Kalendar događanja

Član JosipJankovic

Upisao:

JosipJankovic

OBJAVLJENO:

PROČITANO

428

PUTA

OD 14.01.2018.

TAOISTICKE TAJNE O LJUBAVI

TAOISTICKE TAJNE O LJUBAVI
Vecina knjiga o taoistickom scksu ne uspeva da uputi kako transformisati encrgiju spcrme, kada sc ova us pc zad rfati, gdc u telu pohraniti scksualnu cnergiju, kako je na najholji nacin razmeniti sa zenom.

 

 

Mantak Chia & Michael Winn TAOISTICKE TAJNE O LJUBAVI

Negovanje m ukc seksualnc cnergijc kroz Tao

Prevod

Miroslav Dcrcta

 

 

 

 

 

O AUTORU - Mantak Cia

Autor ow knjige, Ma ntak Cia, roden jc u Tajla ndu 4. aprila 1944. godinc. Kada m u jc bilo sest iiisedam godina, na jed nom Ietnjem raspustu naucio jc od budistickih monaha da "sednc izaustavi duh". Ovo ne znaci da je kao dete bio pasiva n imira n. Dapace, u vremc kada je u Hong Kongu pohadao gimnaziju, uspcsno se bavio atlctikom i gim nastikom. U to vreme naucio jc i tradiioalni tajlandski hoks, i srco jc Majstora Lua, koji ga je poducio u Tai Ci Cua nu. Uhrzo na kon toga, Majstor Lu upu tio ga je u Aikido, Jogu ijos Tai Cia. Mcdutim, njegovo poznava nje ezotericne pra ksc otpoCinje kada se, u osam nacstoj godini, vraca u Tajla nd. Tada ga je jedan stariji drug iz razreda, Ccng Sue Sue, ucenik Yi-Enga, naucio Tao ezote­ ricnoj pra ksi do nivoa Sjcdinjcnja Covcka i Ncba.

U svojim dvadesctim godinama. majstor Cia ucio jc Kundalini Jogu i BudistiCki Dian kod Majstora Meugija u Singapuru. Koristcci se Budi­ stickim Dlanom, u hrzo je hio u sta nju da  otklanja  blokadc  u  protoku zivot m: sile kroz svoje unu t rasnjc organc, kao i da odga nja hlad n u, mokru, iii holcsnu encrgiju iz pacijenata. koji su dolazili da vide njegovog Majstora, ina taj nacin ih vraca u zd ravljc. Mladi Ma nta k Cia osecao je, mcdutim, da Kundalini Joga proizvodi suviSc toplotc i da moze hiti opasna, tako da ju je kasnije komhinovao sa clemcntima Tao pra kse, koji su imali ra­ shladujucc  dejstvo.

Kasnijc je sreo i ucio kod Majstora Pa n Yua, koji jc hio stvorio jcd nu sintczu iz tcoistickog, h udistickog i Ch'an ucen ja, i kod Majstora Ccng Yao-Lunga, koji jc ta kodc hio svorio jcda n novi sistem spojivsi tai'a ndski boks i Kung Fu. Od Majstora Ceng Yao-Lunga na ucio je tajnu Sao-Lin mctod u u n u trasnje moci, kao i mctod u Gvozdcne kosulje nazva n u "Prociscavanjc kosta ne srzi i ohnavljanje tctiva". Od majstora Pan Yua naucio je jcd nu varijaciju Kunda lini i "cclicno telo", tehniku za koju se kaze da cuva telo od starenja. Majstor Pa n Yu i da lje zivi i deluje u Hong Kongu, gdc IcCi paci jcnte ta ko sto svoju zivot nu silu prenosi na njih. Ka ko bi boljc razumco mchaniza m koji Iezi ispod isccljujuce energije, C:ia jc ta kode dve godine proul'avao za pad n.jacku mcdicinsku na uku ia na tomiju.

I pored svih ovih aktivnosti, Majstor Cia bio jc menadier kom pa nije Gestetner za Tajland, bio je zaduzen za prodaju ofset sta mpa rskih masina, ihio jc odlicno upoznat sa nacinom rada stamparskih i masina za kopira nje, koje je proizvodila njcgova kompa nija. Vrlo je vernvatno da je on jedini Taoisticki  majstor  na  svetu  koji  u  svojoj dnevnoj  sobi ima  kompju ter.

