Član JosipJankovic

Upisao:

JosipJankovic

OBJAVLJENO:

PROČITANO

48

PUTA

OD 14.01.2018.

STA JE C/ ENERGIJA?

STA JE C/ ENERGIJA?
"Esencija, Cl i duša SU tri životna dragulja" Knjiga promena iNepromenljiva istna, Majstor Ni Hua Cing

 

 

 

 

DRUGA  GLAVA

 

ŠTA JE C/ ENERGIJA?

"Esencija, Cl i duša SU tri životna dragulja"

Knjiga promena iNepromenljiva istna,

Majstor Ni Hua Cing

 

Taoisticko uzgajanjc seksualnc cnergije ne moze se sbvatiti dok se ne razjasni kineski koncept Cl. Cl, takode poznat kao p:ana, topla truj_a: kundalini moc iii elektromagnetska sila zivota, veoma J tesko obpsmtl stoga sto je ona nevidljiva. Mozemo je, meduti m, sctiti. CI je jedn( stavn kincska rec za dab. Na fizickom planu, to je sirov1 vazd ub koga ud1semo 1 izdisemo, koji nas krepi i odrfava u zivotu. Nas zivot visi na ovom tankom vlaknu vazduba u svakom trcnutku naseg veka, i to je vlakno naoko prazan vazduh.

Mi preobrazavamo taj sirovi vazduh, mesajuci ga sa drugim hranlji-

vim sastojcima i preradujuti ga u finiju vrstu energije, koja zauzima evrsto stanje.  Od njega  postaju  nase  mcso,  krv i  kosti, _ _ali nikd. ne _Jenjav unutrasnji ritam pulsiranja, koji tecc kroz svaku cehJU. Nas1 v1talm '?rga ni srce, jetra, bubrezi  i zlezde - dalje preraduju ovu energiju i salju Cl silu

u viSe funkcije naseg mozga, stvarajuci tako misli, oseca nja i snovc. lz ovoga se rada Ijudska volja za zivotom i smrcu, moc da se voli i da se za !sli na ovom diSucom planetom koja visi u praznom prostoru. Kako ovaJ CI prat1 jedan samoodrzavajuCi ciklus, njegov ritam postaje toliko prirodan, da ga jedva ikad opazimo. Kada ste posled nji put stali zadivljeni pred prostom cinjenicom da diSetc i da vase srce kuca'?                                                                                                                                                                                v

Stari taoisticki majstori dugorocno su posmatrali protok ovog CIA,

u kome su prepoznavali dab svemira koji se krece kroz sve. Cl je vezvo izmcdu nascg tcla, duba iduse, spona  izmedu  nasib opazanja unutrasn1eg i spoljasnjcg sveta. ZiveCi u prisnosti sa prirodom, bez mnogih ometanja

 

 

JANG ENERGIJA (NEBO)

+

 

DIJAGRAM 2

 

slican onome kako su to cinili stari taoisti - kao mcdusobnu igru cncrgija pozitivnog (jang) i ncgativnog (jin) napona. Evo jcd nog skorafajcg opisa u naucnom casopisu Tajm-Lajfa:

 

JIN ENERGIJA (VODA, ZEMLJA)

 

koja poticu od modcrnc civilizacijt', taoisti su bili u stanju da ma piraju u dctalje dcjstvo CI energije, kako unutar ljudskog tela, tako iu spoljasnjcm svetu. Kasnije su taoisti povukli brojne razlike izmedu raznih vrsta CIA koje deluju, tako da danas u Kini a ktivni nasled nici njihovog zna nja (aku­ punkturisti i travari) govorc ca k o 32 razlicitc funkcijc CIA u ljudskom telu. Kinezi se nikad nisu pot rudili da analiziraju sta ovaj CI zapravo predstavlja. Irelevant no jc, da Ii je to ma terija, iii cncrgija, iii proces preobrafaja iz jednog u drugo. Jedino je bitno ka ko CI funkcionBc, iii ukratko, sta Cini. Kada foiite svetlo u svojoj sobi, upalite Iampu, struja potekne i zraci svetlost. Ne analizira te elektricnu struju, jed nostavno pri­ tisnete prekidac. Kada akupunkturista zabode iglu u odreden u tatku na

meridijani jetre, on ukljucuje jctrcni CI iovaj snaznije potecc.

 

C/: ELEKTR ICITET LJUDSKOG TELA

Savremeni naucnici pocinju  da objanjavaju svet na nacin prilicno

 

"Elektricilet je svakako jedna od najteie slwatljivih  svakodnevnih  stva ri: obit uje u zidovima naiiih domova. iregulise zivot nasih celija. On uda ra sa neba.kao munja, ivarnii'i iz vaikg prsta ako dodirnete mctalnu bravu. ako stc prethodno n11me protrljali tepih. On ob!ikuje strukturn materija - cineCi .plastiku savitljivom. ulje masnim a lepak lepljivim. Pagon je elektricmm vozovnna 1 ljudsk11n mozgovmrn ...Sve­ tlost je elektromagnelno zrai'enje u koje spada sve..od vidljive svetlosli do rentgen­ skih zrakova. mikrotalasa i radio talasa. Magnet1zarn u gvozdemm magnehma prouzrokovan je vrtenjem bezbroj elektrona koji skladno poigravaju'. kao .sto je magnctsko polje zemlje po svoj prilici proizvod vrtloga elektncne strnJe u nienom istopljenom metalnom jezgru.

"Citavo vae telo jeste jedna  dzinovska elektric1a masina: hemija telezasno­ vana je (kao isve d ruge hemije) na clektricnim vi:wma. ('ak mu je i pogon elckt.ricni. Energija koja vam je polrebna da vidite ove reci pot ice od jaja koje ste 1utros po1ehza dorucak; jaje jc dobilo energiju od kukuruza kog je pojela koka: kukuruz JC 1zdvo110 tu energiju direktno iz elekt romagnet ne svetlosti'. put em fotos.inteze.               .             . "Kada promislite o tome. svemir je pozt11vno (1 negat1vno) naelektnsan. Alt.

usled najcesce savrsene ravnotek izmedu pozitivnih i negativnih sila. veCi deo elek­ trii'ne silc oko vas je neutralizovan - i stoga bezobzirno nevidljiv, bar u normal nom smislu...U sustini. sve oko nasjeste  nadektrisana  prnznina."

(K.CKoul. DiskaFer magazin. Februar. !984.)

 

Za nimljivo je da cak i u danasnjoj Kini obicni ljudi prihvataju kao sasvim normalno da se kosmos sastoji iz ovih naclektrisa nih encrgija. Kada bismo ih upitali, rekli bi da beli luk ima vrlo toplu (Cl) cnergi)u. Po o grje telo, esencija CIA belog Iuka je topia, iiija ng. U doba ranc mcske istc:nJe, izrazavan je, na pisa nom kineskom, pravom crtom u gorn1em delu p1kto­ grama i va trom u donjem. Ovo jc ucinjcno kako nikakv ":a tra" - nijed_na

£Ojedinacna stvaralacka energija ne bi mogla da sc zam1sh kao odredmca CIA          .

je postojao pre bilo cega u fizickom svet u viu iskonskog.C::IA,

iiiciste energije. Ovim jc elega ntno izbcgnuto razilazen1e oko metafmcke prirode iskonsko? CIA (npr.: d_a Ii jc. bog dba r iii zao) iusmeren je paznJa na njegovo funkc1onalno 1spoI1ava  1e u ob1cno svtu, kao toph J 'CI u sveiem belom luku, iiislabi JIN CI u obolcloj J Ctn. Usled toga ta01st1cka filozofija uglavnom je veoma pragmaticna i zasnov na na posmatra nju prirodnog orga nskog sveta. Taoisticko odgajanjc CI energije moz se prosiriti  u  nesto sto bi  na  prvi poglcd  delovalo  kao  nemoguce  suptilna

 

 

DIJAGRAM 3

 

 

                                           

 

STARINSKI KINESKI ZNAK ZA Cl ENERGIJU

 

izveden iz kl)rena vatre gore i

praznine dole; oznacava iskonsku cistotu

 

duhovna podrucja, ali uvck pocinje sa ovozemaljskim vczbama na samom telu.

 

KAKO C/NG , Ill SEKSUALNA ESENCIJA DELUJE KOO LJUDI?

