Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član iris

Upisao:

iris

OBJAVLJENO:

PROČITANO

528

PUTA

OD 14.01.2018.

Vegetarijanci: Zbog našeg ručka ne umiru životinje

Vegetarijanci: Zbog našeg ručka ne umiru životinje
ZAGREB - Ve­ge­ta­ri­jan­ci ni­su iz­van­ze­malj­ci, a ve­­ge­ta­ri­jan­stvo, ve­­gan­stvo i ma­kro­­bi­o­ti­ka ni­su aso­­ci­ja­ci­ja za be­zu­ku­sno, tra­v­na­­to i “fre­a­kov­sko”, već za zdra­­vo i uku­sno. Re­ći će vam to Da­li­bor Ma­rić, vla­snik Ve­ge­ho­pa, je­di­nog ve­ge­ta­ri­jan­skog re­s­to­­ra­na u Za­gre­bu, ko­ji po­slje­d­­njih ­osam go­di­na na je­dnom mje­­stu oku­plja za­lju­blje­ni­ke u ve­­ga­te­ri­jan­stvo, ali i osta­le po­k­l­o­ni­ke zdra­ve hra­ne.

Piše: Velibor Panić
Foto: NIna Đurđević/Cropix

 

­Osim što će re­do­vni go­sti i broj­ni zna­ti­želj­ni­ci ko­ji u re­s­to­­ran u Vlaškoj uli­ci do­la­ze pr­vi put ima­ti pri­li­ku kušati naj­ra­z­­no­vr­sni­ju hra­nu bilj­nog po­ri­­je­kla, za­si­gur­no će ih oduše­vi­­ti ugo­dan in­te­ri­jer u pro­sto­ru od  50-ak če­tvor­nih me­ta­ra.     Ia­ko je u Ve­ge­ho­pu za­po­sle­­na tek ne­ko­li­ko mje­se­ci, ku­ha­­ri­ca Ida Ro­gi­nek svu je svo­ju ener­gi­ju usmje­ri­la u pri­pre­ma­­nje ve­ge­ta­rij­ske hra­ne. I sa­ma je ve­ge­ta­ri­jan­ka jer, ka­ko ka­­že, to je je­di­ni na­čin da se ­svom po­slu po­tpu­no po­sve­ti.  U društvu još je­dnog ku­ha­ra i dvo­­ji­ce ko­no­ba­ra, sva­ko­dne­v­no pri­pre­ma obje­de od po­vr­ća, ma­hu­nar­ki, al­gi i ži­ta­ri­ca, a uz ­igru oku­si­ma ko­ji se ra­vno­pra­v­no mo­gu “no­si­ti” s me­sna­tim pro­i­zvo­di­ma, po­se­bnu po­zo­r­nost po­sve­ću­je i de­ko­ra­ci­ji sva­­kog ru­čka. Bi­lo da je ri­ječ o gu­s­toj ju­hi od gra­ha, tje­ste­ni­ni s di­mlje­nim to­fu­om ili se­i­tan (pšeni­čni glu­ten) i to­fu bur­ge­ru ko­ji se na­la­ze u Ve­ge­ho­po­voj po­nu­di, sva­ki će ­obrok bi­ti i vi­zu­al­no za­do­volj­stvo.

Naj­ve­će pri­zna­nje za­po­sle­ni­ci­ma re­sto­­ra­na ­ipak ni­su “sve­je­di” ko­ji su im naj­češći go­sti, već dje­ca ko­ja se za­lju­blju­ju u ve­ge­ta­ri­­jan­stvo i ko­ja tra­že da ih ro­di­te­­lji po­no­vno do­ve­du u re­sto­ran.

Recepti iz svih kuhinja

- Ve­ge­ta­ri­ja­nac se po­sta­je iz mo­­ral­nih ili vjer­skih ra­zlo­ga, a ne­­­ki mu se po­sve­ću­ju ­zbog zdra­v­lja. Ta je hra­na la­ko pro­ba­v­­lji­va i do­bra za zdra­vlje, a iz našeg re­sto­ra­na go­sti izla­ze za­­­do­volj­ni. Što se sa­mih re­ce­pa­­­ta ti­če, oni do­la­ze iz ­svih svjet­­skih ku­hi­nja, a naši obro­ci če­sto pod­­sje­ća­ju na ja­pan­s­ka je­la. Dne­vni me­ni ra­zli­ku­je se iz da­na u dan, a gla­vni su sa­s­toj­­ci ži­ta­ri­ce i po­vr­će. Ta­ko sva­ko­dne­vno ima­mo ve­ge­ta­ri­jan­­ski i ve­gan­ski me­ni. Ve­ge­ta­ri­­jan­ski mo­že bi­ti sa­sta­vljen od ju­­he od raj­či­ce, ce­le­ra i mi­ješ­a­nog po­vr­ća, ze­le­nih njo­ka u uma­­ku od bu­će i mi­ješane sa­la­­te. Ve­gan­ski me­ni ra­zli­ku­je se uto­li­ko što se u nje­mu ne na­la­­ze na­mir­ni­ce ži­vo­tinj­skog po­­ri­je­kla po­put ja­ja i mli­je­čnih pro­i­zvo­da. Kod nas se mo­gu je­­sti i ko­la­či te ra­zne bi­o­sa­la­te od sme­đe ri­že, ku­ku­ru­za, po­vr­­ća, ma­sli­na i ma­sli­no­va ­ulja. Ka­­da su u pi­ta­nju bla­gda­ni, i ve­­ge­ta­ri­jan­ci se po­tru­de oko svo­jih ru­čko­va baš kao i ne­ve­ge­­ta­ri­jan­ci. Naša sar­ma spre­m­lje­na od ži­ta­ri­ca je­dna­ko je do­­bra i uku­sna kao i sar­ma od mlje­­ve­nog me­sa, a ve­ći­na go­sti­­ju ra­zli­ku uo­pće ne pri­mje­ću­je - ka­že Ida ko­ja je pe­kla ­svoj za­nat i u Ame­ri­ci.

   
 Dalibor Marić, vlasnik Vegehopa:

Često održavamo tribine i seminare na temu vegetarijanstva, što nije samo način prehrane, već i stil života 

Ida Roginek, kuharica:


Najveće priznanje nam je kad se djeca zaljube u vegetarijanstvo i natjeraju roditelje da se vrate u naš restoran 


Upisan u turističku kartu


No Ida ne ku­ha sa­mo za ve­ge­ta­­ri­jan­ce ko­jih ima oko 150 tisuća u ci­je­loj Hr­vat­skoj, već i za broj­ne tu­ri­ste i ja­vne li­čno­s­ti po­put glu­mi­ce Bar­ba­re Vi­c­ko­vić i re­da­te­lja Iva­na Lea Le­me.

Kako isti­če vla­snik Ma­rić, vr­­lo je va­žno da su ve­ge­ta­ri­jan­ski re­sto­ra­ni upi­sa­ni u tu­ri­sti­č­ke za­je­dni­ce gra­do­va.

- Sva­kom je ve­ge­ta­ri­jan­cu bi­t­no da ima ­gdje po­je­sti ru­č­ak, a ve­ći­na nas ne odla­zi u kla­­si­čne re­sto­ra­ne jer u nji­ma ne po­sto­je do­volj­no ‘­ve­ge­ta­rij­an­ski’ uvje­ti. Hra­na se spre­ma u ­istom ­ulju, što nam ne odgo­va­­ra - ka­že Ma­rić.

Do­da­je da Ve­ge­hop ni­je po­se­­ban sa­mo za­to što je je­di­ni ve­­ge­ta­ri­jan­ski ­(odnedavno i ve­­gan­ski) re­sto­ran u Za­gre­bu. Odli­ku­je ga i do­sta­va ve­ge­ta­ri­jan­­skih obro­ka, a po­se­ban po­pust u re­sto­ra­nu ima udru­ga Pri­ja­te­lji ži­vo­ti­nja.

- Iza ve­ge­ta­ri­jan­stva sto­ji fi­lo­­zo­fi­ja, a za­je­dni­čko nam je i to što ne že­li­mo da ­zbog našeg ru­č­­ka umi­ru ži­vo­ti­nje. Če­sto od­r­ža­va­mo tri­bi­ne i se­mi­na­re na te­mu ve­ge­ta­ri­jan­stva, što ni­­­je sa­mo na­čin pre­hra­ne, već i ­stil ži­vo­ta - ka­že Ma­rić.


 Kuha se samo na plinu i ­­nema smrznute hrane

Makrobiotika je termin upotrebljavan još u staroj Grčkoj, a označava širok pogled na život

U Re­sto­ra­nu No­va, pr­vom re­s­to­­­ra­nu pri­ro­dne pre­hra­ne pre­ma ma­kro­bi­o­ti­čkim na­če­li­ma u ­ovom di­je­lu Eu­ro­pe, po­slje­d­njih se 15 go­di­na oku­plja­ju ra­z­ni pro­fi­li lju­di, a u “oa­zu mi­ra” odne­da­vno bje­ži sve više po­slo­vnih lju­di ko­ji u nje­mu pro­­na­la­ze pre­dah od stre­snog ži­­vo­ta. ­Svoj ­odmak od po­sla u tom re­sto­ra­nu u Ili­ci tra­že i ja­v­ne li­čno­sti po­put Al­mi­re Os­ma­­no­vić, Ede Ma­aj­ke, Ma­ri­ja Va­­len­ti­ća i Ja­ko­va Se­dla­ra. Svi oni, naj­češ­će oko po­dne­va, u opuš­ta­ju­ćem in­te­ri­­je­ru, ru­ča­ju ma­k­ro­­­bi­o­ti­čke obro­ke ko­je od ve­ge­ta­ri­­j­an­skih ra­zli­ku­je či­­ta­va fi­lo­zo­fi­ja.

    Ri­ječ je o po­se­bnom pri­­s­tu­pu pre­hra­ni, ko­ji se ti­­­­ču pra­vil­nog di­sa­nja, žva­ka­nja hra­ne i po­se­bnih kom­bi­na­ci­­ja na­mir­ni­ca. Ve­ći­na ­njih je bi­o­­loškog i kon­tro­li­ra­nog po­ri­­je­kla, a u ob­ro­ci­ma se ug­la­vnom ko­­­ri­ste ne­ra­fi­­ni­ra­ni pro­i­z­vo­di. Smr­znu­ta hra­na ma­kro­bi­o­ti­ča­ri­­ma je po­tpu­na ne­po­zna­ni­ca. Za sve to već se­dam go­di­na bri­­ne ku­har Tvr­tko Ša­ko­ta.

- U dne­vnom me­ni­ju uvi­jek po­s­to­je pra­vi­la. U obje­du su stal­­no pri­su­tne ži­ta­ri­ce i ma­hu­­nar­ke, a ve­li­ka se po­zor­nost pri­­da­je i se­zon­skim je­li­ma. Ta­ko zi­mi ne­će­te pro­na­ći ni­ka­k­vu smr­znu­tu hra­nu, po­put raj­či­­ce. Zim­ski me­ni ta­ko pri­mje­ri­­ce mo­že bi­ti pi­ta od ba­ta­ta, sla­t­kog krum­pi­ra. U to je uk­lju­čen i di­mlje­ni to­fu i odre­zak od fer­men­ti­ra­ne so­je, a za pi­će se mo­že ko­ri­sti­ti i or­gan­sko pi­vo i vi­no. Va­žno je na­po­me­nu­ti da su sve na­mir­ni­ce kon­tro­li­­ra­nog po­ri­je­kla i da ni­su bi­le iz­lo­že­ne pe­sti­ci­di­ma i her­bi­ci­di­­ma. Su­ra­đu­je­mo s po­ljo­pri­v­re­dni­ci­ma, a 80 po­sto naših na­­mir­ni­ca, ko­je ima­ju cer­ti­fi­ka­­te, do­la­zi upra­vo od ­njih. U po­­nu­di ima­mo i ra­zne sla­sti­ce ko­­je su na­pra­vlje­ne bez ja­ja, mli­je­čnih pro­i­zvo­da i šeće­ra, a ve­­ći­na nji­ho­vih sa­sto­ja­ka su na­­mir­ni­ce s cer­ti­fi­ka­tom or­gan­­skog po­ri­je­kla - ka­že Ša­ko­ta.

Vo­di­te­lji­ca re­sto­ra­na Iva­na Ci­ca­rel­li ističe i da, osim što se sva­ki ­obrok spre­ma po ma­kro­bi­o­ti­čkim na­če­li­ma, u re­sto­ra­nu No­va ra­ču­na se vo­di i o ušte­di ener­gi­je. Sva­ki ru­čak se, na­i­me, pri­pre­ma isklju­či­vo na pli­nu.

 

http://www.jutarnji.hr/nedjeljni_jutarnji/clanak/art-2009,1,18,,148795.jl

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

LIPANJ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi Magicusi. Sretan dan vam želim. Lp

  06.06.2020. 06:03h
 • Član iridairida

  ajoooj, bilo bi bolje da sanjaš nešto lijepo, žao mi je

  01.06.2020. 14:31h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  e, draga Irido, nisam dugo trebala čekati - zabijen je nož u leđa i još ga vrti i danas :) :) :) :) stvarno vrhunski tumačiš snove!!!

  31.05.2020. 14:33h
 • Član vanessavanessa

  *

  20.05.2020. 17:31h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi. Sretan dan vam želim. Lp

  19.05.2020. 07:13h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  pa kad stigneš ... :)

  14.05.2020. 11:01h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  https://www.magicus.info/najcesce-prakse/tumacenje-snova/besplatno-tumacenje-snova-shadowofsoul-davorlove-ko-u-prici#comments

  14.05.2020. 11:00h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info