvari Yame (Gospodar smrti) ga hvataju i odnose kada dođe vrijeme smrti.

Bogati čovjek ne može to otkupiti novcem, sa svojim mačem heroj

ne može to pobijediti, niti pame-

tna žena to može prevariti trikom.

Čak i učeni učenjak to ne može odgoditi sa svojom snagom govor -ničkog izražavanja.

Ovdje, nesretni se ne mogu žaliti,

niti hrabar čovjek tu može

iskazati svoju srčanost.

Kada se svi Nadi (kanali duhovne sile u tijelu) u tijelu skupe,

onda se biva zgnječen kao izme-đu dvije planine - sve vizije i osjećaji postaju zamućeni.

Kada Bon svećenici i vračevi

postanu beskorisni, povjerljivi do -ktori se predaju njegovom očaju.

Nitko ne može komunicirati

sa umirućim čovjekom, zaštitnici čuvari i anđeli nestaju u ništa.

Još dok dah nije prestao on osjeća miris ustajalog vonja mrtvog mesa.

Kao komad ugljena u hladnom

pepelu dolazi na rub smrti. Kada umiru, neki još broje datume i zvijezde; drugi plaču i stenju; neki razmišljaju o svjetovnim do-brima; Neki, da će njihovo teško stečeno bogatstvo uživati drugi.

Koliko god duboka bila nečija ljubav, ili velika simpatija, on može otići i putovati samo sam.

Njegovi dobri prijatelji i utješi-telji ga mogu tu ostaviti samog, u smotuljku njegovo voljeno tijelo će biti smotano (u Tibetu je običaj da se tijelo presavije u pasu i tako odnese ) i odnešeno.

Zatim bačeno u vodu, zapaljeno u vatri, ili jednostavno biti ostavlje-no na pustoj zemlji.

Vjerni pokrovitelji, što na kraju mi možemo zadržati?

Moramo li besposleno sjediti, i

pustiti da sve stvari prolaze?

Kada se tvoj dah sutra zaustavi,

nikakvo bogatstvo na zemlji ti ne može pomoći. Zašto, bi onda, neko bio značajan? Ljubazni bli-žnji se kreću u krug oko kreveta umirućeg ali nitko mu ni za trenutak ne može pomoći.

Znajući da sve mora biti osta-vljeno, on shvaća da sva velika ljubav i prianjanje mora biti uzalu -dno kada taj konačni trenutak dođe, samo Sveta Dharma

(prirodni zakon; zakon oslobođe-nja, tj. učenje prosvijetljenog čo-vjeka) pomaže. Ti trebaš stremiti, draga pokroviteljice, za sprem-nost da umreš! Budi sigurna i spremna kada vrijeme dođe, da

nećeš imati straha niti ćeš žaliti. 

