Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član mlabos

Upisao:

mlabos

OBJAVLJENO:

PROČITANO

67

PUTA

POMOĆ IZ NESVJESNOG - Problemi su prijatelji

POMOĆ IZ NESVJESNOG - Problemi su prijatelji
Promatrajte, dakle, strah kao problem čije će vam rješenje donijeti jednu važnu spoznaju. Da biste do te spoznaje došli, vi ste sebi, zapravo, sami do­vukli taj problem. Ako gledamo s toga motrišta, problemi su nam prijatelji, služe nam kao odskočna daska za skok u nove spoznaje.

Gospođa Elisabeth B., tridesetšestogodišnja majka dvoje dje­ce, uvijek bi buđenje svojih strahova doživljavala kao nasta­nak nečeg što je golemo kao kugla zemaljska.

Naglo bi joj se učinilo da joj je neka gruda zastala u grlu, sve je u njezinu tijelu izazivalo u njoj osjećaj nečega »divov­skog«.

Potisnuti strahovi i snovi iz djetinjstva potaknuli su u njoj nastanak straha od straha.

Nije se usudila ići iz kuće, noću je češće imala nesanicu, zatim je satima bila izložena mukama od raznih zastrašujućih predodžbi.

Već je četiri godine bila pod psihijatrijskom tera­pijom i dobivala tranquilizere.

Tu sam ja odmah uskočio.

Dnev­na količina tih umirujućih sredstava bila je smanjena.

Dugo se nije mogla opustiti, uvijek je ponovno sumnjala može li joj se uopće pomoći, dok se nije konačno u trećem tjednu ledeni brijeg njezinih negativnih ideja počeo topiti.

Poput listića zlata u postupku pozlaćivanja, sugerirane riječi o skladu i unutrašnjoj stabilnosti slagale su se jedna na drugu u njezinoj podsvijesti.

Njezina vjera u zdravlje polaga­no je postajala većom od njezine vjere u bolest.

Upravo to je ono što podsvijest umije razlikovati: koje stajalište prema stanovitoj stvari ili situaciji u vama prevladava.

Povjerujte da ste zdravi - i zdravlje se događa.

Sumnjate li da ste zdravi (sumnja je vjera koja dobro ne funkcionira) - zdravlje se neće dogoditi.

Bojazni gospođe B. tjerale su je da uvijek u sve sumnja, tjerali su je da povjeruje kako se za nju ništa dobro neće dogoditi.

Poslije otprilike tri tjedna obrade bila je vidljivo veselija i slobodnija u susretima sa mnom i mojim kolegama u insti­tutu.

U terapeutskom postupku izazivanja katatimnih slika izranjale su kod nje uvijek iste skupine.

(katathymios grč. = što je kome u srcu, u misli, pameti)

Desno od sebe vidjela je krave s crnim pjegama (racionalno područje), lijevo djecu koja se igraju (emocionalno područje), ispred sebe jezero strmih obala (opkoljeno, neslobodno ja).

Tako se očitovao njen glavni problem: prividna nesloživost njezina dnevnog rada (crne krave/crni aspekt njezina materinstva) u jednom poduzeću i skrbi oko djece. Razvod braka oteo joj je posljednji trag samopouzdanja.

Išlo je sada polako, ali stalno nabolje.

U hipnozi je pro­našla pristup središtu u sebi samoj. Njezina zaplašena osjetila sve su se više smirivala, a tako i misli.

Pri kraju terapije mi je kazala: »Nemam više grča u vratu, tri sam dana prospavala bez smetnji.«

Ako strah ne može naći oduška, može dovesti do gole­mih tegoba na duševnom, duhovnom i tjelesnom području.

Tu vrijedi temeljna mudrost: Što potiskujete, stječe vlast nad vama! Nemojte popuštati strahovima, jer ćete im tako poka­zati gdje je u vašoj osobnosti slabo mjesto, a to je problem koji ne smijete predugo zaobilaziti.

Promatrajte, dakle, strah kao problem čije će vam rješenje donijeti jednu važnu spoznaju.

Da biste do te spoznaje došli, vi ste sebi, zapravo, sami do­vukli taj problem.

Ako gledamo s toga motrišta, problemi su nam prijatelji, služe nam kao odskočna daska za skok u nove spoznaje.

   Nastavlja se…

 Erhard F. Freitag.

Rad s Osho tarot simbolima, jedna je od najučikovitijih metoda otkrivanja nesvjesnih (potisnutih) obrazaca, kroz 'razgovor' sa samim sobom...dokazano mojim dugogodišnjim radom kroz vlastito iskustvo i iskustvo ostalih sudionika!

