Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član JosipJankovic

Upisao:

JosipJankovic

OBJAVLJENO:

PROČITANO

423

PUTA

OD 14.01.2018.

Rozeburška studija

Rozeburška studija
Sudionici Roseburške studije bili su tako uzbuđe­ ni zbog svojih rezultata da su do mene doprle glasine da razmišljaju o tome da promijene ime svog grada u Raws'burg!

Rozeburška  studija

Kad  sam  postala  svjesna  važnosti  uloge  solne ki­ seline, odlučila sam provesti studiju. Na temelju simptoma  niske  razine  želučane  kiseline  koje  sam prikupila iz raznih medicinskih članaka, izradila sam upitni listić. Zatim sam isprintala tisuću primjeraka i podijelila ih svojim učenicima. Rezultati su bili šokan- tni! Izračunala sam da je 98% ljudi koji su odgovorili na moja pitanja imalo neke simptome niske kiselosti u želucu. Pozivam vas da provjerite da li i sami imate

neke simptome koji ukazuju na hipoklorhidriju.

Znakov i i simptom i niske kiselosti u želucu

Molim vas da pročitate pitanje i ispunite odgovarajući kvadratić na desnoj strani

NIKAD

PUNI KAL)

CES10

Imate li nadutost, podrigivanje ili vjetrove neposredno nakon jela?

Imate li probavne smetnje, proljev ili opstipaciju? Osjećate li osjetljivost, žarenje ili suhoću usta? Imale li žgaravicu?

Ti simptomi mogu  biti  indikatori  hipoklorhidrije. Ako ste  označili nekoliko  simptoma  čak  i  u  stupcu

«ponekad»,  bilo bi dobro da  provjerite kiselost svog želuca kod liječnika.

Razgovarala sam  s jednim  liječnikom  iz  Rusije i zaintrigiralo me kad  sam otkrila  kako tamo testiraju hipoklorhidriju. Zatraže od ljudi da popiju četvrt šali­ ce soka od cikle i provjere hoće li se boja njihovog uri­ na ili stolice imalo promijeniti prema boji cikle. Pazite sad! Ako se promijene, onda da, vaša razina želučane kiseline je niska. To me zapanjilo, jer sam vjerovala da je takva promjena boje normalna, jer je uvijek bila za mene. Međutim, nekoliko mjeseci nakon što smo po­ čeli piti zelene kašaste sokove, moja je obitelj pojela veliku, slasnu salatu od cikle, ali nitko od nas više nije imao  promjene  boje!  Kako  sam  tu  dramatičnu  pro­ mjenu  mogla  pripisati  samo  pijenju  zelenih  kašastih sokova, pretpostavila sam da se naša razina solne ki­ seline popravila. Kako bih dobila čvršći dokaz za to, počela sam planirati studiju koja bi pokazala učinak zelenih kašastih sokova na želučanu kiselinu. Htjela sam pronaći nekoliko ljudi kojima je dijagnosticirana niska razina solne kiseline i koji bi bili dobrovoljci za dodavanje zelenih kašastih sokova svojoj prehrani na neko vrijeme. Nakon što bi završili s pijenjem zelenih kašastih sokova na određeno vrijeme, bili bi ponovno testirani.

Nekom čarobnom slučajnošću, dok sam se molila da pronađem liječnika koji bi mi bio spreman pomo­ ći oko takve studije, jednog sunčanog jutra liječnik po imenu Paul Fiber nazvao me iz Roseburga, obližnjeg grada u Oregonu. On mi je rekao da su on i njegova supruga nedavno prihvatili životni stil prehrane si­ rovom hranom i da im treba vodstvo. Također mi je spomenuo da ga je nedavno počela brinuti činjenica da velik broj ljudi ima nisku razinu  želučane kiseli­ ne. Sastali smo se sljedećeg jutra kako bismo detaljno razgovarali o našem eksperimentu. Dr. Fieber se činio vrlo zainteresiranim za sudjelovanje. Sljedećeg tjedna, Igor i ja odvezli smo se do 190 kilometara udaljenog Roseburga kako bismo tamo održali predavanje o pre­ hrani. Nakon mog predavanja 27 ljudi se dobrovoljno javilo za svakodnevno pijenje jedne litre svježe pripre­ mljenog zelenog kašastog soka tijekom mjesec dana, uz svoju uobičajenu američku  prehranu.