 

Njegova supruga Ma neewa n radi kau medicinski tehnica r. Ukratko, on predstavlja zivi dokaz da je njegovo dclovanje veoma ovozcmaljsko, dclo­ vanjc na usavrsava nju svakodncvnog zivota, koje pritom ne za hteva po­ vlacenje Od drustva U £UStinjacki zivol.

Glavni pogon Ciove namcrc jcste da rascisti sa misticizmom, sa izvestacenoscu, sa mocima kojc sc pripisuju Guru u, sa uzda njcm u stvari drugih svetova, stvari magijc. Umcsto svega uvoga, on pokusava da prcd­ stavi jedan potpuno predvidajuci model, koji hi se kao naueno sredstvo mogao primeniti na encrgctskc sistcmc. Nada se da cc ovo vrcmcnom dovesti do tehnoloskog razvoja, koji ce u prostiti iii uhrza ti sredstva koja hi omoguCila ta kav progres. Sa t akvim sc nada ma ohraca clanovima medicin­ ske zajednicc, prcdlafoci ist raziva nja onoga sto im ima pon ud iti. Postojc lekari, pravnici, kompjuterski inzenjeri, koji,SU vec isk usiJi, iz prve ru kc, dohrohiti k()jc ohezheduju metodc Majstora Cic.po njih jc, kao i do ostalih iz naucne zajcdnice, da se prid ruzc Majstoru Cii u njcgovom zivotnom zadatku, koji se sastoji u premosCiva nju jaza izmedu razu ma i dusc, du ha i tela, naukc i religije.

 

UVOD

 

Taoisticko 11 dvojno uzgajanje  i potraga za seksualnom  ljubalju

"Kakva stcta! Planinski vrsa k koji meri tck kvad ratni pcdalj, izvor jc vekovni ogromnog nadahnuca i jada."

- Anonimni kineski pesnik o covekovoj opsednutosti ieninim po/om.

 

Hiljade k njiga ispisa no je u nastoja nju da se pomogne ljudima i zena ma, da razrese prohlemc koji proizilazc iz beskrajnog traga nja za seksualno ispu njavajueom ljuhavi.  Sta  hi  t u,  uopste,  novu  imalo  da  se na piSc?

Taoistickc tajne o ljuhavi nc predstavlja ju jos jcda n kitnjasti filozof­

ski tra kta t o ekstaza ma orijcn ta l nc ljuhavi. Na protiv, tu je jeda n pragma­ tica n priruenik U kome SU sazcta tajna UCnja 0 Seksu, Od Cetiri ziva taoisticka majstora, kojc je ohisao Ma n ta k Cia tokom svog petnaestogo­ disnjeg putova nja i proucava nja na Da lckom Istoku. Ka ko on to rece: "Procitao sam ton u knjiga kojc su mi govorilc ka ko je velicanstveno cgzo­ tieno vodenjc ljubavi, no ni jcd na od njih n ije objasnila ka ko se to za pravo vodi. I ta ko sam odluCio da to sam na piscm."

Vecina knjiga o taoistickom scksu ne uspeva da uputi kako transformisati encrgiju spcrme, kada sc ova us pc zad rfati, gdc u telu pohraniti scksualnu cnergiju, kako je na najholji nacin razmeniti sa zenom. Isto ta ko, ove knjige tck povrsno ubradu ju pita njc zadrfava nja semena. Cia je sinte­ tizovao starinske taoisticke pra ksc u jednostavne ali moene metode, koje za pad ni covek moze lako na uciti. Ovaj prvi volumen usmercn je prevashod­ no m uska rcima, iz prostog razloga sto je vecina m uska raca scksua lno slabija od zena i kroz scks guhi vise energije nego zcna. Jeda n kasniji volumen prikazace egzotericnu taoist icku pra ksu za zene, u sta spada i voljno za ustavlja nje mcnstrualn ug toka.                                           •

Seksualna neravnoteza  izmcdu m uska raca  i zena jc  ocigled na. Zena

jc u stanju da seksua lno prima svog covcka koliko joj drago, te stog_a taoist kafo da je njena jin escncija bezma lo ncugasiva. Muska rcevo voden1e lubav1 ograniceno jc kolicinom cnergije koju ima, ka ko bi odrfao erckciju. Njegov ja ng lakse SC u ma ra. Zena je seksualno jaca od m uska rca, za to sto je to bioloski n ufoo. Njcni organi za razm nofava nje moraju da podnesu na por

