Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član UdrugaMagicus

Upisao:

UdrugaMagicus

OBJAVLJENO:

PROČITANO

784

PUTA

OD 14.01.2018.

OSVRT NA ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA - nastavak

OSVRT NA ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA - nastavak
PREKRŠAJNE I KAZNENE ODREDBE

UKLJUČIVANJE REZULTAT U FINANCIJSKI PLAN

•      Financijski plan koji uključuje isključivo projekciju prihoda i plan rashoda bez rezultata poslovanja ne pruža cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja

•      Izvori financiranja poslovanja nisu isključivo prihodi tekuće godine, već i viškovi iz prethodnih godina

•      One organizacije koje posluju s gubitkom trebaju kroz financijski plan pokazati korekcije pogrešnih odluka iz prošlosti iz kojih su manjkovi proizašli i iznaći načine za njihovo pokriće

•      Manjkovi se mogu pokriti ili na teret novih izvora financiranja, odnosno rasta prihoda ili smanjenjem ukupne rashodovne strane u visini nastalih manjkova (kroz jednu ili više godina)


3

PRIHODI TEKUĆE GODINE

37.700.000,00 kn

30

PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST

30.600.000,00 kn

3000

Prihodi iz proračuna

750.000,00 kn

3010

Komorski doprinosi u paušalnom iznosu

19.650.000,00 kn

3011

Doprinos od dohotka ili dobiti

10.200.000,00 kn

31

PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

800.000,00 kn

32

OSTALI PRIHODI

6.230.000,00 kn

33

IZVANREDNI PRIHODI

70.000,00 kn

4

RASHODI TEKUĆE GODINE

34.700.000,00 kn

40

MATERIJALNI TROŠKOVI

1.050.000,00 kn

41

IZDACI ZA USLUGE- VANJSKI IZDACI

11.200.000,00 kn

42

IZDACI ZA ZAPOSLENE

9.070.000,00 kn

43

AMORTIZACIJA

370.000,00 kn

46

NEMATERIJALNI IZDACI POSLOVANJA

5.580.000,00 kn

47

OSTALI IZDACI POSLOVANJA

7.400.000,00 kn

48

KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I SLIČNI IZDACI

30.000,00 kn


Tekstualni okvir: Pokriće manjka prenesenog iz
prethodnih godina u 2015.
POKRIĆE MANJKA PRENESENOG IZ PRETHODNIH GODINA


3.1.1                   ,00 kn


3

PRIHODI TEKUĆE GODINE

35.700.000,00 kn

30

PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST

29.200.000,00 kn

3000

Prihodi iz proračuna

750.000,00 kn

3010

Komorski doprinosi u paušalnom iznosu

18.450.000,00 kn

3011

Doprinos od dohotka ili dobiti

10.000.000,00 kn

31

PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

740.000,00 kn

32

OSTALI PRIHODI

5.700.000,00 kn

33

IZVANREDNI PRIHODI

60.000,00 kn

4

RASHODI TEKUĆE GODINE

34.700.000,00 kn

40

MATERIJALNI TROŠKOVI

1.050.000,00 kn

41

IZDACI ZA USLUGE- VANJSKI IZDACI

11.200.000,00 kn

42

IZDACI ZA ZAPOSLENE

9.070.000,00 kn

43

AMORTIZACIJA

370.000,00 kn

46

NEMATERIJALNI IZDACI POSLOVANJA

5.580.000,00 kn

47

OSTALI IZDACI POSLOVANJA

7.400.000,00 kn

48

KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I SLIČNI IZDACI

30.000,00 kn


POKRIĆE DIJELA  MANJKA PRENESENOG IZ PRETHODNIH GODINA


1.000.000,00 kn


Tekstualni okvir: Pokriće dijela manjka prenesenog
iz prethodnih godina u 2015.