Projekt je počeo 29. travnja 2005. Cijela moja obi­ telj na smjenu je miksala litre i litre zelenog pića. Kako bismo povećali raznolikost, koristili smo svako voće i povrće kojeg smo se mogli dokopati. Igor je svaki dru­ gi dan s dragocjenim tovarom odlazio na put od 380 kilometara do tamo i natrag. Bila je to velika obaveza, ne samo za moju obitelj, nego i za sve sudionike, pa čak i za njihove obitelji. Nijedan od mojih dragih su­ dionika nije nijednom propustio doći na mjesto preu­ zimanja. Kad sam se zahvalila toj svojoj novoj obitelji (zovem ih «moji posirovljeni») što su bili tako predani  i disciplinirani, odgovorili su mi da su svi oni osjećali veliku važnost i hitnost ovog eksperimenta, te da su bili uzbuđeni što mogu pomoći. Osim toga, mnogi od njih htjeli SLI popraviti stanje svog želuca na prirodan način.

Sljedeći odlomak opisuje dr. Fieberovu stranu pri­če.


PRIČA DR. PAULA

Upoznavanje s Victoriom i njenom obitelji bilo je prekrasn o iskustvo . Zadivljujuće je kako nas  je  sudbina spojila . Moja supruga i ja   tražili  smo  pomoć  n a  našem putu   prema  poboljšanju  zdravlja   kroz  sirovu   prehranu , a Victoriji je trebala  pomoć oko njene studije.

Postoj e  razn e metod e  testiranj a  HCl-a ,  ali  odlučil i  sm o d a   ć e  z a  na s  biti   najzgodnij i   provokacijsk i   test   HCl-a , imajuć i  u  vid u  na š  vremensk i  okvir .  Provokacijsk i  tes t HCl- a   služ i   ka o   pomo ć   ko d    utvrđivanj a   sposobnost i želuc a   d a   proizved e    odgovarajuć e   količin e   želučan e kiseline .  Tijel o  j e  evoluiral o  tak o  d a  oslobađ a  želučan u kiselin u   ka o   reakcij u  n a  odgovarajuć e  podražaje .   Raz ­ mišljanj e  o  hrani ,  žvakanj e  i  prisutnos t  određen e  hran e (zdrav e  ili  ne )  u  želucu ,  npr.  bjelančevina ,  mlijeka ,  sol i kalcija,   kave...  stimulir a  oslobađanj e  gastrina ,  hormon a koji luč e gastrinsk e stanice ,  ili G stanice ,  u  pilorički m žli­ jezdam a  smješteni m   u  izlazno m   dijelu   želuca .   Gastri n snažn o  stimulir a  žlijezd e  stijenk e  želuc a  n a  stvaranj e  i lučenj e  kiselin e  u želudac .  Histami n j e jo š jeda n  hormo n koji  stimulir a  stvaranj e  kiseline .  Prisutnos t  gastrin a  po -


jačav a njego v učinak . Mnog i ljudi imaj u oslablje n proce s stvaranj a kiselin e i boluj u od hipoklorhidrij e ili, u ozbilj­ nijim  slučajevima ,  aklorhidrije .

Mnog i o d moji h pacijenat a žal e s e n a povra t hran e u jednja k (gastričk i refluks) zbo g «prejakog » lučenj a že ­ lučan e kiseline . Prem a mo m iskustvu , prejak o lučenj e želučan e kiselin e nije često . Međutim , lučenj e želučan e kiselin e u kriv o vrijem e čest o je, a mož e izazvat i simpto ­ m e u  iritirano m  ili  upaljeno m probavno m  traktu .

Ko d mnogi h ljudi vraćanj e  sadržaj a  želuc a  u  jednja k viš e j e povezan o s neodgovarajući m lučenje m želučan e kiselin e koj e dovod i d o truljenja hran e i popratni h simp ­ tom a - plinova , nadutosti , refluks a i  podrigivanja .  Tera ­ pija  antacido m mož e pružit i  privremen o olakšanje ,  ali  n i n a  koji nači n n e pomaž e u  liječenju.

U našo j studiji svaki sudioni k dobi o je 10 kapsul a HC1 - a, koje  su  bil e  dovoljn e  za  provokacijsk i  tes t  4  obroka . O d  naš e  skupin e  zatražil i  sm o  d a  testiraju   obrok e  bo ­ gat e bjelančevinam a i obila n slože n obrok . Počel i su s jedno m  kapsulo m  u z  prvi  obrok ,  i  ak o  nisu  imal i blago gžarenj a ili nadraženost i trebal i s u povećat i doz u n a dvije kapsul e s a sljedeći m obroko m t e nastavit i lak o do k  n e dobij u reakcij u ili  dođ u  d o 4 kapsul e be z  ikakv e  reakcije . O d 2 7 sudionika , sam o j e dvoj e imal o reakcij u s jedno m kapsulo m  i  oni  s u  tad a  prekinul i  studiju .  Sv i  ostal i  i z naš e  skupin e  imal i  s u   određen u   razin u  hipoklorhidrij e i nastavil i su sudjelovat i u studiji. Njihov a do b bil a je u raspon u o d  1 7 d o 8 0  godina . O d   svi h  sudionik a  zatraže ­ n o j e  d a  n e  mijenjaju  nijeda n  drug i  di o  svoj e  prehrane .

Nako n  tridese t  dan a  svakodnevno g  pijenja  jedn e  litre zeleni h  kašasti h  sokova ,  provel i  sm o jo š  jeda n  provoka - cijski  tes t  HCl- a  kak o  bism o  utvrdil i  d a  l i j e  u protekli h mjese c  dan a došl o  d o  poboljšanja .  Jedn a  osob a  otpal a  j e ok o  sredin e  studije  zbo g  osjećaj a  mučnine .  O d  preostal a 2 4  sudionik a  u  grup i  ko d  njih  1 6  došl o j e  d o  poboljšanj a stvaranj a HCl-a . Zapanjil o m e t o št o j e 66,7 % sudionik a pokazal o   tak o  značajn o  poboljšanje .   Nisa m  očekiva o d a  ć u  vidjeti  tak o  veli k napreda k  u  tak o  kratko m  razdo ­ blju.  Vlakn a  u zeleni m  kašasti m  sokovim a i  njihov a  pre ­ hramben a  vrijednos t  postigl i  s u  nevjerojata n  uspjeh .  Sv i sudionic i  primijetili  s u  i  mnog a  drug a  poboljšanj a  svo g zdravlja ,   o d   kojih  s u   nek a   bil a   dramatičn e   promjene .

[Molim  vas da pogledate svjedočanstva na kraju  ove knjige.]

Takođe r bi h želi o iznijeti svoj e osobn o svjedočanstvo , buduć i d a  sm o j a  i moj a suprug a počel i  piti  zelen e  kaša ­ st e sokov e ok o dv a mjesec a prije provedb e  studije .  Mo j krvn i tlak, pui s i razin a kolesterol a  znatn o  s u  s e  popra ­ vili.  Izgubil i  sm o  svak u  želj u  z a  kuhano m  hranom ,  a zelen i kašast i sokov i bili s u vrl o ukusn i i zasitni . Naj ­ važnija promjen a ko d men e bil a j e povezan a s malo m izraslino m koja m i  s e  bil a  pojavil a  n a  nosu .  Nako n  jed ­ no g mjesec a n a zeleni m kašasti m sokovima , izraslin a j e otpala ,  ostavivš i  mal u  rup u  n a  mjest u  gdj e j e  bila.  T o m i


j e dokazal o ogromn a iscjeljujuća  svojstv a  zeleni h  kaša ­ sti h  sokova .

Želi o  bi h  osobn o  zahvalit i  Victoriji  št o  m i  j e  pružil a

prilik u da sudjeluje m u tak o izuzetno j studiji. U svo m život u sre o sa m vrl o mal o  ljudi  koji  s u  tak o  predan i  i tak o strastven o pomaž u drugima . Hval a ti, Victoria , za ­ uvijek s i promijenil a naš e živote .

Kao što je dr. Fieber spomenuo, očekivali smo neke pozitivne promjene, ali nismo znali da će biti tako zna­ čajne u tako kratkom vremenskom razdobljti. Većina eksperimenata poput ovog obično se planira na tri do šest mjeseci, no kako smo sve plaćali iz vlastitog džepa, napravili smo samo onoliko koliko smo si mogli priu­ štiti. Roseburški eksperiment pokazao je da redovno konzumiranje zelenih kašastih sokova uvelike koristi zdravlju ljudi kroz poboljšanje razine solne kiseline. Zato bi potrošači zelenih kašastih sokova trebali oče­ kivati da će:

• imati bolju apsorpciju vrijednih hranjivih tvari;

• smanjiti mogućnost  dobivanja  infekcija  i  pa­ razita;

•  izliječiti  alergije;

•  poboljšati  opće  zdravstveno  stanje.

Bolja apsorpcija sama po sebi je velika prednost. Bolja apsorpcija kalcija, primjerice, može smanjiti rizik od osteoporoze, bolja apsorpcija željeza može pomoći kod liječenja anemije; bolja apsorpcija vitamina grupe B može štititi od živčanih poremećaja, i tako dalje.Na kraju knjige možete pročitati svjedočanstva sudionika Roseburške studije. Kao rezultat redovnog konzumiranja zelenih kašastih sokova tijekom samo jednog mjeseca, sudionici su naveli sljedeća poboljša­ nja: povećanje energije, ublaženje depresije i nestanak suicidalnih misli, manja kolebanja razine šećera u krvi, redovitija stolica, nestanak peruti, nestanak nesanice, potpun prestanak napada astme, potpun nestanak uo­ bičajenih simptoma PMS-a, čvršći nokti, slabija želja za kavom, poboljšanje seksualnog života, čistija koža i mnoga druga. Bilo je zanimljivo da je većina sudionika koji su željeli smršavjeti izgubila 2,3 do 4,5 kilograma, a onih par ljudi koji su htjeli dobiti na težini uspjeli su dobiti pola ili jedan kilogram.

Sudionici Roseburške studije bili su tako uzbuđe­ ni zbog svojih rezultata da su do mene doprle glasine da razmišljaju o tome da promijene ime svog grada u Raws'burg!

*

Roseburška skupina sa svojim obiteljima i prijateljima.

Engl, raw = sirov, prim. prev.


Činjenica da je praktičan eksperiment dokazao sva lje­ kovita svojstva zelenih kašastih sokova čini ovo jedno­ stavno piće istinski posebnim. Molim vas da imate u vidLi da ne nastojim bilo što prodati. Nadam se da ću nadahnuti što je mogLiće više ljudi da u svoje svakod­ nevne živote uključe zelene kašaste sokove.

Od  Roseburga  do  Sankt Peterburga

Uzbuđena sam što mogu svima objaviti da je u Rusiji, u Centru za zdravu prehranu ROSTKI u Sankt Peterburgu, počela nova, detaljnija studija slična Ro- seburškoj studiji. Taj je Centar osam godina provodio razne studije implikacija  klorofila  na  ljudsko  zdrav­ lje pod nadzorom liječnika, profesora i znanstvenika. Odobrena su sredstva za provedbu studije utjecaja pi­ jenja zelenih kašastih sokova na koncentraciju HC1 u želucu i razinu vitamina B-12.

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

KOLOVOZ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi, lijep i radostan dan vam želim. Lp

  07.08.2020. 04:45h
 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi. sretan vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Lp

  05.08.2020. 04:51h
 • Član bglavacbglavac

  Nema. Lp

  03.08.2020. 08:28h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Bez slobode - nema života.

  03.08.2020. 00:00h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Ratovi traju i po nekoliko godina. Ljudi se u ratu bore za život. A ćovjek se svaki dan bori za život, bilo rata ili ne. Život bez slobode i nije neki život. Zato , u ovim vremenima oduzimanja slobode, moramo se boriri za slobodu, jer bez slobode - nema

  02.08.2020. 23:59h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Ahoj...

  02.08.2020. 23:54h
 • Član iridairida

  ahoj Edine!

  25.07.2020. 14:45h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Važnost želučane kiseline Zelenje čini tijelo alkalnijim