 

fizickog stvaranja i podizanja dece. Dejstvo koje ova bioloska ncjed na kost ima na muska rca je koren ito i okida citavu jed n u lanca nu rea kciju, knja moze da prozima musko miSljcn jc i oscca nje na svim nivoima, od braka, preko posla, do kulturnih uloga koje zauzima mo i d uhovnih uzora kojc odabira mo za svoj unutrasnji razvoj.                                                                                                                  ·

Vecinom SU muskarci u srcu podjed nako iprcstrascni zeni nim be­ skrajnim seksualnim ka pacitetom, koli ko mu se i dive. Opsti ishod ovoga jeste da se muska rci osecaju seksualno nesigurni, sto nastoje nadoknadlti nekom drugom snagom. Upravo seksualna ncsigu rnost molda predstavl ja osnovni razlog sto su muskarci posczali za fizickom, poli t ickom, finansij­ skom, intelektualnom i rcligijskom prcdnoscu nad  zcnama.  lspravljanje ove seksualne neravnoteze moglo bi imati znacajna sporcdna postign uca uspostavlja njem jcdnog harmnnicnijcg drustva, prcmda je prvobit ni cilj taoistickog ucenja o uzgaja nju scksual nc energijc bio lieno zdravljc i du­ hovno  ispunjenje.

Potraga za scksualno ispu njcnom ljubavlju poprimila je dimcnzijc religije medu onima koji su suvise liberalni, iiisuviSe naucno nastrojcni da bi prihvatili ma koju tradicionaln u varijantu boga. Moc koja leJi ispod ovc verc u roma ntienu ljubav, u knjnju odanost jednoj osobi, jeste moc sek­ sualnog dozivljaja. On nudi nesto dodirljivo, sto SC moze podeliti sa drugim, rit ual ko.ii je lica n i prisutan.

Propast religije na zapad u mozcla jc otpoceo onda kada je dozivljaj seksa nadvladao duhovni doziv!Jaj. kojeg je prufala crkva kroz molit vu i pripadnistvo.  Sadasnja obnova  religije  na  zapadu  delimieno dolazi  kao posledica seksualne iscrpljenosti, koja sevuce na repu seksualne revolucije. Seks je  postao  droga, opijum za  nezadovoljne  masc.  Potpuna  seksualna sloboda  nije obezbcdila  stabilnost  koja  je  ljudima  najvise  nedostajala. Danas se ljudi ponovo okrc(ll bilo braku, bilo religiji, u potrazi za dozivlja­ jem apsol uta.

Taoisti kao resenje koje vodi stabilnosti ne predlazu, niti brak, niti religiju osim u slucaju kada je to brak suptilnih energija, koje oni definiSu kao jin ijang. Oni jednostavno podsticu svog pojcdinca da uzgaja svoju prirodu, u nutrasnju zivotnu silu, iliti ci. Upravo SU u ovom kontekstu stari Kinezi razvili visoko prcfinjenc metode pospesivanja scksualne vitalnosti u muskaraca, samaca iii ozenjen ih. Postoje dva glavna nacina na koje se ove metode uzgajanja mogu koristiti. U skladu sa tim, ova knjiga privuli ce dve odvojene grupe ucenika.

Prvi ucenik  trazi svetovn u sreeu u vid u fizickog, emocionalnog  i

 

dusevnog zadovoljstva. Ovdc spada S\ aki laik resen da post ignc uevrsCiva n ­ je svog licnog ljubavnog odnosa, umanjcnje seksualnc frust racijc, otklan­ jan je malodusnosti prema scksu, leccnje impotenci.jc, nocnc pol ucije i preuranjenc cjakulacije, kao i opstc prod uzava nje svog zivotnog veka i pospcsenjc dobrog zdravlja.

Drugi ucenik smatra za scbe da je na du hovnom pu t u, i hoce na ncki

nacin da intcgriSe svoje seksualne  zcljc  sa  medita tivnom  delatnoscu  i du hovnim verova njima. Ucenici koji su vec privuccni prom:av·anju taoi­ stickih tajni kod Majstora Cia. uzgaja nju seksualne cncrgije,  poticu  iz zapa nju juce sirokog raspona duhovnih disciplina, u koje spadaju sve vrstc joge: Kundalini, Hatha. Kirya, Tantricka, Siddha, razne borilacke vest inc, kao iTranscendentalna meditacija, Zen, Budizam, Sufizam, Hindu iza m i HriSca nstvo. To sugerise da p u no Amerikanaca, bez obzira koliko oni bili zadovoljcni svojim duhovnim vcrova njima, oseca pot rebu da boljc integrise svoju seksua lnost sa svojim duhovnim razvojem.

 • Taoisticka delatnost ci kultivacije usredsrcdena jc na integrisa nje boza nskih iii suptilnih energija u ljudsko telo, sa ciljem postiza nja dina­ micne ravnotcze suprotstavljcnih cnergija, nazva nih jin i Tao jc neopisivi zbir i apsol utno ishodiStc ovih encrgija, koje se ispoljavaju u vecito promcnljivom obliku. Taoisti, posto su pra kticni, prcdlozili su da covek moze otpoccti sa najprist u pacn ijom energijom pri ruci, energijom seksualnog privlacenja izmcdu muska rca izenc, i u pot rebit i t u encrgiju kao odskocnu dasku prema suptil ni_ji m pod rucjima.

Taoist icka ezotcricna joga. nit i jc rcligija, niti put do prosvctljen ja.

Njezino videnjc jc dalekosezno u ucenju, da su prosvetljen jc i fizicka besmrtnost tck stankc u proccsu postiza nja cclovitosti kao ljudskog bica. Takode, ona uvek ostajc veoma bliska i prakticna. Sirovina pot rebna za ovakvu cvoluciju  prisutna jc  u  svakom  trcnut ku zivota jednog  obicnog

ljudskog bica.

Taoisticko uccnje o fizickoj besm rt nosti nc sugerise da ljudi prcstaju

da umiru. Ono kaze da oni pre smrt i razvija ju jcdno "cvrsto" iii stvarno tclo, koje je takO{te poznato kao Bcsm rt no tclo, Solarno telo, Krista lno tclo, kao i pod drugim nazivima. Najhlizu 1.apad njack u paralclu taoist ickom bc­ smrtniku prcdstavl jao bi andeo. Orn sc razlikuje od onih skola koje ucc kako postati svcti covck rastvaranjem sopstvenog ega u bljcsku kosmicke jedinstvenosti. Taoisti insistiraju da sva ki sledbcnik sacuva svoju indivi­ dualnu pri rod u un uta r tela (fizickog i duhovnog), kako bi m,ogao da nad­ gleda razvoj svoje duse svc do konacnog sjcdinjenja sa VU Cl, nistavilom iz kojeg se uzdiže jcdinstvenost  Taoa. Ovo "ostaja nje u sopstvenom  tclu" tsklJ UCUJ mogucnost da se_slcd hcn ik potpu no prcda ma kom hogu, hota n­kom htcu, vcrskom a u tontct u. Niko nc mozc u mcsto vas ohavljati vasu duhovn u dclat nost

ia vidi svo_ju ulogu  prosto kao ucitclja, koji pomaze uccnicima da ovlada u soho p u tem uzgaja_nja  svojc cncrgijc. On prcnosi Cl (iii SAKTI) na SVOJC uccnikc, samo da b1 ovi stckli holji osccaj za ono sto trcha da uzgajaju a odhija hilo ka kve ovisnc cmocionalne odnosc. Opisuje scbe kao glavnog vozaca  u ka ravan u au tomobila. "Svakom  uccniku  mogu da ti au to

. art u, kom plct alata i upu tstva ka ko popraviti au to. Ot pocinjcmo zajcd no 1 c1_tav1m putcm se pomazemo i volimo medjusohno koliko god mozemo.

:':11, naposl_etku svako mora da izgu ra sam. Neki te sc pokva ri t i, izgu hi ti sc,

t h oahra11 nku drugaciju ru t u. Ncki cc pronaCi bolji pu t od onoga koji sam JC oznam. s a  obrota koju kao ucitelj mogu pon udit i sastoji sc iz

mapc, alata 1 prcc1zmh  upu tstava za hezhcd nu vofoju.''

.    '!'aoisticka prem  a glsi, da ma l< ko ikada prod re u tajnu potpu nog crplJenJa scksualne moc1, kop spava u nJcgovom tclu. Za prosccnog coveka revol ucionarno je poslign ucc da mozc uzivati  u duhoko j i hlistavoj  nasladi scksom, koja  Staino prodirc do srzi njcgovog  hica, dozivljaju  koji nadaleko premasuje  ohican  gcn italni  orgazam.  Za  ovu vrst u  prod uzenog  "orgazma ita:o       ela  i  duse",    oj_u  su, od   esovali  taoisti,  obicno  se sma tra  da  je iskl.J UC1v1 dar strastvemh 1 oscca_1m h zena. To jc cak postalo i na jmocn iji mit zaad_njackc kult u_re      zna kao strastvcni ohjckat romanticnc Jjuhavi, ona, kOJa  ljuhav dovodt do n.1ene stvarnc ncfoosti. Taoisti SU  uci li da m uskarci ravnopravno mogu da ucestvuju  u  lju havL pu tcm jcd nog zaista izuzctnog

ura:notefava nja seksualnih cnergi ja, opipljivog koliko isvaki fizicki osecaj: gcmtalnog  orgazma.

. Kavo Jc. mouce da jcda n covck ta ko korcnito preohrati svoj sck­ sualm doz1vlpJ, a time 1 cclokupno svoje dozivljava njc zivota? Paradoksal­

no, ovaj  "visi orga za m" moze sc ot kri t i  tck  onda, ka da sc  u ma nji nglaavanjv"ormalnof , ii! gcnitalnog orgazma, koJim su toliko prcok u ­

p1ram amnek1 scksoloz1. Tn pocet na stu pnja "dvojnog uzgaJanja" scksual­ ne energ1_1e su:

 1. l) Muskarac uCi da odrfava penis u krucen doklc to zcli i nc ejak ul ira nimalo

2) Muska rac i zena prcusmerava ju seksualnu cncrgiju kroz odredcnc telcsne kanalc u viSa pod rucja srca, mozga i zlezda.

3) Muska rac razmenjujc svoju energiju, super na hoja, sa komplc-

 

mcnta rnom encrgijom  zenc.

Za muskarca kljucno jc otvorit i svoja oscca nja i ka nalc suptil ne cncrgije prcma zeninoj escnciji i u pija ti zen i n u cnergiju tokom polnog odnosa.

Ako nemate voljcnu osohu, taoist i n ude modifikaciju ove dcla tnost i poznatu kao "uzgajanJc nasa mo". Tu sc pod ucava samac, kako da dovcde svoju scksualn u cncrgiju u krea tivn u a k tivnost u svakodnevnom zivot u, iii jcd nostavno da uziva u zivot u i dobrom zd ravlju, bcz jarma scksualnc frust riranosti. Cilj taoistickih majstora n ije bio da stvorc novi m it o super m uka rcin i koga bi SC svi u pirali da dostign u, sto hi dovc)o do takmiccnja. Naprotiv, njihov cilj bio je da na ucc l_judc i zcne pra kticni m nacin ima upotrcbljava nja prirodnih cncrgija, ka ko hi sto duhIJc usli u najveci zivotni dar   slobod u l ju havi.

I sada, kakve vczc svc ovc k ul tivacijc seksualnc cncrgije imaju sa Ijubavlju, hilo sa onom Iicnom, roma nticnom, hilo sa saosccajnom, religij­ skom? Taoisti ucc da jc odgovornost eovcka i zcnc, da un utar sehe samih, harmonicno uravnotduju  moci Neha  i Zemlje, tc da cc uslcdi ti harmonija i u drugim sferama zivota. Na ezotcricnom nivou, svaka dclat nost ljudske ljubavi jeste spon ta na tra nsformaci ja  nasc semenske csencije. Nasa semn­

ska cscncija, scme same nase duse, fizicki se skladisti u tclu u ohhku spcrmalnc iii ja jnc encrgije. Kada nck_u osohu vol mo, nc -amo_, a joJ pomazemo, vcc takodc transform iscmo JCda n co na esenCIJC, v1s1 1vo cncrgijc. Stoga  taoisti  vide  seksualnost  kao  pnmarm   1zvor moc1 sarz nc u Ijubavi, na ljudskom nivou. Svako ko slcdi "stazu srca" spontana itraJ na Ijubav prema svemu sa cimc sc suocimo ot k ricc da m u je  put  zna tno uevrscen  uvidima  taoista  u  koriscenjc  moci seksualnosti  u  tu svrhu.

