Želiš pisati na Magicusu? Klikni za brze upute.

Kalendar događanja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

...

34

35

36

37

38

Član Kaja

Upisao:

Kaja

CIJELO ŽIĆE OTVORI I PREDAJ LJUBAVI

   CIJELO ŽIĆE OTVORI I PREDAJ LJUBAVI Ljubav u tebi i kroz tebe želi ljubiti. Dopusti, dijete, da Kralj Ljubavi, Tvoj Svevišnji, otvori sva vrata tvoga srca i da kroz njih šalje svoje zrake Svete Ljubavi u ovaj svijet. ***Ljubav želi u tebi porušiti sve stare mostove koji te vežu sa svjetovnostima, sve staro što nije od Mene, i izgraditi i ugraditi svoja nova bogat­stva. Ljubav želi u tvojoj Duši izgraditi svoje Kraljevstvo nutrine.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

RAZDIJELJENI U VJERI I LJUBAVI, U NEPRIHVAĆANJU I PREZIRU

  RAZDIJELJENI U VJERI I LJUBAVI, U NEPRIHVAĆANJU I PREZIRU Djeco ljubljena, Bog je jedan. Isus Krist, Sin Svevišnjega, samo je jednom pošao na križ spasa za vas, i nije više bilo potrebno, jer ta žrtva Bogočovjeka dostatna je za sve, za sve vjere i religije. A vi, djeco Moja, svojom neposlušnošću i svojom ohološću razapinjete svoga Boga i pribijate Ga na križ ponovno i iznova kod svakog vašeg uzajamnog neprihvaćanja.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

JOŠ O ŽENSKOM ODIJEVANJU

JOŠ O ŽENSKOM ODIJEVANJU Ubrzo, vrlo brzo, minut će ovaj svijet sa svim svojim materijalnim porobljavanjem i niknut će novi svijet, nova zemlja, novo sunce. Ja, Bog, udahnut ću ovoj ZEMLJI novo lice, i svaka molekula bit će pripitomljena, topla i poslušna Mojoj riječi Stvoritelja. Kćeri, ovo što ti govorim, ove RIJEČI samo su priprema za novo vrijeme, za NOVU ERU - za Moje Kraljevstvo Duha Svetoga.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

BEZ KUŠNJE NITKO SE NE BI SPASIO

BEZ KUŠNJE NITKO SE NE BI SPASIO Kažem ti: Nećeš biti kušana više no što možeš podnijeti. Preko kušnji koje Ja, Bog dopuštam, vaša se srca otva­raju Meni, Bogu, vaša vjera se umnaža, ufanje vam se učvršćuje, a Ljubav usavršuje. *** Ljubim vas SVE. Neizrecivo ljubim svaku svoju Dušu, i kada bih vas Ja, Bog, sada poštedio kušnji, dijete ljubljeno, vjeruj Mi, o vjeruj Mi, da se uistinu ni jedno Moje dijete ne bi spasilo. *** Kažem ti: Ovo si morala proći. Majke su najranjivije na srcu kada su u pitanju njihova djeca. Zato Mi ovu muku i ovu patnju prikaži kao dar, kao zadovoljštinu za mnoge uvrede.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

MNOGE MOJE DUŠE BITI ĆE PROKUŠANE

MNOGE MOJE DUŠE BITI ĆE PROKUŠANE Ovo sada je vaše čiš­ćenje, učvršćivanje u vjeri, usavršavanje u Ljubavi i oblikovanje za onakve Duše kakve su Meni, Bogu, po volji.Sve je to za vašu Duhovnu dobrobit. *** Dijete lju­bljeno, osloni se potpuno na Mene, svoga Boga, i ne ispuštaj Moju Ruku! Dušo ljubljena, ne boj se, glavu gore! Ja, Bog, sam s tobom! Znaj samo jedno: Da tvoj križ neće biti teži više nego što možeš ponijeti.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

VRIJEME ĆE STATI AKO JE TO POTREBNO ZA IZVRŠENJE MOG PLANA

VRIJEME ĆE STATI AKO JE TO POTREBNO ZA IZVRŠENJE MOG PLANA Nisam li Ja, Bog, Gospodar ljudske povijesti? Ako sam Ja, sve­mogući Bog, mogao stvoriti i odrediti ljudsku povijest, kako onda Ja, Bog, ne bih mogao i znao upravljati i ravnati njome?! *** Stoga Mi potpuno pokloni svoje povjerenje. Što i kako će se dalje događati i provoditi ostvarenje Moga Plana, POTPUNO prepusti Mojoj Volji. Vjeruj, dijete ljubljeno, Ja sve držim u svemoćnoj ruci.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