Milarepa 1052 - 1135  tibetanski jogi

Jednom sam posjetio mudraca ko -ji je živio pokraj rijeke, u to sam vrijeme imao čudnu predodžbu da pravi mudraci žive jedino na Himalaji. Mislio sam: "Ne može biti moguće da pravi mudraci žive na obalama ove male rijeke koja se nalazi tako blizu grada". Ali njegov način življenja želio sam doživjeti izravno. Kada sam mu se približio na šest kilometa-ra, poslao mi je hranu, ali nisam time bio impresioniran. Pomislio sam: "Nije to ništa. Ako me netko dolazi vidjeti, i ja mogu osjetiti da je na putu i pripremiti hranu za njega. To nije prava mudrost". Kada smo se sreli, rekao je: "Kasniš. Odbacujem svoje tijelo sutra ujutro". "Zašto ne pričekaš još dvanaest sati i poučiš me ne-čemu?" pitao sam. "Ne. Nemam vremena", rekao je. Imao je mno-go sljedbenika različitih vjera. Hindusi su ga poznavali kao swa-mija, muslimani su ga smatrali sljedbenikom islama, a kršćani su vjerovali da je kršćanin. Nakon njegove smrti, kršćani su ga že-ljeli odnijeti na svoje groblje; muslimani su ga planirali preba-citi na svoje, a hindusi su ga že-ljeli spaliti i izgraditi mu spome-nik. Sljedećeg dana napustio je tijelo. Došao je liječnik i potvrdio smrt. U narednih nekoliko sati nastala je velika zbrka. Ljudi svih religija i njihove vođe počeše se boriti za njegovo tijelo. U pitanju je bio prestiž svake skupine. Lo-kalni upravitelj mi je došao i re-kao: "Bio si s njim. Možda ti znaš što je doista bio. Moram riješiti ovu situaciju". Odgovorio sam da ništa ne znam o njemu. Tada sam pomislio: "Kakva je to vrsta mu-draca? Umro je i stvorio proble-me meni i drugima, a ništa me nije naučio?" Rekao sam u sebi: "Ako je bio tako velik mudrac, zašto je stvorio toliko problema?" Četvrtog dana nakon smrti, izne-nada je ustao i rekao: "Gledaj! Odlučio sam ne umrijeti jer se ti boriš!" Upravitelj i drugi užasnu-to su ga gledali. Mudrac je rekao: "Sklonite mi se s očiju, vi hindu-si, vi muslimani i vi kršćani. Glu-pi ste. Pripadam Bogu i nikome drugom". Tada je pogledao mene: "Ne brini, sine moj. Ostat ću s tobom tri dana i učiti te. Četvrtog ću napustiti tijelo". Živio sam s njim tri dana. Za mene je to bilo vrlo prosvjetljujuće iskustvo i je-dan od najboljih perioda u mom životu. Poučio me mnogim stvari-ma. Svakodnevno bi više puta po-navljao istu frazu: "Budi ono što stvarno jesi. Ne pretvaraj se da si ono što nisi". Stalno je to pona-vljao. Nakon tri dana, rekao je: "Želim ući u vodu". Tada je uše-tao u rijeku i nestao. Kada su ljudi došli da ga traže, rekao sam da je ušao u rijeku i da nije izašao. Tražili su njegovo tijelo. Doista su se trudili pronaći ga, ali bez­uspješno. Nikada nije prona-đen. Veliki mudraci ne poistovje-ćuju se ni sa jednom reli­gijom ili vjerovanjem. Oni su iznad takvih različitosti. Oni pripadaju čita-vom čovječanstvu. Swami Rama  

Ako me kao oblik on bude vidio, ili po zvuku ili riječi bude tražio,

takav je na krivom putu

ne može vidjeti Buddhu.

Buddha-DIAMOND SUTRA

- Kao riba izvučena iz vode i bačena na kopno tako se trza i misao onoga tko napušta carstvo Smrti.  - Lutalicu, samotarku, bestjelesnu, prikrivenu, tko ne pušta misao iz vida, oslobađa se spona umiranja.  DHAMMAPADA

Umirući su odbacili maske i pli-tkosti svakodnevnog života i svi su oni više otvoreni i osjećajni zbog toga. Oni kroz sve vide nestvarnost. Sjećam se da je jedan čovjek rekao: "Ne, neću čitanje. Jedino hoću ono što je u vašem umu i srcu". Dame Cecily Saunders - "Spiritual Pain" disertacija (objavljeno u Hospital Chaplain 1988)

Sto Vaša Preuzvišenost ima za ponuditi onima među nama koji-ma se sve ovo čini vrlo teškim za razumije­vanje? - Nikakvu stvar ja nemam za ponuditi. Nikada ni-sam imao ništa za ponuditi dru-gima. Samo zato što ste dopustili izvjesnim ljudima da vas zavedu stalno tražite intuiciju i tragate za razumijevanjem. Nije li to jedan od onih slučajeva kad učenici i učitelji svi zajedno upadaju u istu nerazrješivu zbrku. Sve što treba-te upamtiti su sljedeće upute: 

1. - naučite kako da budete potpu -no nepri­jemčivi za osjete koji do -laze iz vanjskih obličja, tako pro -čišćavate svoje tijelo od prije-mčivosti za izvanjsko.

2. - naučite da ne obraćate pažnju ni na kakvu razliku među stvari-ma koje proizlazi iz vašeg osjetil-nog opažanja, čime pročišćavate svoje tijelo od beskorisnog razlu-čivanja među pojavama.

3. - posebno vodite računa o tome da izbjegavate praviti razliku na osnovu ugodnih i neugodnih osje-ta, čime pročišćavate svoje tijelo od uzaludnog razlikovanja.