UKUPNO PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA

3.000.000,00 kn

1. Za pokriće u 200290.1g5o.dini

1.000.000,00 kn

2. Ostatak manjka za pokriće u narednim godinama

2.000.000,00 kn


3

PRIHODI TEKUĆE GODINE

34.700.000,00 kn

30

PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST

28.550.000,00 kn

3000

Prihodi iz proračuna

750.000,00 kn

3010

Komorski doprinosi u paušalnom iznosu

18.000.000,00 kn

3011

Doprinos od dohotka ili dobiti

9.800.000,00 kn

31

PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

600.000,00 kn

32

OSTALI PRIHODI

5.500.000,00 kn

33

IZVANREDNI PRIHODI

50.000,00 kn

Tekstualni okvir: Korištenje cijelog prenesenog
viška prihoda iz prethodnih godina u 2015.
KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA                                                                                                           3.000.000,00 kn

4

RASHODI TEKUĆE GODINE

37.700.000,00 kn

40

MATERIJALNI TROŠKOVI

1.770.000,00 kn

41

IZDACI ZA USLUGE- VANJSKI IZDACI

11.930.000,00 kn

42

IZDACI ZA ZAPOSLENE

9.520.000,00 kn

43

AMORTIZACIJA

370.000,00 kn

46

NEMATERIJALNI IZDACI POSLOVANJA

6.110.000,00 kn

47

OSTALI IZDACI POSLOVANJA

7.940.000,00 kn

48

KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I SLIČNI IZDACI

60.000,00 kn


3

PRIHODI TEKUĆE GODINE

34.700.000,00 kn

30

PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST

28.550.000,00 kn

3000

Prihodi iz proračuna

750.000,00 kn

3010

Komorski doprinosi u paušalnom iznosu

18.000.000,00 kn

3011

Doprinos od dohotka ili dobiti

9.800.000,00 kn

31

PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

600.000,00 kn

32

OSTALI PRIHODI

5.500.000,00 kn

33

IZVANREDNI  PRIHODI

50.000,00 kn

Tekstualni okvir: Korištenje dijela prenesenog
viška prihoda iz prethodnih
godina u 2015.
KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA                                               1.000.000,00 kn

4

RASHODI TEKUĆE GODINE

35.700.000,00 kn

40

MATERIJALNI  TROŠKOVI

1.300.000,00 kn

41

IZDACI ZA USLUGE- VANJSKI IZDACI

11.400.000,00 kn

42

IZDACI ZA ZAPOSLENE

9.200.000,00 kn

43

AMORTIZACIJA

370.000,00 kn

46

NEMATERIJALNI IZDACI POSLOVANJA

5.800.000,00 kn

47

OSTALI IZDACI POSLOVANJA

7.600.000,00 kn

48

KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I SLIČNI IZDACI

30.000,00 kn


OSTATAK OD PRENESENOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH  GODINA


2.000.000,00 kn


UKUPNO     PRENESENI     VIŠAK     PRIHODA     IZ                      PRETHODNIH

GODINA

3.000.000,00 kn

1. Korišteni višak prihoda u22001059.. godini

1.000.000,00 kn

2. Ostatak viška prihoda iz prethodnih godina

2.000.000,00 kn


KNJIGOVODSTVO

•                        Neprofitna organizacija vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz računskog plana za neprofitne organizacije.

•                        Iznimno, zakonski zastupnik neprofitne organizacije može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela ako:

•               je vrijednost imovine neprofitne organizacije u prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kuna godišnje

•               je godišnji prihod neprofitne organizacije u prethodne tri

godine uzastopno manji od 230.000,00 kuna godišnje i

•               su prošle najmanje tri godine od osnivanja neprofitne organizacije od čega se godina osnivanja računa kao prva.

•                      I sada to pravilo – uvedeno Uredbom od 1.1.2014.


KNJIGOVODSTVO

•      Ako se neprofitna organizacija koja zadovoljava uvjete za vođenje jednostavnog knjigovodstva odluči za primjenju dvojnog knjigovodstva, obvezna je primjenjivati odredbe ovoga Zakona isključivo u dijelu sastavljanja i predaje financijskih izvještaja.

•      To primjerice znači da nije obvezna izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu ili provoditi samoprocjenu učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola sukladno odrebama ovoga Zakona, a što moraju sve neprofitne organizacije koje su obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva.


POSLOVNE KNJIGE

•                        Poslovne knjige dvojnog knjigovodstva:

•               dnevnik,

•               glavna knjiga i

•               pomoćne knjige.