PORUKA JEDNOJ OBITELJI

PORUKA JEDNOJ OBITELJI Ovo je čas, ovo je trenutak, ovo je vrijeme kad ma­terijalni svijet umire i odumire. - Takav kakav je sada ne može više postojati. *** Djeco ljubljena, govorim vam iz svoje Očinske Ljubavi i nje­žnosti, jer želim spas vašim Dušama. *** Ako su vaša srca uronjena u tegobe ovoga svijeta, izgubiti ćete se u navalama tjeskoba, i vaše će Duše biti izgubljene. *** Ljubav vas zove, Ljubav vas ljubi, Ljubav vam želi pomoći, jer vi sami sebi ne znate i ne možete po­moći. Ja, Bog vaš i Otac vaš nebeski, jedini mogu vašim Dušama pomoći i izvesti vas na put ISTINE.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

ČOVJEK I ŽIVOTINJSKI SVIJET

ČOVJEK I ŽIVOTINJSKI SVIJET Dakle, djeco Moja ljubljena, mudro upravljati životinjskim svijetom (životinjskim vrstama) ne znači tamaniti ih i ubijati sve što puže, gmiže, pliva i hoda i uzimati sebi za hranu, nego znači nešto daleko plemenitije i Meni, Bogu, ugodnije. *** Dijete ljubljeno, psalam ti govori da će lav uz lane ležati, a dječak će se igrati s njima. To znači: uzajamni suživot, život zajedništva svih Mojih koje sam stvorio: Čovjeka kao sliku i priliku Mene, Boga, i sav živi svijet koji sam stvorio vama za ra­dost, a ne za zadovoljavanje vaše proždrljivosti.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

HOĆEŠ LI MI MOĆI POGLEDATI U OČI ?

HOĆEŠ LI MI MOĆI POGLEDATI U OČI ? Do Moje Milosrdne opomene ostalo je jako malo vremena, rekao bih, nekoliko sati. Ovaj trenutak kao i sve naredne trenutke pripremaj svoju nutrinu za susret sa svojim Bogom! *** Dijete, uroni u svoju nutrinu, zagledaj se u sve predjele svoga srca i preispitaj se, tko si i što si. Koliko si, Dušo ljubljena, živjela Ljubav, koliko si živjela za svoga Boga? Koliko je tvoje srce bilo otvoreno Mojoj RIJEČI?
Član Kaja

Upisao:

Kaja

ŽIVJETI ZA LJUBAV I ŽIVJETI LJUBAVI

ŽIVJETI ZA LJUBAV I ŽIVJETI LJUBAVI Teško je os­taviti staru kožu i obući Moje novo ruho Ljubavi. Vrlo je teško potpuno umrijeti sebi, a živjeti Meni, Kristu. Ali, dušo ljubljena, to je tvoja životna zadaća, to je tvoj životni poziv - ŽIVJETI ZA LJUBAV I ŽIVJETI LJUBAVI. *** Odbaci, dijete, svoj stari JA i uzmi svoj novi identitet - identitet Krista Kralja i Svevladara: Ja te, ljubljena zaručnice, pripremam za naš susret koji je već toliko blizu da bi se ti vrlo uplašila, kada bi to mogla vidjeti.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

POSLUŠNOST ŽENE SVOME MUŽU

POSLUŠNOST ŽENE SVOME MUŽU Muževljev bitak nje­gove naravi je oprečan u odnosu na tvoju žensku narav - ali se vaše dvije naravi savršeno isprepliću, dopunjuju i tvore zajedno jedan gotovo IDEAL Božanske naravi, samo pod jednim uvjetom: Ako su vaša SRCA potpuno zagledana u Mene, Boga, u Moju snagu, u Moju Milost i u Moje Božanske zakone i zapovijedi.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

PORUKA ZA DVORIŠĆE

PORUKA ZA DVORIŠĆE Narode Moj hrvatski, djeco Moja, baštinici Moji, u vas sam ulio Dar svoje Božanske Ljubavi i Dar svoga Božanskoga Mira. Prihva­tite svim srcem oboje, budite nosioci Mojih Riječi, Moga svjetla! *** Djeco ljubljena, Ja, Bog, Otac nebeski, pozivam vas sve na iskrenu i predanu Ljubav, na jedinstvo i potpuno predanje u volju Boga.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

