Kalendar događanja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

...

34

35

36

37

38

Član Kaja

Upisao:

Kaja

ČOVJEK I ŽIVOTINJSKI SVIJET

ČOVJEK I ŽIVOTINJSKI SVIJET Dakle, djeco Moja ljubljena, mudro upravljati životinjskim svijetom (životinjskim vrstama) ne znači tamaniti ih i ubijati sve što puže, gmiže, pliva i hoda i uzimati sebi za hranu, nego znači nešto daleko plemenitije i Meni, Bogu, ugodnije. *** Dijete ljubljeno, psalam ti govori da će lav uz lane ležati, a dječak će se igrati s njima. To znači: uzajamni suživot, život zajedništva svih Mojih koje sam stvorio: Čovjeka kao sliku i priliku Mene, Boga, i sav živi svijet koji sam stvorio vama za ra­dost, a ne za zadovoljavanje vaše proždrljivosti.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

HOĆEŠ LI MI MOĆI POGLEDATI U OČI ?

HOĆEŠ LI MI MOĆI POGLEDATI U OČI ? Do Moje Milosrdne opomene ostalo je jako malo vremena, rekao bih, nekoliko sati. Ovaj trenutak kao i sve naredne trenutke pripremaj svoju nutrinu za susret sa svojim Bogom! *** Dijete, uroni u svoju nutrinu, zagledaj se u sve predjele svoga srca i preispitaj se, tko si i što si. Koliko si, Dušo ljubljena, živjela Ljubav, koliko si živjela za svoga Boga? Koliko je tvoje srce bilo otvoreno Mojoj RIJEČI?
Član Kaja

Upisao:

Kaja

ŽIVJETI ZA LJUBAV I ŽIVJETI LJUBAVI

ŽIVJETI ZA LJUBAV I ŽIVJETI LJUBAVI Teško je os­taviti staru kožu i obući Moje novo ruho Ljubavi. Vrlo je teško potpuno umrijeti sebi, a živjeti Meni, Kristu. Ali, dušo ljubljena, to je tvoja životna zadaća, to je tvoj životni poziv - ŽIVJETI ZA LJUBAV I ŽIVJETI LJUBAVI. *** Odbaci, dijete, svoj stari JA i uzmi svoj novi identitet - identitet Krista Kralja i Svevladara: Ja te, ljubljena zaručnice, pripremam za naš susret koji je već toliko blizu da bi se ti vrlo uplašila, kada bi to mogla vidjeti.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

POSLUŠNOST ŽENE SVOME MUŽU

POSLUŠNOST ŽENE SVOME MUŽU Muževljev bitak nje­gove naravi je oprečan u odnosu na tvoju žensku narav - ali se vaše dvije naravi savršeno isprepliću, dopunjuju i tvore zajedno jedan gotovo IDEAL Božanske naravi, samo pod jednim uvjetom: Ako su vaša SRCA potpuno zagledana u Mene, Boga, u Moju snagu, u Moju Milost i u Moje Božanske zakone i zapovijedi.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

PORUKA ZA DVORIŠĆE

PORUKA ZA DVORIŠĆE Narode Moj hrvatski, djeco Moja, baštinici Moji, u vas sam ulio Dar svoje Božanske Ljubavi i Dar svoga Božanskoga Mira. Prihva­tite svim srcem oboje, budite nosioci Mojih Riječi, Moga svjetla! *** Djeco ljubljena, Ja, Bog, Otac nebeski, pozivam vas sve na iskrenu i predanu Ljubav, na jedinstvo i potpuno predanje u volju Boga.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

JA SAM KRALJ SRDACA, A NE TVOREVINA VAŠIH RUKU

JA SAM KRALJ SRDACA, A NE TVOREVINA VAŠIH RUKU Preve­liki je broj Duša koje Me samo usnama časte. Njihovo licemjerstvo Mi se gadi. Godinama te Duše stoje na istome mjestu. Ni za dlaku se nisu Meni približile. Kažem: Uzalud sva molitva i prošnja kad nji­hova srca ne dopuštaju da ih preobrazim, to jest da Moja Milost preobražava njihovu nutrinu. *** Ja sam Kralj SRDACA, a ne Kralj tvorevina vaših ruku, hramova. Ja želim vaša srca. O dušo, Ja tako silno želim svako vaše srce, a vi Mi nudite hramove.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

DOŠAO JE ČAS TVOJE ODLUKE

DOŠAO JE ČAS TVOJE ODLUKE Ja te želim promijeniti i preoblikovati. Ja, Bog, te želim preko svoje Milosti preporoditi za novi život, za život u DUHU. *** ... sada je došao čas tvoje konačne opredijeljenosti: Biti potpuno Moja, Božja, u svemu ili biti i ostati Duša koja vjeruje u Boga ali ne živi u Bogu - dakle biti farizej današnjice. *** Došao je čas tvoje odluke, tvoga potpunog predanja: ili biti Moja, Božja, potpuno, savršeno, ili se okrenuti za svijetom.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

PREKO TEBE ĆU OSTVARITI SVOJ BOŽANSKI PLAN

PREKO TEBE ĆU OSTVARITI SVOJ BOŽANSKI PLAN Dolaze sve teže i mučnije situacije, sve veće tjeskobe, i zato je od neizrecive važnosti da se tvoje ljudsko ja potpuno ugasi i da ga više nema. Ti si Ja, Krist: Ja u tebi činim sve što hoću, sve što je u Mojoj volji. Dopusti Mojoj volji Boga da se kroz tebe i u tebi očituje. *** Okrenite se posve k Meni, Bogu svome, i ostavite SVE ono što vam priječi da postanete i ostanete Moji, Božji!
Član Kaja

Upisao:

Kaja

JOŠ UVIJEK TREBAM ŠIMUNE CIRENCE

JOŠ UVIJEK TREBAM ŠIMUNE CIRENCE Ja, Kralj LJUBAVI, stvaram svoje Kraljevstvo Ljubavi, izgrađujem Ga i oblikujem u vašim srcima. Moja LJUBAV vječna je pokretačka SNAGA, snažni PRAIZVOR svega BITKA. Sve stvoreno niklo je iz LJUBAVI. Ljubav sve obuhvaća, sve ispunjava, sve udružuje, svemu daje nadu, sve liječi, iscjeljuje i na sve stavlja svoj kraljevski pečat LJU­BAVI. *** Preko muke tvoga križa Ja, Bog, privući ću tvoju Dušu sebi s desna, jer desna strana je strana Moga Kraljevstva Ljubavi i Mira.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

S TOBOM ŽELIM RADITI NA SVOJOJ NJIVI

S TOBOM ŽELIM RADITI NA SVOJOJ NJIVI S tobom sam, DUŠO LJUBLJENA, i ne boj se! Gore glavu, ispravi leđa, podigni se! Svoj pogled upravi k Meni, svome Jedinomu. Ovdje, u Mojim očima Boga pronaći ćeš svu potrebnu snagu i jakost, vjeru i ufanje da nastaviš dalje. Ne dopusti ZLOMU da dobije bitku. Ja, tvoj Bog, tvoj sam Spasitelj i Izbavitelj. Uzdaj se u ove Riječi i vjeruj da preko ovih Riječi tvojoj Duši dolazi spasenje.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

TI SI SVETA ZRAKA MOJE RIJEČI

TI SI SVETA ZRAKA MOJE RIJEČI Kraljevstvo Moje KRALJEVSTVO je vječne LJUBAVI, DO­BROTE, MIRA i RADOSTI. Ja te, dušo ljubljena, preko ovih Riječi želim i hoću pripremiti da možeš ući u to Moje Kraljevstvo. Moj Duh Sveti školuje tvoju Dušu, Duh i srce tvoje i priprema te za NOVO DOBA. ***Tvoje srce može, ako se odazove ovom pozivu, biti kraljevsko srce Ljubavi. Reci srcem da Me ljubiš, reci Dušom da Me ljubiš, i budi i ti sudionik Moga Kraljevstva Mira - ere Duha Svetoga!
Član Kaja

Upisao:

Kaja

JA JESAM U SVEMU TAKOĐER ZASLUŽUJE POKLON VAŠIH SRDACA

JA JESAM U SVEMU TAKOĐER ZASLUŽUJE POKLON VAŠIH SRDACA Imam svoj PRINCIP na kome je SVE i po kome je SVE, ali taj PRINCIP dio je Moje svete SVEPRISUTNOSTI koja svjedoči Moju NAZOČNOST ŽIVU I SVETU u svakoj živoj stvari, u SVAKOM živom stvoru na ovoj ZEMLJI. Cijela ZEMLJA, cijeli ovaj PLANET je JA JESAM. *** Tek tada kad tvoje srce dopusti tvom spoznanju da ga ono ispuni, tek onda ćeš se moći bez prestanka klanjati MENI u svemu što te okružuje.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

IZABRAO SAM OVAJ PUT SVOJE NADOPUNE SVETOGA PISMA

IZABRAO SAM OVAJ PUT SVOJE NADOPUNE SVETOGA PISMA Sada dakle " OTKRIVAM KARTE ". Sada, u konačnoj pripremi (koja je već gotovo istekla) za NOVO DOBA treba, potrebno je da znadete gdje ste i što ste. *** JA, TROJEDINI, VJEČNI BOG, TROJEDINA VJEČNA LJU­BAV želim i hoću svome narodu na ovim prostorima REĆI, OBJASNITI, RASVIJETLITI tko i što SAM - jer ono ZNANJE i ono SPOZNANJE koje vaša SRCA imaju o MENI, gotovo da i nije NIŠTA.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

SVAKU MOLEKULU SVOGA TIJELA PREDAJ MENI !

SVAKU MOLEKULU SVOGA TIJELA PREDAJ MENI ! Ja, svemogući Bog, ČINIM, i preko ovih redaka Moja SVETA, ŽIVA RIJEČ, milosna RIJEČ djeluje - liječi i podiže. DOĐITE K MENI SVI VI OPTEREĆENI I UMORNI, I JA, BOG, ĆU VAS ODMORITI. ODMORIT ĆE SE VAŠE DUŠE OD TERETA GRIJEHA, OD TERETA PATNJI I BOLI, RANA I MUKA, JER JA, BOG TO MOGU. *** Ja jesam MOĆAN u svojoj SVEMOGUĆNOSTI ČINITI; te, dijete ljubljeno, čitajući ove Riječi u VJERI tvoja Duša ozdravi.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

TVOME SRCU JE HRANA MOJA LJUBAV

TVOME SRCU JE HRANA MOJA LJUBAV Dijete, daj Mi žar svoga srca, daj Mi ljubav svoga srca, i Ja, Bog, ću ju umnožiti. *** Dušo, o toliko ljubljena Dušo, ne zatvaraj vrata svoga srca pred Mojom Svetom Prisutnošću! *** Možeš, Dušo, biti sveta. Možeš, kažem ti, uistinu samo ako dopustiš svome Posvetitelju ući u svoje srce i u Dušu svoju. Stvorio sam te za svoje Kraljevstvo, za svoje divno Kraljevstvo.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

KONCELEBRIRANA SVETA MISA - JEDNA MISNA ŽRTVA

KONCELEBRIRANA SVETA MISA - JEDNA MISNA ŽRTVA Objasnit ću ti: Vidiš, dovoljno je da Ja kao Bog dadem svoj život za otkupljenje svijeta (cijeloga svijeta, i ne samo ljudskih stvorenja na Zemlji, nego i čitavog svemira) samo jednom - onoga VELIKOG PETKA na Kalvariji, i budući da je to ŽRTVA BOGA, dakle TIJELO, KRV, DUŠA i BOŽANSTVO BOŽJEG SINA - dovoljno je za otkupljenje cijeloga ljudskoga roda od postanka pa do svršetka svijeta, a isto tako i svih Mojih bića koja sam stvorio u cijelome svemiru. Niste sami: O, nikako niste sami! Sve vrvi u svemiru od milijuna drugih svjetova.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

KRISTOVA ŽIVOTNA DRUŽICA

KRISTOVA ŽIVOTNA DRUŽICA Ljubljena Mama je primjer ljudskog stvorenja stvorenog na sliku i priliku Božju, a bez ljage, bez pečata istočnoga grijeha. Čistoća srca savršena. Čistoća Duše savršena. Čistoća naravi savr­šena. Čistoća tijela (od svih tjelesnih požuda) savršena. Dijete, DA, tvoj Bog; imao je ženu, družicu, pratilju i zaručnicu Duše svoje, ali s ovim posljednjim obilježjima svoga žića.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

OVO JE BITKA DUHA TAME I DUHA SVJETLA

OVO JE BITKA DUHA TAME I DUHA SVJETLA Dijete, ako su vrata tvoga srca širom otvorena Mome Miru, Ja ti ga dajem, ti ga primaš, a kad ga primiš, moraš ga znati i zadržati svojom voljom. Ja ti dajem sve. Dajem ti svoju Svetu Prisutnost, svoj Mir i svoju Mi­lost da preko Nje (Milosti) zadržiš taj Mir. Dakle, osloni se na to što ti dajem! Zapamti, u Miru svoga srca tvoja Duša se može oduprijeti svim protivštinama i navalama Zloga.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

TAMA SIGURNIM KORACIMA OSVAJA SVIJET

TAMA SIGURNIM KORACIMA OSVAJA SVIJET Dušo, sada si mi silno potrebna. Križ je sve teži. Užasi grijeha, užasi opačina, strahovite uvrede, strahovita svetogrđa i HULE srušile su se na Boga. Tama sigurnim koracima osvaja svijet. Zato mi je potrebno tvoje srce kao mali žižak svjetla, da Ja, Bog, mogu nastaniti se i boraviti u tom sićušnom žišku svjetlosti. *** Prognan sam iz svijeta. Moji ljubljeni prognaše svoga Jedinoga.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

JA ĆU TE DUŠE IZVESTI IZ TAME

JA ĆU TE DUŠE IZVESTI IZ TAME Svoje srce otvori Mojoj Božanskoj Ljubavi da Ja, Bog, mogu preko tvoga srca blagoslivljati i liječiti te Duše. Samo budi u miru i ljubi! Ljubi svim svojim srcem oslanjajući se na Moj nepresušivi Izvor Ljubavi. Pošto dopustim đavlu da učini svoj posao do kraja, ja ću te Duše izvesti iz tame, otvoriti im oči srca, te će spoznati u kojoj su zabludi bile.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

DOPUSTI DA SE MOJA SVETA PRISUTNOST OČITUJE U TEBI

DOPUSTI DA SE MOJA SVETA PRISUTNOST OČITUJE U TEBI Ja, Bog, sam sa svima svojima. U svakome srcu Ja želim biti i kraljevati. Samo što Me premnoga srca ne žele i tjeraju Me. *** Zapamti jedno: da bez Mene, Boga, ništa, baš NIŠTA ne možeš. Otvori Mi svoje srce, daj Mi svoju rasplamsalu Ljubav, daruj Mi svoje misli da se Ja, Bog, u njima nastanim, i bit će dosta. Ostalo ću sve Ja, Bog, preko tebe činiti.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

SAN I TUMAČENJE SNA

SAN I TUMAČENJE SNA Čemu uopće pretvorba, kad kod te pre­tvorbe nema tko da se pričešćuje njome (Svetom Krvlju) ? Zašto Njezina snaga, jakost, moć, svetost darovana na oltaru, na Mome žrtveniku, kada ju nema tko uzimati, hraniti se Njome i pojiti se Njome?! *** Tvoj se župnik popeo na oltar. - Ova kretnja, gesta govori simbolično o Mome svećenstvu koje je previše uzdigla glave u svojoj oholosti.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

DOPUSTI DA TVOJA DUŠA POSTANE IZVOR ŽIVE VODE

DOPUSTI DA TVOJA DUŠA POSTANE IZVOR ŽIVE VODE Samo Tvoja Ljubav Bože ! Dijete ljubljeno, Ja, Bog, dajem ti se. Dajem ti svoje grudi da se na njima hraniš. Dajem ti hranu od koje mrtvi oživljuju. (Gospodin Isus misli na mrtve Duhom.) Dijete ljubljeno, LJUBAV te ljubi! Ljubav se saginje k tvojoj izgladnjeloj Duši i želi je nahraniti, nadojiti i napojiti sa svojih Božanskih Izvora. Dijete, zar da umreš pored ovakvog Izvora koji ti se nudi u ovoj suhoj i žednoj pustinji?!
Član Kaja

Upisao:

Kaja

ODLUČIO SAM IZLITI MNOŠTVO DAROVA DUHA SVETOGA

ODLUČIO SAM IZLITI MNOŠTVO DAROVA DUHA SVETOGA Ja, Bog, SAM SVUDA i u SVEMU, a kako ne bih bio u vašim SRCIMA, u vašim DUŠAMA gdje je Moj HRAM. Kažem: Ja, Bog, JESAM u VAMA i S VAMA ne samo u riječima nego STVARNO, NARAVNO OPIPLJIVO PRISUTAN u VAMA. *** Moj narod samo usnama vjeruje u jednoga Boga, Oca svemogućega. Vaša srca ne vjeruju da Ja, Bog, mogu baš SVE, jer da vjeruju, ne bi se opirala i protivila mnogim Mojim darovima i djelovanjima.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

...

34

35

36

37

38

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

STUDENI...

METODE I TEHNIKE

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info