4.- izbjegavajte stalno razmišlja-nje o stvarima, čime pročišćavate svoje tijelo od prosuđivanja.

Jedan jedini trenutak mišljenja u duhu dvojnosti dovoljan je da vas povuče natrag u dvanaesterostru-ki lanac uzročnosti. Ono što po-kreće kotač uzročnosti jest zablu-da, koja time stvara beskonačan lanac karmičkih uzroka i poslje-dica. To je zakon koji vlada čita-vim našim životom, sve do doba starosti i smrti.

Huang-Po - zen učitelj 9. stoljeće

Bit pakla je želja za vlašću nad drugima.  Emanuel Swedenborg

Dokle god ljudi budu ubijali živo-tinje i oni će se međusobno ubija-ti. Onaj tko sije umorstva i bol ne može očekivati da požnje zado-voljstvo i sreću. Navika ubijanja i jedenja mesa je nesaglasiva sa nadom za dostizanje integralnog mira i sreće. 

Pitagora 6. stoljeće prije Krista

Kao što vidiš sloboda tvoje volje tolika je da sam određuješ svoju sudbinu. Hoćeš li biti smrtan ili besmrtan, stvar je isključivo tvoje odluke. Ne postoji ništa što ne bi mogao izmjeniti: popraviti odno-sno pokvariti. Sve je u tvojim rukama jer je tvoja riječ poslje-dnja. Nijedna spoznaja na ovome svijetu ne vrijedi toliko kao samo  -spoznaja.  Rene Gnosis

"Sve su pojave moj vlastiti um, a taj um je praznina, nenastala i nezapriječena" razmišljajući o to-me, neka vam um bude prirodan i "nerazvodnjen", samo-sadržan u njegovoj vlastitoj prirodi kao voda nalijevana u vodu, upravo kao što je, slobodan, otvoren, i opušten. Ostavljajući ga prirodno i opušteno da miruje, možete biti sigurni da će ulaz-maternica u sve različite vrste rođenja sigurno biti zatvorena. Francesca Fremantle i Chogyam Trungpa - THE TIBETAN BOOK OF THE DEAD, 1975

Reci: ako svijet shvaćamo jedino u duhu pomoću pet osjetila, zar je svijet nešto izvan našeg duha.  ?

Kao što dobro proveden dan donosi  sretan san, tako i dobro proveden život donosi sretnu smrt. L. Da Vinci

KLIKALICE

🔝

KOMENTARI

 • 14.10.2010. 08:34h

  Član kajaMerlin4 Sa ovim se nebi složila; *** ?Zašto ne biste putem meditacije svladali metodu voljnog odvajanja cijeloga tijela od struje života te na taj način oslo?bodili dušu okova smrti? Mi nismo tijelo već Duh. Nebo vas čeka, a jedini način da dođete do njega jest ra-zvijanje intuicije dubokom moli-tvom i meditacijom. . . - Budući da smo besmrtne duše i Božja djeca, posljedice na?ših zlodjela ne smiju nas prisiliti na povratak u nepoželjan život na zemlji. Naš dom je sveprisutnost: vječno bla-ženo Božje kraljevstvo u kojemu nema bolesti ni tuge. Taj dom nije zemaljsko prenoćište, u koje dolazimo zbog zemaljske zabave. Kad završimo ovu svjetovnu igru, moramo se odlu?čiti na povratak kući. Reinkarnacija je stvorena uslijed sotonske sile, koja je ljudi?ma usadila pogrešne žudnje i vezanosti te ih potaknula na?pustiti vječno sretno Božje kraljevstvo i vraćati se na zemlju, u svijet lažnih nada, razočaranja, tuge i neznanja. . . - Reinkarnacija be-smrtne duše drži podalje od nji-hova kra?Ijevstva sveprisutnosti, u majušnom tjelesnom zatvoru. \" *** Gdje je tu logika !? Čemu je onda Duh dolazio na Zemlju ? Mi jesmo Duh, a naša duša materijalni dio Zemlje, stvorena snagom i htjenjem Duha, i sa njim zajedno čini; Ispoljavanje Duha u obliku. Duh si je izabrao Zemlju kao mjesto svoga oblikovanja. On stvara oblike ? i kad je došao do oblika čovjeka koji je sposoban biti svjestan i živjeti Duh koji je vječan, ONA-duša se je izdvojila iz te svijesti i otišla svojom stranputicom?stvorivši sama sotonu koju sada okrivljuje za svoju smrt. Čovjek si je sve sam kriv. Sam je svojim životom, pokoravajući se izmišljenim i nepravilnim zakonima materije, stvorio pakao, kako u svojem osobnom životu tako i u cijeloj Zemlji. Duh je planirao Raj na Zemlji, i ne treba odlaziti u neka druga područja da bi živio ono što on jest. Struja života je u čovjeku, treba ju samo osloboditi i koristiti na način po zakonima Duha, a ne materije koja je bez duha mrtvac. Naš Dom je TU, u našoj svjesnosti i oslobađanju vladavine materije nad nama, prelazeći živjeti po zakonima Duha ?
 • 14.10.2010. 09:19h