•                        Poslovne knjige jednostavnog knjigovodstva:

•               knjiga blagajne,

•               knjiga primitaka i izdataka,

•               knjiga ulaznih računa,

•               knjiga izlaznih računa i

•               popis dugotrajne nefinancijske imovine.


PRIZNAVANJE PRIHODA

Ø  Prihodi se priznaju uz primjenu računovodstvenog

načela nastanka događaja koje znači da se:

•    recipročni prihodi (prihodi na temelju isporučenih dobara i usluga) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da se mogu izmjeriti neovisno o naplati

•    nerecipročni prihodi (donacije, članarine, pomoći, doprinosi i ostali slični prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni) najkasnije do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za isto razdoblje


PRIZNAVANJE PRIHODA

•               donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti)

•               donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja


PRIZNAVANJE RASHODA

•                        Rashodi se priznaju uz primjenu načela nastanka događaja

•               Priznaju se u izvještajnom razdoblju na koje se odnose

•               Rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju

se u trenutku stvarnog troška odnosno prodaje

•               Troškovi nabave dugotrajne imovine kapitaliziraju se, a u rashode se priznaju tijekom korisnog vijeka uporabe.


GOSPODARSKA DJELATNOST

•      BRISANO U DRUGOM ČITANJU: neprofitna organizacija koja od gospodarske djelatnosti ostvari manje od 230.000,00 kuna, a temeljem rješenja Porezne uprave obveznik je plaćanja poreza na dobit, vodi za cjelokupno poslovanje računovodstvo za neprofitne organizacije, a za gospodarsku djelatnost vodi i odvojene porezne i knjigovodstvene evidencije

•      BRISANO U DRUGOM ČITANJU: ako se od gospodarske djelatnosti ostvari više od 230.000 kuna (izuzev od pružanja usluga najma i zakupa), potrebno je za taj dio djelatnosti osnovati trgovačko društvo ili drugi oblik udruživanja koji nije neprofitni


GOSPODARSKA DJELATNOST

•      nastavit će se dosadašnja praksa sukladno Zakonu o porezu na dobit i pripadajućim podzakonskim aktima

•      neprofitna organizacija koja dobije rješenje Porezne uprave da je obveznik je plaćanja poreza na dobit za gospodarsku djelatnost, vodi:

•    za cjelokupno poslovanje računovodstvo za neprofitne organizacije

•    za gospodarsku djelatnost odvojene porezne i knjigovodstvene

evidencije (postupanje kao i do sada)


FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE (1)

•      Uvodi se obveza dostave financijskih izvještaja svim neprofitnim organizacijama prilagođeno visini prihoda i vrijednosti imovine.

•      Dio neprofitnih organizacija i nadalje će moći voditi jednostavno knjigovodstvo, ali će imati obvezu sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja, skraćenog sadržaja.

•      Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo zadržavaju obvezu tromjesečnog izvještavanja.


FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE (2)

•      U prijelaznim i završnim odredbama Zakona je naglašeno da se prvi financijski izvještaji, propisani ovim Zakonom sastavljaju za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2015.

•      Godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu sastavljaju

„po starom“, a u skladu s odredbama Uredbe.


JAVNA OBJAVA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

•      Godišnji financijski izvještaj neprofitne organizacije javno se objavljuju putem Registra neprofitnih organizacija.

•      Javna objava već za godišnje financijske izvještaje za

2013. godinu.


JAVNA OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA – IZNIMKE (1)

•    Sindikati navode kako konvencije Međunarodne organizacije rada jamče slobodu udruživanja i pravo sindikata da samostalno oblikuju svoja pravila djelovanja, što uključuje i financijsku neovisnost te pravo da se njihovi financijski izvještaji javno ne objavljuju.

•    Na udruge poslodavaca primjenjuju se ista načela.

•    Uvažavajući primjedbe iz saborske rasprave, u članku 37.

Zakona je propisano k ako se javna objava godišnjih financijskih izvještaja ne odnosi se na sindikate i udruge poslodavaca


JAVNA OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA – IZNIMKE (2)

•    Sindikati i udruge poslodavaca mogu dostaviti godišnje financijske izvještaje zainteresiranim stranama ako se time ne narušava njihovo slobodno i neovisno djelovanje.