JA SAM KRALJ SRDACA, A NE TVOREVINA VAŠIH RUKU

JA SAM KRALJ SRDACA, A NE TVOREVINA VAŠIH RUKU Preve­liki je broj Duša koje Me samo usnama časte. Njihovo licemjerstvo Mi se gadi. Godinama te Duše stoje na istome mjestu. Ni za dlaku se nisu Meni približile. Kažem: Uzalud sva molitva i prošnja kad nji­hova srca ne dopuštaju da ih preobrazim, to jest da Moja Milost preobražava njihovu nutrinu. *** Ja sam Kralj SRDACA, a ne Kralj tvorevina vaših ruku, hramova. Ja želim vaša srca. O dušo, Ja tako silno želim svako vaše srce, a vi Mi nudite hramove.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

DOŠAO JE ČAS TVOJE ODLUKE

DOŠAO JE ČAS TVOJE ODLUKE Ja te želim promijeniti i preoblikovati. Ja, Bog, te želim preko svoje Milosti preporoditi za novi život, za život u DUHU. *** ... sada je došao čas tvoje konačne opredijeljenosti: Biti potpuno Moja, Božja, u svemu ili biti i ostati Duša koja vjeruje u Boga ali ne živi u Bogu - dakle biti farizej današnjice. *** Došao je čas tvoje odluke, tvoga potpunog predanja: ili biti Moja, Božja, potpuno, savršeno, ili se okrenuti za svijetom.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

PREKO TEBE ĆU OSTVARITI SVOJ BOŽANSKI PLAN

PREKO TEBE ĆU OSTVARITI SVOJ BOŽANSKI PLAN Dolaze sve teže i mučnije situacije, sve veće tjeskobe, i zato je od neizrecive važnosti da se tvoje ljudsko ja potpuno ugasi i da ga više nema. Ti si Ja, Krist: Ja u tebi činim sve što hoću, sve što je u Mojoj volji. Dopusti Mojoj volji Boga da se kroz tebe i u tebi očituje. *** Okrenite se posve k Meni, Bogu svome, i ostavite SVE ono što vam priječi da postanete i ostanete Moji, Božji!
Član Kaja

Upisao:

Kaja

S TOBOM ŽELIM RADITI NA SVOJOJ NJIVI

S TOBOM ŽELIM RADITI NA SVOJOJ NJIVI S tobom sam, DUŠO LJUBLJENA, i ne boj se! Gore glavu, ispravi leđa, podigni se! Svoj pogled upravi k Meni, svome Jedinomu. Ovdje, u Mojim očima Boga pronaći ćeš svu potrebnu snagu i jakost, vjeru i ufanje da nastaviš dalje. Ne dopusti ZLOMU da dobije bitku. Ja, tvoj Bog, tvoj sam Spasitelj i Izbavitelj. Uzdaj se u ove Riječi i vjeruj da preko ovih Riječi tvojoj Duši dolazi spasenje.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

TI SI SVETA ZRAKA MOJE RIJEČI

TI SI SVETA ZRAKA MOJE RIJEČI Kraljevstvo Moje KRALJEVSTVO je vječne LJUBAVI, DO­BROTE, MIRA i RADOSTI. Ja te, dušo ljubljena, preko ovih Riječi želim i hoću pripremiti da možeš ući u to Moje Kraljevstvo. Moj Duh Sveti školuje tvoju Dušu, Duh i srce tvoje i priprema te za NOVO DOBA. ***Tvoje srce može, ako se odazove ovom pozivu, biti kraljevsko srce Ljubavi. Reci srcem da Me ljubiš, reci Dušom da Me ljubiš, i budi i ti sudionik Moga Kraljevstva Mira - ere Duha Svetoga!
Član Kaja

Upisao:

Kaja

JA JESAM U SVEMU TAKOĐER ZASLUŽUJE POKLON VAŠIH SRDACA

JA JESAM U SVEMU TAKOĐER ZASLUŽUJE POKLON VAŠIH SRDACA Imam svoj PRINCIP na kome je SVE i po kome je SVE, ali taj PRINCIP dio je Moje svete SVEPRISUTNOSTI koja svjedoči Moju NAZOČNOST ŽIVU I SVETU u svakoj živoj stvari, u SVAKOM živom stvoru na ovoj ZEMLJI. Cijela ZEMLJA, cijeli ovaj PLANET je JA JESAM. *** Tek tada kad tvoje srce dopusti tvom spoznanju da ga ono ispuni, tek onda ćeš se moći bez prestanka klanjati MENI u svemu što te okružuje.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

...

34

35

36

37

38

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

KOLOVOZ...

METODE I TEHNIKE

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info