  Član ivanaMerlin1 kažu da u bibliji stoji ovako: Adam je živio 930 godina; začeo sina u starosti od 130 Set 912 godina; začeo sina u starosti od 105 Enos 905 godina; začeo sina u starosti od 90 Kainan 910 godina; začeo sina u starosti od 75 Mahalaleel 895 godina; začeo sina u starosti od 65 Jared 962 godina; začeo sina u starosti od 162 Enoh 365 godina prije hodanja s Bogom; začeo sina u starosti od 65 Metuzalem 969 godina; začeo sina u starosti od 187 Lameh 777 godina; začeo sina u starosti od 182 Noa 950 godina; začeo sina u starosti od 500. nekidan mi je netko na to skrenuo pažnju... kako ja i inače pojma nemam, nisam znala niti to... zanimljivo... tko, kada i kako nam je pomaknuo decimalni zarez i sveo trajanje života na jednu desetinu ?
 • 14.10.2010. 09:22h

  Član ivanaMerlin1 uostalom, baš me briga tko, kada i kako ga je pomaknuo, važno je kako zarez staviti tamo gdje mu je mjesto :)
 • 14.10.2010. 10:06h

  Član borivojMerlin3 Bit pakla je želja za vlašću nad drugima. - Emanuel Swedenborg -------- pogledajte oko sebe koliko brakova stradava, bolesnih supružnika i djece, samo zbog toga što jedan pojedinac želi zadržati dominirajuću ulogu u braku...
 • 14.10.2010. 10:16h

  Član kajaMerlin4 Možemo pretpostaviti da ta skraćenost je u stvari ubrzavanje pred kraj nečega. A ON nam poručuje; ? Bog se posve približio čovjeku Zapravo nije, Bog je oduvijek bio tu Nego se čovjek približio BOGU JER, NJIH DVOJE SU ODUVIJEK NERAZDVOJIVO JEDNO. Tek događaj PAD-a Učinio je niz PRIVIDA Koji su prividno razdvojili Boga od čovjeka i Čovjeka od Boga . A da nije bilo to što je bilo Da nije bilo PAD-a Nebi se dogodilo ni niz PRIVIDA NI PRIVIDNE ODVOJENOSTI ČOVJEKA OD BOGA. Energije što vas okružuju toliko su jake, gotovo za mnoge neizdržive. Te iste Energije razorne su moći zato što očekuju mekoću i popustljivost s vaše strane, a ne otpor i krutost. ENERGIJA = BOG = LJUBAV bezuvjetno zahtijeva predanje, kapitulaciju, jer samo tako može vas upiti u sebe i ispuniti vas sobom. To protumačite u onom smislu ? NE BUDETE LI POPUT MALOG DJETETA (ČISTOG SRCA, ČISTOG BEZAZLENOG UMA) ne nećete UĆI U KRALJEVSTVO NEBESKO. SVE ONO < zlo i naopako> što stoljećima se u naslagama skupljalo, sad uzdrmao sam. Potresao snagom viših titraja, te Vam tako omogućio da se Vaše grubotvarno tijelo, Vaša zgusnuta teška energija ; UZDIGNE , RAZRIJEDI I PUTEM VIŠIH VIBRACIJA ? SNAGE SVEDUHA DUHA SVETOGA UZDIGNE ? S J E D I N I SA MNOM UĐE U MOJU SFERU SPOJI SA SVIJEŠĆU STVORITELJA I POSTANE JEDNO SA NJIM Onako JEDNO KAO ŠTO JE ODPRVA I BILO TAKO ĆE I BITI V J E K O V J E Č N O ? UVIJEK I NEPREKIDNO PRISUTNO U S A D A . ????????? IZNJEDRIT ĆU NOVO SUKNO ZA NOVA POKOLJENJA ZA NOVA JUTRA ZA ZORE ŠTO TEK RUDE ZA SVITANJA MNOGA ..........I DA ! KAO ŠTO REKOH I NIKAD NE POREKOH ; STARCA, ŠTO STOTINU NE NAMIRI, NEĆE BITI TA ON MLADCEM ĆE SE ZVATI ZA ZARUČNIKA SPREMIT ĆU GA I POTOMSTVOM MNOGIM OBGRLITI ? PODARITI.
 • 14.10.2010. 10:38h

  Član ivanaMerlin1 ma izdržat ćemo... to turiranje i silno verglanje motora prije nego što kvačilo prebaci u sljedeću brzinu... motor urla, dok ne dosegne olakšanje i ne klizne opet mirno i glatko... bit će ok.
 • 14.10.2010. 10:50h

  Član tavrickMerlin1 ma di\'s ti krenula Ivanice, i jel imaš vozačku uopće? :-)
 • 14.10.2010. 11:03h

  Član ivanaMerlin1 imam. ponekad se dekoncentriram pa propustim poneki prometni znak, ali nastojim barem na semaforima biti pažljiva... a žmigavac dajem uvijek... mig mig... ideš s nama, brate ? ako uspijem usvojiti mogućnost da barem dodam jednu nulu ciljanoj brojci, zar je onda problem dodati nula koliko hoćeš ? vježbam... ako je moguće dodati određeni broj znamenki, onda zaista ne treba nikamo žuriti... pa je lakše i pratiti znakove... no stress...
 • 14.10.2010. 11:04h

  Član ivanaMerlin1 ( ups, u borinoj smo kući... )
 • 14.10.2010. 11:14h

  Član tavrickMerlin1 (ne nego u Bukvinoj :-) sad kad nas pošalje u svoj milje :-))
 • 14.10.2010. 11:17h

  Član tavrickMerlin1 Ivana..neki kažu da dužinu života određuje brzina tj. količina disanja i udisaja (oksidacija jelte).. tak da, prestani disat i živi zauvijek :-))
 • 14.10.2010. 11:20h

  Član ivanaMerlin1

  @tavrick

  ( gle, toliko pušim da bi se to gotovo moglo shvatiti kao solidno prestajanje disanja... iako sumnjam da mi je to najbolja strategija... s druge strane, nisam te to pitala, nego da li ideš s nama... )
 • 14.10.2010. 11:22h

  Član tavrickMerlin1 normalno da idem..al možda bolje da Kaja vozi, ta kad krene ništa ju ne može zaustavit hihi :-))
 • 14.10.2010. 11:45h

  Član borivojMerlin3

  tavrickić

  tavrick, s kojim cinizmom i misliš zajebantski mene ti misliš izprovocirati... eto ti još jednog iz te plejade... ------------ PODRIJETLO PREZIMENA BUKVA iziritiralo me je pisanje prisutnih na jednom forumu u dalmaciji o prezimenima, gdje je poanta izvređati onog drugog tako da ta osoba ne može doći k sebi, potom taj vrijeđa onog drugog, i tako u nedogled. o prezimenu bukva ružno su pisali, te sam ja riješio da svima odgovorim ovim mojim tekstom. nadam se da sam u tome i uspio. o tom forumu ne želim pisati i dalje ostajem bez teksta.., o načinu pisanja i prisutnosti ljudi koji rade na tome... i tako ti u nedogled iscrpljuju se u pljuvanju jedni po drugima, na ime prezimena, danima, i tako danima... jadna ta stvorenja!... PODRIJETLO PREZIMENA BUKVA --------------------------- \"O prezimenu BUKVA, zapoceo bih sa citanjem pojmova profesorice dr. Olge Lukovic-Pjanovic. \"... Pojmovi su sadrzani u slovima slovenske azbuke - stare glagoljice, ali i novije cirilice. Ti pojmovi, prva tri slova nizu se ovako: A - az, B - buk(bog) ili buki(slova), V - Vid(bog sunca ili rata) ili vjedi, vjedu(znam)... ...Ali - kaze autorica: \"Iznad svega toga stoji - u neku ruku kao kruna - ono sto je formulisano s prve tri rijeci: AZ - BOG - VID, koji sve to VIDIM, CUJEM i OSJECAM\". Medjutim, tko se iole zanimao za slovensku azbuku, bilo za cirilicu ili glagoljicu, dobro zna da se ta tri pocetna slova ne citaju tako. Dakle, ne AZ - BOG - VID, nego AZ - BUKI - VJEDU, sto znaci: JA SLOVA ZNAM. Ovo drugo tumacenje je opce poznato i prihvaceno... ...BUK bi trebalo da znaci BOG, stoji pod upitnikom, jer BUK je BUKVA(drvo). Ali ako uzmemo u obzir da je BUKVA bila sveto drvo, odnosno drvo-zapis (a zapisa imamo i danas u Srbiji), da je sa urezanim slovom V - \"Vid\" oznacavalo boga Vida, onda postaje sve jednostavnije. BUK je isto sto i BOLVAN u staroruskom spjevu SLOVO O POLKU IGOROVU, gdje znaci - BALVAN, DRVENI KIP BOZANSTVA. Ali kako objasniti da je BUK postalo BUKI - \"slova\", pa i njemacko BUCH - \"knjiga\"? Postoji li mozda i neki drugi zapis sa vise znakova urezanih na bukovoj ploci? Postoji. To je ploca koja je sluzila kao dokaz da zemlja pripada jednom narodu, a kasnije, u feudalizmu, i pojedincima... ... Pisuci o slovenackoj azbuci glagoljici, F.M.Apendini je rekao i ovo: \"Izumitelji glagoljice je postupio tako da imena slova, nizuci se jedno za drugim, izrazavaju neku misao i savrseno obuhvataju smisao rijeci; u drugim azbukama, medjutim, ni naziv slova, a ni njihov red ne znace zapravo nista\". To je tacno, ali Apendini nam nije rekao da li je to djelo izumitelja azbuke, ili azbuka lezi na vec znanoj magijskoj podlozi, sto je najvjerojatnije. Nalazimo se dakle na izvoru magije. Znakovi slavenske azbuke omogucavaju da se pomocu njih izvrse sve magijske radnje - zapisivanje amuleta, urezivanje zapisa, gatanje, proricanje, bacanje cini i dr. Slavenska azbuka je takodjer bozanskog porekla, a po jednoj legendi potice od paganskog boga najviseg ranga. U toj legendi se kaze da je Svarun(drugo ime Svarog) isao medju ljude kao obican smrtnik. Putujuci od mjesta do mjesta on je ljudima ostavljao poruke i pouke, UREZUJUCI ZNAKOVE U KORU OD DRVETA, TE JE TAKO STVORIO PISMO. Saznali smo sto je BUK. Ta BUKVA tabla sa znacima bila je preteca danasnje knjige. Po svim izgledima, Slaveni su je zvali knjiga. U nasoj junackoj poeziji kad neko \"knjigu pise\", on u stvari ne pise knjigu, vec pismo, a to je stari BUK. - *(1) \"...U knjizi \"Leksik prezimena SR Hrvatske\" (izd. NZ Matice Hrvatske, Zagreb 1976), radjene na temelju popisa stanovnistva 1948. Raspored nasih prezimena, kakav je bio zatecen tim popisom, vrlo cesto ukazuje na njihov stari zavicaj. O prezimenu BUKVA, male brojnosti u Hrvatskoj, \"Leksik\" navodi da ga je u Polaci kod Knina 1948. nosilo sest obitelji, a u Vrsima kod Zadra tri obitelji. Mislim da nece pogrijesiti onaj tko u tom kraju vidi znacaj prezimena Bukva koje se zatim raseljavalo Vojnom granicom (Krajnom) do Vojnica i Petrinje, pa i do Slavonije (Grubisno polje). - tako istice Mladen Paver. Akademik Petar Simunovic, vodeci hrvatski onomasticar, objasnjavau znanstveno-popularnoj knjizi \"Hrvatska prezimena\" (Zagreb, 1995.) kako su nekada davno u nas bila uobicajena muska imena po nazivima drveca. Neke vrste drveca imale su i kultno znacenje, kao Bukva. U tom smislu prezime Bukva - nastalo od osobnog imena - dobiva drugi smisao. Prezime Bukva nosi kultno znacenje\". - *(2) O mom imenu BORIVOJ, najbolje se izrazio Trezezbor Piekutowski Bonk kad objasnjava ruskinji Vladi, sto to znaci rijec Borivoj. Bonk pise: \"To je voj, muž koji se bori - ratnik. Staroslavensko ime. Borivoj je hrvatski ratnik svjetlosti, pjesnik, slikar i moj dragi prijatelj.\" - *(3) Hvala dragom prijatelju Bonku na ovom kratkom i jasnom pojasnjenju imena Borivoj. Inace moje ime zasigurno je predlozio otac, Marko Bukva. Uz sve cime se bavio, On je bio i \"mistik\". Shvatio sam sva znacenja njegova naukovanja i velicinu koju je Marko posjedovao, ljudi su ga iznad svega voljeli i postivali, bio je rado vidjen u svim sredinama. S punim ponosom nosim uspomenu na drage roditelje, majku Zoricu i oca Marka Bukvu. *(1) - dio teksta iz casopisa \"Trece oko\", Inicijali bozanske poruke, pisao je Nikola Jeremic. *(2) - dio je teksta objavljen u casopisu \"Tena\", broj 36, 11.studenog 1999, Zagreb *(3) - tekst ispisan na forumu https://www.svarica.com/ pisao, Trezezbor Piekutowski - Bonk. U Rijeci, 15.01.2007. godine Borivoj Bukva --------------------- ranije objavljeno na magicusu: https://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=7190 lp, boro https://budan.blog.hr/
 • 14.10.2010. 12:51h

  Član tavrickMerlin1 ajoj cijela genealogija :-) i odmah ratno stanje, u skladu sa značenjem imena Borivoj :-P ne sekiraj se, nema nikakvog rata stari, a malo zajebancije ne škodi nikom.. nema veze na čiji je račun , moj, tvoj svejedno.. također, ništa ne fali ni tvom imenu ni prezimenu.. a i njihova kombinacija je definitivno pogođena :-) u biti, upala mi je u oči još davno dok sam prvi put čul za tebe i onda i čital tvoju knjigu o radiesteziji.. reko, ovo je neki super lik ;-) OK, vjerojatno si u životu popio dosta podj.. na taj račun pa si već iziritiran, al šta sad ;-) nema tu nekog opakog cinizma s moje strane..idemo dalje u one prave bitke ;-) a i hebeš šumu u kojoj nema bukve :-)
 • 14.10.2010. 16:07h

  Član borivojMerlin3 tavrick dragi ti moj, što bih ja bez tebe? bilo bi mi tako pusto i jadno, bezvezno u životu... ti si pravo bogatstvo i zato te imam!

SADRŽAJ UPISAO

Član borivojMerlin3 Dodaj ili oduzmi Merlina

Smatrate člana borivoj dobrim članom portala? Nagradite ga Merlinom.

IZDVOJENO

Vitamin C

🔝

IZDVOJENO

Najnoviji članci

🔝
Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

SIJEČANJ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član iridairida

  neka ti bude na korist*♥*

  17.01.2020. 15:16h
 • Član iridairida

  hvala da si nam javila!

  17.01.2020. 15:16h
 • Član diastidiasti

  Irida, knjiga je stigla ! Hvala !

  16.01.2020. 18:58h
 • Član iridairida

  ovo srce je za vanessu

  15.01.2020. 19:25h
 • Član iridairida

  *♥*

  15.01.2020. 19:25h
 • Član vanessavanessa

  Hvala Irida*pusa****♥*

  14.01.2020. 14:30h
 • Član iridairida

  https://www.magicus.info/najcesce-prakse/tumacenje-snova/besplatno-tumacenje-snova-axa1407-otmica-stepenice-supa-vatra-romi-2

  14.01.2020. 12:58h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Smrt velika avantura - Lična besmrtnost Smrt velika avantura - Evanđelje Marije Magdalene