•    Dakle, sindikati i udruge poslodavaca su obvezni sastavljati financijske izvještaje i dostavljati ih Ministarstvu financija, odnosno Financijskoj agenciji, ali se izvještaji javno ne objavljuju.


IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH

SREDSTAVA (1)

•    Neprofitne organizacije koje ostvaruju sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su nadležnom tijelu državne uprave, JLP(R)S, odnosno drugom nadležnom tijelu javne vlasti dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava.

•    Nadležna tijela državne uprave i JLP(R)S imaju pravo vršiti kontrole na licu mjesta o utrošku sredstava iz državnog proračuna i proračuna JLP(R)S.


IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH

SREDSTAVA (2)

•      Prema važećim propisima, kontrole na licu mjesta za pojedinačne isplate neprofitnim organizacijama iznad 20.000,00 kuna predstavljaju standard dobrog sustava financijskih kontrola utvrđen Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti na temelju kojeg svi proračunski i izvanproračunski korisnici te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljaju izjave o fiskalnoj odgovornosti.


OBVEZNA REVIZIJA (1)

•      Financijski izvještaji neprofitne organizacije koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod od 3 do uključivo 10 milijuna kuna podliježu revizijskom uvidu koji se obavlja sukladno revizijskim propisima.

•      Financijski izvještaji neprofitne organizacije koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod iznad 10 milijuna kuna podliježu reviziji koja se obavlja sukladno revizijskim propisima.

•      Do 30. lipnja tekuće godine obvezna objava ova izvješća na svojim mrežnim stranicama.


OBVEZNA REVIZIJA (2)

•    Prvi godišnji financijski izvještaji koji se daju na uvid, odnosno revidiraju putem ovlaštenog revizora odnosit će se na 2015. godinu.

•    Od ukupno 26.362 neprofitne organizacije upisane u Registar neprofitnih organizacija, a na temelju podataka iz baze godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija koju vodi Ministarstvo financija, u 2013. godini:

•    126 neprofitnih organizacija su ostvarile ukupne prihode iznad 10 milijuna kuna,

•    dok ih je 286 ostvarilo ukupne prihode od 3 do 10 milijuna kuna.


OBVEZNA REVIZIJA (3)

•    Procijenjeni trošak revizije za neprofitne organizacije iznad 10 milijuna kuna iznosi 60.000,00 kuna bez PDV-a, a procijenjeni troškovi uvida u financijske izvještaje za neprofitne organizacije od 3 do 10 milijuna kuna iznosi 30.000,00 kuna bez PDV-a.

•    Cijene revizije i uvida ovise o visini imovine, visini prihoda, broju transakcija, djelatnosti, riziku, kvaliteti računovodstva i slično.

•    Dio neprofitnih organizacija, posebice onih iznad 10 milijuna kuna i do sada je revidirao godišnje financijske izvještaje putem ovlaštenih revizora.


IZUZECI OD JAVNE OBJAVE IZVJEŠĆA

REVIZIJE (1)

•    Sindikati i udruge poslodavaca koji su u financijskim izvještajima iskazali ukupan prihod od 3 do uključivo 10 milijuna kuna podliježu revizijskom uvidu koji se obavlja sukladno revizijskim propisima, a oni iznad 10 milijuna kuna podliježu reviziji koja se obavlja sukladno revizijskim propisima.

•    Jedina razlika u odnosu na druge neprofitne organizacije jest da se njihova revizorska izvješća i uvidi u financijske izvještaje za prethodnu godinu javno ne objavljuju.


IZUZECI OD JAVNE OBJAVE IZVJEŠĆA

REVIZIJE (2)

•    Stoga su sindikati i udruge poslodavaca dužni revizorska izvješća, odnosno uvide u financijske izvještaje dostaviti Ministarstvu financija do 30. lipnja tekuće godine.


REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

(1)

•                Registar neprofitnih organizacija vodi Ministarstvo financija u elektroničkom obliku

•                U Registar neprofitnih organizacija do sredine lipnja 2014. godine upisano 26.362 neprofitne organizacije, od čega najveći broj udruga 23.617 (od 51.435 koliko ih je upisano u matični Registar udruga)

•                U Registar neprofitnih organizacija je također upisano i 598 saveza udruga, 112 udruga poslodavaca, 24 strane udruge, 422 ustanove, 292 turističke zajednice, 282 sindikata, 227 umjetničkih organizacija, 137 zaklada, 199 vjerskih zajednica i pravnih osoba osnovanih od strane vjerskih zajednica, 96 političkih stranaka, 4 fundacije i 64 komore


REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

(2)

•    Dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva financija

•    Neprofitna organizacija obvezna je upisati se u Registar neprofitnih organizacija na temelju prijave dostavljene Ministarstvu financija najkasnije 60 dana od upisa u matični registar

•    Upis u Registar neprofitnih organizacija uvjet za dobivanje sredstava iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih izvora


REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

(3)

•    Neprofitna organizacija upisana u Registar neprofitnih organizacija prije stupanja na snagu ovoga Zakona ne dostavlja prijavu za ponovni upis u Registar neprofitnih organizacija

•    Neprofitna organizacija osnovana prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a koja nije upisana u Registar neprofitnih organizacija, dužna je u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti Ministarstvu financija prijavu za upis u Registar neprofitnih organizacija

•    Neprofitna organizacija upisana u Registar neprofitnih organizacija prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a koja nije obveznica primjene ovoga Zakona, dužna je u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti prijavu za brisanje iz Registra neprofitnih organizacija


NADZOR

•                Ministarstvo financija obavlja nadzor financijskog poslovanja, računovodstvenih poslova i predaje financijskih izvještaja (financijski nadzor) neprofitne organizacije u skladu s odredbama ovoga Zakona te drugih posebnih propisa.

•                Nadzor obuhvaća nadzor nad :

•               zakonitim pribavljanjem financijskih sredstava iz javnih i drugih izvora,

•               upravljanjem financijskim sredstvima te

•               utvrđivanjem koriste li se sredstva za ostvarivanje ciljeva zbog kojih je osnovana neprofitna organizacija


PREKRŠAJNE I KAZNENE ODREDBE

•    Zakonom propisane različite novčane kazne za neprofitne organizacije koje vode jednostavno od onih koji vode dvojno knjigovodstvo.

•    Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zakonski zastupnik neprofitne organizacije koja vodi dvojno knjigovodstvo.

•    Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zakonski zastupnik neprofitne organizacije koja vodi jednostavno knjigovodstvo.

•    Uvode se i kazne za čelnike tijela državne uprave, odnosno JLP(R)S ako odobre isplatu neprofitnoj organizaciji koja nije upisana u Registar neprofitnih organizacija i to u iznosu od 10.000,00 kuna do 50.000,00 kuna.

 


Pitanja


HVALA NA PAŽNJI!

TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje 01/5531-755; 01/5531-335

www.tim4pin.hr
centar@tim4pin.hr
pitajcentar@tim4pin.hr

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST U VELJAČI...

VELJAČA...

ASTROLOGIJA, NUMEROLOGIJA I OSTALO

BRZI CHAT

 • Član vanessavanessa

  Hvala Irida Pusaaaa.♥♪♫♫♪♥♥♪♫♫♪♥❤️ ☕ ☕♥

  23.01.2023. 16:59h
 • Član vanessavanessa

  Dobar dan ...Irida molim Te pomozi ,ne znam više postaviti video;((((((Hvala

  23.01.2023. 15:51h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi, lijep i sretan dan vam želim. Lp

  20.01.2023. 04:46h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Dobro veče Bglavac i veliko HVALA.

  10.01.2023. 21:24h
 • Član bglavacbglavac

  Još jena fenomenalna novost: Atila Bič Božji! Bravo Edin. Lp

  10.01.2023. 20:41h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Bilo veče, prošlo veče, došlo drugo veče - DOBRO VEČE.

  08.01.2023. 15:48h
 • Član bglavacbglavac

  Pozdrav Edin dobra ti večer

  06.01.2023. 22:12h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlogMagnezij tajne

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

OSVRT NA ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA