Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član UdrugaMagicus

Upisao:

UdrugaMagicus

OBJAVLJENO:

PROČITANO

695

PUTA

OD 14.01.2018.

OSVRT NA ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

OSVRT NA ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Centar za razvoj javnog i neprofitnog sektora

 

Centar za razvoj javnog i neprofitnog sektora

TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje www.tim4pin.hr
centar@tim4pin.hr
 
pitajcentar@tim4pin.hr

 


OSVRT NA ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Mr.sc. IVANA JAKIR-BAJO

prof.dr.sc. DAVOR VAŠIČEK

Zagreb, 10. listopada 2014.

Pripreme za primjenu novih propisa i aktualnosti u poslovanju


UREDBA

Ø  Računovodstvo ustanova, udruga i ostalih neprofitnih organizacija propisano je Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08, 7/09, 158/13 ,1/14 i 44/14).

Ø  Uredba uređuju područje:

Ø  knjigovodstvenih isprava,

Ø  poslovnih knjiga,

Ø  organizacije knjigovodstva,

Ø  obavljanje popisa imovine i obveza,

Ø  načela iskazivanja imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda,

Ø  sadržaj i primjenu računskog plana,

Ø  financijsko izvještavanje i

Ø  druga područja koja se odnose na računovodstvo neprofitnih organizacija.


PROCES DONOŠENJE ZAKONA (1)

•      Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2011.-2016., predvidjela je izradu Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija kojim će se urediti:

•    pitanja transparentnog uvida u trošenje sredstava iz javnih izvora dodijeljenih organizacijama civilnoga društva kao neprofitnim organizacijama.

•    unapređenje statističkog praćenja organizacija civilnog društva uvođenjem obveza dostave financijskih izvještaja za neprofitne organizacije, ali prilagođeno izvorima financiranja, visini prihoda i vrijednosti imovine.

•      Akcijskim planom za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj 2012.-2013. zatraženo je da se kroz novi Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacija uvede obveza javne objave financijskih izvještaja neprofitnih organizacija


PROCES DONOŠENJE ZAKONA (2)

•      Javna rasprava

•      Dva čitanja

•      Hrvatski sabor je 3. listopada 2015. godine donio Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

•      Zakon će stupiti na snagu 1. siječnja 2015. godine, a uskoro se očekuje njegova objava u Narodnim novinama


PRAVILNICI

•      Zakon je predvidio i donošenje triju pravilnika:

1.           Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

2.           Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i

Registru neprofitnih organizacija

3.           Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom

planu

•      Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora („Narodne novine“, br. 125/13.) će se uskladiti s odredbama ovoga Zakona.


SADRŽAJ ZAKONA

•    obveznici primjene

•    načela sustava financijskog poslovanja

•    izrada i izvršavanje financijskih planova

•    izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava

•    računovodstvena načela i računovodstveni poslovi

•    poslovne knjige i knjigovodstvene isprave

•    obveza i provedba popisa imovine i obveza

•    način iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora

•    priznavanje prihoda, rashoda, primitaka i izdataka

•    financijsko izvještavanje

•    revizija godišnjih financijskih izvještaja

•    Registar neprofitnih organizacija

•    javna objava godišnjih financijskih izvještaja te

•    nadzor nad financijskim poslovanjem, računovodstvenim poslovima i

predajom financijskih izvještaja


OBVEZNICI PRIMJENE UREDBE

•      Uredbu primjenjuju:

•    udruge i njihovi savezi

•    strane udruge

•    zaklade

•    fondacije

•    ustanove

•    političke stranke

•    komore

•    sindikati

•    vjerske i druge zajednice i

•    sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registru neprofitnih organizacija.


OBVEZNICI PRIMJENE ZAKONA

Ødomaće i strane udruge i njihovi savezi

Øzaklade

Øfundacije

Øustanove

Øumjetničke organizacije

Økomore

Øsindikati

Øudruge poslodavaca

Øsve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera


„PARCIJALNI” OBVEZNICI PRIMJENE

ZAKONA

•      političke stranke

•    primjenjuju se samo odredbe koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija

•    usklađenje s odredbama Zakona o financiranju političkih

aktivnosti i izborne promidžbe

•      vjerske zajednice

•    primjenjuju se samo odredbe koje se odnose na dostavu izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava, kontrolama na licu mjesta o utrošku proračunskih sredstava te financijski nadzor sredstava iz javnih izvora


NISU OBVEZNICI PRIMJENE ZAKONA

•      poduzetnici

•    na koje se primjenjuju odredbe Zakona o računovodstvu

•      jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike upisane u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika

•    financijsko poslovanje i računovodstvo vode u skladu sa Zakonom o proračunu

•      ustanove kojima su osnivači fizičke osobe i druge pravne osobe

•    koje su, sukladno propisima koji uređuju poreze, obveznici utvrđivanja i plaćanja poreza na dobit za svoju ukupnu djelatnost


NAČELA

•      Poslovanje neprofitne organizacije treba se temeljiti na:

•    načelu dobrog financijskog upravljanja i kontrola

•    načelu javnosti i transparentnosti.


FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE

•      upravljačka struktura planira i organizira poslovanje na način da se:

•    pruža razumna sigurnost za uspješno upravljanje rizicima

•    sredstva, uključujući i sredstva članstva, u realizaciji ciljeva

koriste pravilno, etično, ekonomično, učinkovito i djelotvorno.

•      odnosi se na upravljačku odgovornost u planiranju, programiranju, izradi financijskih planova i njihovoj realizaciji, računovodstvu i izvješćivanju kako bi se postigli postavljeni ciljevi i osigurala zaštita resursa od gubitaka, neadekvatnog korištenja i prijevara.


PET KOMPONENTI UNUTARNJIH

KONTROLA

•      Sustavi financijskog upravljanja i kontrola temelje se na pet međusobno povezanih komponenti unutarnjih kontrola, koje uključuju:

1.              kontrolno okruženje,

2.           upravljanje rizicima,

3.           kontrolne aktivnosti,

4.           informacije i komunikacije te

5.           praćenje i procjenu sustava.


KONTROLNO OKRUŽENJE I UPRAVLJANJE

RIZICIMA

1.Pod kontrolnim okruženjem podrazumijeva se osobni i profesionalni integritet   te etične vrijednosti zakonskih zastupnika i zaposlenika, rukovođenje i stil upravljanja, određivanje misije, vizije i ciljeva neprofitne organizacije, organizacijska struktura, uključujući dodjelu ovlasti i odgovornosti te uspostavu odgovarajuće linije izvješćivanja, praksu upravljanja ljudskim potencijalima i kompetentnost zaposlenika.

2.Upravljanje rizicima cjelokupan je proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika, uzimajući u obzir ciljeve neprofitne organizacije, te poduzimanja     potrebnih radnji, posebice kroz promjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola, a u svrhu smanjenja rizika.


KONTROLNE AKTIVOSTI I FINANCIJSKA

IZVJEŠĆA

3.          Kontrolne aktivnosti temelje se na pisanim pravilima i načelima, postupcima i drugim mjerama koje se uspostavljaju radi ostvarenja ciljeva neprofitne organizacije smanjenjem rizika na prihvatljivu razinu. Kontrolne aktivnosti moraju biti prikladne i pravodobne, a troškovi njihove uspostave ne smiju premašivati prihvatljivu razinu.

4.          Financijska izvješća i druga izvješća sadrže poslovne informacije koje omogućuju upravljanje i kontrolu poslovanja neprofitne organizacije. Informacije moraju biti odgovarajuće, ažurne, točne i dostupne radi učinkovite komunikacije na svim razinama neprofitne organizacije, izgradnje prikladnoga upravljačkog sustava informacija, s točno određenom ulogom svakoga zaposlenika te dokumentiranja svih procesa i transakcija.


PRAĆENJE I PROCJENA SUSTAVA

5.     Praćenje sustava financijskog upravljanja i kontrola obavlja se u    svrhu procjenjivanja njegova odgovarajućeg funkcioniranja i osiguranja njegova daljnjeg poboljšanja.


lllti··P                                                                                                                       18

v

PRORACUNSKOG  SUSTAVA


 

JAVNOST I TRANSPARENTNOST

•    Obveza javne objave financijskih izvještaja neprofitnih organizacija kroz Registar neprofitnih organizacija kojeg vodi Ministarstvo financija

•      izuzeti sindikati i udruge poslodavaca

•    Obveza objave revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja (za neprofitne organizacije s ukupnih prihodom iznad 10 milijuna kuna)

•      od objave, ali ne i izrade izuzeti sindikati i udruge poslodavaca

•    Uvid u financijske izvještaje za prethodnu godinu putem ovlaštenog revizora (za neprofitne organizacije s ukupnim prihodom iznad 3 milijuna kuna)

•      od objave, ali ne i izrade izuzeti sindikati i udruge poslodavaca


PLANIRANJE

•                Neprofitna organizacija koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva obvezna je izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu.

•                Financijski plan sastoji se od:

•               plana prihoda i rashoda,

•               plana zaduživanja i otplata,

•               obrazloženja financijskog plana


FINANCIJSKI PLAN

•                Financijski plan donosi najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno

•                Donosi se najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu

•                Minimalna razini na kojoj će se planirati prihodi i rashodi bit će definirana pravilnikom

•                      Fleksibilnost planova je potrebna da bi se umanjila

opasnost od neočekivanih događaja

•                      Viša razina daje veću fleksibilnost u izvršavanju, ali zato manje informacija

•                Prvi financijski planovi temeljem odredbi ovoga Zakona izrađuju se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.


IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

•                        Za značajna odstupanja plan podložan promjenama – izmjene i dopune financijskog plana

•                        Tijekom godine tijelo koje usvaja financijski plan prihvaća i

izmjene i dopune financijskog plana

•                        Izmjene i dopune financijskog plana provode se tijekom godine po postupku za donošenje financijskog plana

•                        Zakonski zastupnik odgovoran je za zakonito i pravilno izvršavanje financijskog plana

•                        Predviđen pravilnik koji će propisati metodologiju izrade financijskog plana, izmjena i dopuna financijskog plana te način i uvjete izvršavanja financijskog plana


OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

•    UVOD

•    OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA

ØRashodi za zaposlene

ØMaterijalni rashodi

ØRashodi amortizacije

ØFinancijski rashodi

ØDonacije

ØOstali rashodi

•    OBRAZLOŽENJE PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKATA (iz programa

rada) - potrebna sredstva, ishodište izračuna, izvještaj o rezultatima iz

prethodne godine

ØProgram „xxxxx“

ØProgram „xxxxx“

ØProgram „xxxxx“

•     Kroz ob raz lo že nj e p otre bno nap raviti povez ni cu iz među  p rog rama rada i financijskog plana


Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST U VELJAČI...

VELJAČA...

ASTROLOGIJA, NUMEROLOGIJA I OSTALO

BRZI CHAT

 • Član vanessavanessa

  Hvala Irida Pusaaaa.♥♪♫♫♪♥♥♪♫♫♪♥❤️ ☕ ☕♥

  23.01.2023. 16:59h
 • Član vanessavanessa

  Dobar dan ...Irida molim Te pomozi ,ne znam više postaviti video;((((((Hvala

  23.01.2023. 15:51h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi, lijep i sretan dan vam želim. Lp

  20.01.2023. 04:46h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Dobro veče Bglavac i veliko HVALA.

  10.01.2023. 21:24h
 • Član bglavacbglavac

  Još jena fenomenalna novost: Atila Bič Božji! Bravo Edin. Lp

  10.01.2023. 20:41h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Bilo veče, prošlo veče, došlo drugo veče - DOBRO VEČE.

  08.01.2023. 15:48h
 • Član bglavacbglavac

  Pozdrav Edin dobra ti večer

  06.01.2023. 22:12h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlogMagnezij tajne

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

OSVRT NA ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA - nastavak