 

   TEČAJ OSHO ZEN TAROTA!

Prijave i info:

Maja Cvjetanović Laboš

majalabos@gmail.com

 098/953 7245

Grupni i inividaulni tečaj OSHO ZEN TAROTA!

(za one izvan Zagreba, i one koji to žele, također i  putem skype-a!)

https://www.magicus.info/sadrzaj/naslovnica/tecaj-osho-zen-tarota-moja-prica-
 https://www.magicus.info/sadrzaj/naslovnica/nasi-novi-naslovi#.WPXuhV5ZbW8.facebook

KLIKALICE

🔝

KOMENTARI

 • 04.06.2020. 19:58h

  Član emilio-iiMerlin0

  30% Mišljenje + 70% Pokazatelj = 100% EgoSamosvijest 

  Predstava / Pentagon/HollyWood = Istina

  https://www.youtube.com/watch?v=keH3EeJIgTg

  Problem nije problem dok smo jači od "problema" nego problem postaje problem kada nas "problemi" nadjačavaju ?

  I kada pružamo otpor tada ustvari pomažemo da se stari klin izbije večim klinom ?

  Pa tako i umijesto da nam se Otvori mi padamo u "rupu" !?

  Churchill bi i opet rekao "sve jedna vražja stvar za drugom" !o'o!

  Nobela za mir i konja za Kraljicu ???

  https://hayat.ba/kraljica-u-94-godini-jase-konja/185464/

  &

  *Kad stojite, stojte uspravno. Ne naslanjajte se na predmete i stvari. Tko se nasloni na
  predmete i stvari, njemu ti predmeti i stvari
  odaπilju; vi tada primate ono πto prianja uz
  te predmete i stvari.
  Tko se naslanja na predmete i stvari, taj
  se naslanja i na svoga bliænjeg i uzima mu
  od ljudskosti πto ovaj zraËi.
  125
  Naslanjaπ li se na svoga bliænjeg, a tvoj
  se bliænji naslanja na tebe, tada Êete se vremenom oboje umoriti i zasititi jedan drugoga jer Êe energije koje meusobno prenosite i oduzimate uskoro biti potroπene. ©to
  onda?
  Posljedice su sukob, svaa, razdor i nesloga. Ako ste jedno drugome dodijali tada
  svatko traæi sljedeÊu ærtvu na koju se
  ponovno naslanja - i ærtva eventualno opet
  na njega. Tada se ponovno dogaa isto πto i
  prije.
  Stojte dakle uspravno; ne naslanjajte se
  ni na πto i ni na koga. Tada Êete sasvim postupno postati kozmiËkom antenom koja se
  uzdiæe u Nebo i prima od Neba.
  Kad sjedite, sjedite uspravno. Vaπa kraljeænica nije savijena; ona je uspravna i
  pokazuje vam da trebate sjediti uspravno da
  biste primali od strujanja bitka.
  126
  »uli ste: Strujanje bitka, zakon, ne zna za
  zavoj ni iskrivljenost. Isto tako ni zdrava kraljeænica ne poznaje ni zavoj ni iskrivljenost.
  Leæite li na stolici, tada leæite tako reÊi na
  podu i primate vibracije koje plaze po podu.
  Prekrstite li ruke i noge, tada blokirate
  strujanje bitka u sebi i na sebi, ili ga
  odvraÊate od sebe i privlaËite druge snage.
  Znajte: »ovjek treba biti kozmiËka antena. Tko na svojoj anteni napravi Ëvorove ili
  je savije, ne moæe primati ni snage ni milost
  svemira. Jedino snage svemira jaËaju i
  pokreÊu Ëovjeka, oslobaaju ga i ozdravljuju. One mu daruju dalekovidnost i uvid i
  pregled.
  Tko ne prihvati i ne æivi ove zakonitosti
  postaje ograniËen i intelektualan. Vremenom on prisvaja ono πto mu laæno prikazuju njegovi bliænji koji su isto tako na ljudskoj putanji.
  127
  Ako legnete, onda lezite da biste mirovali.
  Mirujte svjesno i lezite vodoravno, i budite
  svjesni da mirujete, tada Êete razabrati
  tiπinu svemira.
  Ako podupirete glavu svojim rukama dok
  govorite, jedete ili drugom prilikom, onda
  Êete govoriti samo svoje nisko sopstvo, a
  hranu Êete proædirati kao grabeæljiva zvijer
  svoj plijen. Onda Êete odgojiti sebe kao
  izjelicu koji teæi za uæicima i koji njeguje
  tjelesni uæitak, tjelesnost, jer svojim nediscipliniranim ponaπanjem, preko iskrivljene
  antene, prima odgovarajuÊe snage, dakle
  odaπiljaËa.
  Strujanje bitka je skladno, ritmiËko kretanje. Stoga kreÊite se skladno. Skladni
  pokreti su melodije svemira.
  Znajte: Svako tijelo je zvuk, melodija.
  Kako ono zvuËi, takav je Ëovjek.
  128
  Svaki grozniËavi pokret je iskrivljenje
  antene koja je, opet, Ëovjek sam. Tad Êe se
  Ëovjek nasloniti, napola leÊi na stolici,
  prekriæiti svoje ruke i noge i svoju glavu
  nasloniti na ruke.
  Skladni pokreti su dinamiËni pokreti.
  Oni izazivaju fleksibilnost u miπljenju,
  govoru i postupanju.
  Znajte: Uspravni Ëovjek je ujedno
  uspravljeni, koji zraËi kozmiËke zvuke svojim miπljenjem, govorenjem i postupanjem,
  Ëija gestikulacija i mimika izraæavaju
  kozmiËke simfonije.
  Sjedite dakle uspravno i stavite oba
  stopala na pod; tako Êete odvesti napetosti i
  primati skladne vibracije.
  Znajte: Svaki od vas je komprimirani
  svemir, a svemir je bitak - on je vjeËna do129
  movina, more svjetlosti, Bog. Zato kao ljudi
  ponaπajte se tako da odaπiljate u Nebesa i da
  od Nebesa primate.
  Æiviπ li u struji svemira tada si esencija
  svemira. Tada æiviπ u obilju i jesi obilje. Ne
  moæe te razoËarati ni Ëovjek, ni niπta, jer ti
  niπta ne oËekujeπ, buduÊi da si obilje.
  Spoznajte: Svemir i svemirsko strujanje
  neprekidno odaπilju. Promatrajte grmlje,
  cvijeÊe, æivotinje i kamenje - oni jesu. Oni
  su svoje antene upravili u svemir.
  Æivotinje, biljke, grmlje i drveÊe, ne
  naslanjaju se na sebi sliËne, osim ako se
  Ëovjek ne umijeπa u kozmiËki tok. Ako je
  drveÊe jedno drugomu preblizu ne moæe se
  razvijati. SliËno je i s Ëovjekom ako se naslanja na ljude, predmete i stvari.
  Razvijajte se: ne naslanjajte se ni na πto i
  ni na koga.*

  https://baixardoc.com/documents/gabriela-wurzburg-velika-kosmicka-ucenja-isusa-5cf5834aa8ebd )

  Dakle "pomoč iz Nesvijesnog" može doči i kada i nismo "svijesni" onoga što činimo ??

  Tojest kad bi jahala postrance i u grču tada nebi stajala sa obje noge na zemlji iako su joj i noge u zraku ?

 • 06.06.2020. 16:35h

  Član iridaMerlin29

  Emiliov prijedlog

SADRŽAJ UPISAO

Član mlabosMerlin12 Dodaj ili oduzmi Merlina

Smatrate člana mlabos dobrim članom portala? Nagradite ga Merlinom.

IZDVOJENO

Vitamin C

🔝

IZDVOJENO

Najnoviji članci

🔝
Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

SRPANJ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član mkrmarmkrmar

  Dobro jutro svima !

  05.07.2020. 09:44h
 • Član magicusmagicus

  Dobar vam dan dragi magicusi. Lp

  01.07.2020. 18:47h
 • Član tantriktantrik

  Hvala Irida!

  23.06.2020. 07:04h
 • Član iridairida

  Tantrik, dobrodošao na magicus! Nadamo se da ćeš pisati o svome radu...

  18.06.2020. 14:36h
 • Član bglavacbglavac

  Pozdrav!

  17.06.2020. 14:00h
 • Član tantriktantrik

  Dobro jutro, dragi magicusi!

  17.06.2020. 07:35h
 • Član bglavacbglavac

  Dobar dan gospodine. Lp

  16.06.2020. 20:19h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

POMOĆ IZ NESVJESNOG - Djetinjstvo ispunjeno zabranama i potiskivanjem POMOĆ IZ NESVJESNOG - Postoji samo jedan jedini grijeh