lstovrcmeno, ono sto omogucujc da sc javi dozivljaj Iicnc ljuhavi, je velika ncvidena kosm icka harmonija, koja je  uvck prisutna. Prcma tome, Tao izraz "harmonija" vcrova tno je najhlizi  ekvivalcnt zapadnjackom  poj­ m u "ljubav" iii saosecanje,  kako na licnom, tako i na ops    niou._Taoi: sticki cilj nijc da ispu ni nczajazljive zclje ljudskog ega. CilJ JC ut1sa t1 ego 1 umiriti um, prvo da bi sc omogucilo opa:lanje suptilnih encrgija, a potom njihovo uzgaja njc do visokog nivoa svcsnosti. Tada u m mozc shvatiti svoju istinsku ulogu u sirem porctku stvari i da dcluje skladno kako hi odr7.avala ravnotcfo izmcdu sila. Lieni ljuhavni odnosi mogu hiti dragocen stu pa nj u ovom proccsu, mikrokosmos k rupnijih kosmiCkih polja suptilnc encrgijc. Zapadnjacki  scksolozi  ncizostavno  cc odbaciti  ove  metodc  usled nepostoja nja  statistickc,  iii potvrdljivc  na ucnc  osnovc, i optuzice  ih  za koriscenjc ncod redenih termina kao sto je "encrgija". Mozda cc hiti izhc­ gnue o stra n zapadni h rcligija, kojc sc protive seksualnom zadovoljstvu, ao 1 od 1tonJCk1h asketsih sola ko)c vcruju da .ic du hovno prosvctljcn­

 1. otv 1v) .1edmo  roz odnca na u   oa  hraja ju i scksualnu a mJ 1a JC, mcdt1m, da su ram tamst b11i na ucnici koji su svojc delova nje z m'.ah na prc1nom posm_atra n.1 u I.1 u_skc_ hiologijc i psihologije. Nisu h1I_1 m hcd.onst1 m askctc, vcc su sc u p uc1vah srcdnjom stazom, stvarajuci pnto_m naJ:ccu mogucu d u hovn u ha rmon iju izmcdu covcka i zene, u skladu sa pnr)dllJ m zakonima   vcmira. Duhoko,filozofska poczija taoista, pocevsi od I Cmga, pvreko Lao-C wog "Tao Tc Cing" svc do "Tajnc zlatnog cveta",

skupa s;"edoce o plcmcmt1rn visinama njihove dosel.nosti.

. Cinj.enia  a su ovc taoist icke dclatnosti prezivelc nekoliko hiljada god ma, na1bol1e c svedocanstvo da su dclotvornc. Razgovore kojc sam sproveo sa dcsctmama zapadnjackih parova koji koristc ove taoistickc scksua!n dclatnosti, pot:rdili su da je mctoda i dalje uspesna ;1..a jedan poprecm presek gradsk1h lud1, m lad ih. starih, bclih, crnih , Kincza vencaih,.nc:encanih. Uccnid  jngc,  horilackih  vcstina  i meditacijc  ot krili su da JC_b1lo pos.e?no la n a ov!adaju teh nikom zadrfavanja semcna. Mnog1 ljudt vecsu b!I! svsm vamosu uloge seksual ne cncrgije na njihovom duhovnom putu, ah 1m JC prosto nedostajao nacin da to izraze direklno u vodcnju ljubavi.

Taoistickc mctode mogu nekome izgledati slicne tantrickim seksual­ nim teh '.ama, kje postaju popularnc na zapad u. Princip uravnotezenja muskg   zenkg 1upot reba tela,    aoposude u kojoj se vrsi transformacija, u sus1m. u .1st. Kao st(: su rkh N ik Douglas i Penny Singer u svojim autontat1vm   Seksalmm Ta1nama" (Inner Traditions N.Y.  1980), ind ij­ ska ta ntra mozda vod1 poreklo od starih taoista iz Kine, da hi zatim nakon stJtina godina, ponovo dosla do Kine sa ozivljavajuCim dejstvom a taoi­ st1cke seksualnc delat nosti.

_ _Za.dan snjc zpad nJke, osnovna prakticna razlika je u tome sto sc ezote:1cm}a01zam m ad me ogrtao pl_astom tajnih ritua la, niti jc prizivao verska .hozanstva, koJa mace tantru cmc cudnom i nezgra pnom kada se presad1 u ovu k ult uru. Scks je koriSccn na otvoreniji nacin u Kini kao me_di_ inki vi_d iscc!j nja i prirodni put ka duhovnoj ravnoteli, bez slicnih re1g11vs1h pn es: vrsto prcporucujem da nabavite Seksua lnc tajnc kao pnruc.n.1k ovo1 kJ1z1, posto sadrzi svcze prevodc starih taoistickih spisa o seksu '.'.ma deset1e prvoklasnih ilust racija taoistickih Ijubavni h poza, kojc ova k nJiga ne pruza.

 

Pot rebno je naglasiti da Majstor Cia nc prcdajc svoje taoisticke mctode transformisanja scksualnc cnergijc kao odvojene od svojc mcdita­ tivne delat nosti, Tai Ci Cua, Gvozdcnc kosuljc Ci Kung i drugih taoistickih vestina. Scksualna ravnotcia jestc vcoma vafoa za izgradn.iu zdravog fi­ zickog i cmocionalnog zivota. Taoisticki gol je, mcd utim, da sakupi sve iskonske cncrgije kojc pokrccu sve nasc zelje, osecanja, misli, i da ih povratno uzgaji u njihovo prvohitno stanje ciste duse.

Taoisticki majstori stare Kine n isu hili nairni. Znali su da jc ljuhav

izmedu muskarca i:lene mistcrija koja sc ncda prcdava ti. Scks moZda ijcstc tek sluskinja uzvisene ljubavi, ali nasa seksualna ogran icenja ccsto nam se ukazuju uz osccanjc da su nasi odnosi sa onima koje volimo, pa i sam nas zivot, nepot puni. Tehnikc prikaza nc u ovoj knjizi ne predstavljaju mcha­ nicke surogate za ljubav. Taoistickim tajnama o ljubavi valja ovladati. a odloziti ih onda kada transformaciju seksualne encrgijc pocnemo dozivlja­ vati kao prirodnu, stvaralacku snagu coveka, laku poput hodanja, prica nja iii miSljcnja. Tada naslada seksa mozc hiti ckstaticnija od orgazma, a ljubav

neznija ncgo sto mozcmo povcrovat i.

 

Michael Winn

Jun 1984.

 

 

 

Michael Winn .ic glavni u rcd n ik Enci klopcdije taoistickc ezotericne jogc i instruktor u Tao cen t ru za isceljiva nje u Njujorku. Roden je u San Francisku, 1951. god., a obrazovao sc u Da rtmout h College. Putovao je u preko sezdesct zemalja kao novinar, fotograf, vodic ckspedicija iposmatrac globalne kulturc. Vzhao jc razne vrstc mcditacija,  Ku ndalini  jogu,  Ci Kung i oblike Tai Cia tokom poslcdnjih petnaest godina. Isprobao je metode izlozcnc u ovoj knjizi tokom jcd nog produzcnog perioda apstinen­ cije, a kasnije zajedno sa voljcnom osobom. Tck posto  se uverio  da je mctoda efikasna u oba stanja, prista5) je Winn na ovu saradnju. Osnovnc ideje pri padaju  iskljucivo Ma ntak  Ciau, onakvc kakve su mu ih predali njegovi Taoisticki ucitelji.

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

LIPE CVATU...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član vanessavanessa

  ♥♪♫ ♥*♪♫ ♥ i ja od 4.8.2009 SRETNO pusa chatovcima:))))

  09.06.2019. 15:33h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  danas slavim 10 godina koliko sam na Magicusu :)

  09.06.2019. 13:53h
 • Član ljubicicaljubicica

  pozdrav svima znanima i neznanima:)

  09.06.2019. 13:19h
 • Član mkrmarmkrmar

  Dobro jutro svima

  09.06.2019. 09:41h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi, lijpu i radosnu nedjelju vam želim. LP

  09.06.2019. 07:44h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro drago magicusi. Lijep i radostan dan vam želim. LP

  03.06.2019. 08:08h
 • Član mkrmarmkrmar

  (__)7 (__)7 kavica

  27.05.2019. 16:50h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaMagicus.info marketingInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info