Za taoiste, seksualna energija naziva se CING iii"esencija". Takode se moze zamisliti kao neka vrsta "ljudskog elektriciteta", jer Lo je, poput CIA, nevidljiva energija, koja struji kroz telo. Medutim, u sirovom fizickom stanju, ova energija pohranjcna je kod musaraca u spermi, a kod .Zena u jajnicima. Prema tome, to je jedna vrsta CI energije, koja je telesnim procesima preobrazcna u jedan mocniji oblik. To je sirova materija rafini­ rana u motnu esenciju, koja ima sposobnost da obnavlja citav ljudski orga nizam. Za muskarce je moc sperme esencija njihove JANG iii muske energije.

Kada sc osetite seksualno uzbudcni, to se vasa CING esencija foi

 

ncvcrovatnom snagom. Citavo vase bicc najednom dobija napon nove energije, tclo izgara od strasti, a srce jc preplavljeno ce:l.njom. Kao da ste ukljucili neki prekidac. Citav vas svet dodira i oseca nja u tren utku se drasticno promenio iz noci u dan. Ovo SC desava muskarcima kada osete privlacnost neke 7.ene, zato sto stotine miliona eelija njihove sperme pocin­ ju da vibriraju i stvaraju jedno siroko polje scksualne elektromagnetske encrgijc. Takode, do ovoga spontano dolazi u prolecc. Kada drvece vri od obilatogsoka, coveciji CING je uigran sa prirodnim ciklusima i siri se i sa. U kakvom je odnosu ova scksualna CING esencija sa ostalim tipovima CI cnergijc, koje sacinjavaju vasu zivotn u situ?

 

GLAVNE FAZE Cl ENERGIJE

Sledi spisak u uproscenom obliku nekih glav,!lih faza CIA kod ljudi i njihovih odnosa prema CING scnciji, ka i prema SIEr:i, ilidusi, n.ajvisem stupnju finoce. Ova tri pojma, CL CING iSIEN, poznatI su kao "tn blaga", zbog toga sto njihovim uzgajanjcm covck p9stiz prosvetljenjc. .

 1. Prenatalna energija: Kombin uje CI i CING nasledene od maJ kC

i oca, izrazene u genetskim siframa i vidljive u urodenoj vitalnosti koju ljudi poseduju.

 1. Energija daha: Telo  upija  kosmicku  energiju  kroz  udisa nje  i

izdisanje vazd uha. Oni koji ispravno diSu opustenim dubokim trbusnim uzdisajima - primice vise encrgije.

 1. Energija hrane: Cistoca CIA primljenog iz hrane ovisice o kvali­

tetu prehra ne i sposobnosti tela da svari i asimilira prehrambene sastojke.

 1. Energija meridijana: Potice od raznih vrsta telesnih celija, koje proizvode Prenosi se akupunkturalnim ka nalima, spajajuci sve vitalne organe i zlezde.
 2. Energija pulsacije: Dubinski ritam vaseg tela, posebno uocljiv u

venama i arterijama, takode je prepozna tljiv u bioritmickim energetskim kolebanjima,  kojima  se uskladuje  nase emocionalno,  mentalno  i fizicko

telo.

 1. Energija sperme {jajnika): CING je seksualna esencija koja yo­

stoji od rodenja, ali postaje snafoija kada sc hra ni drugim vrstama CIA (hrana, dah, itd.) Seksualna esencija izvor je svekolike energije, koja je dostupna za stvaralacke i misaone procese.

 1. 1. Energija duse: SIEN je svetlost iza nase licnosti, sposobnost da

. razlikujemo,  ljudska  samosvesnost.  Na  najcistijem  stupnju,  predstavlja

 

 

 

 

 

 

SIEN, CING i Cl

ponovo sjedinjeni

 

OIJAGRAM 4

 

CIKLUS SUPTILNE ENERGIJE 

 

Vu Ci (Nistavilo)

i

NEBO    

T'ai Ci (cista polarnost)

 • dvojnost Jin/Jang prozima

/                   •    svekoliko postojanje JAN;/NEBO                                     \

 

vitalnih l.judskih organa i biva rafinira na u SIEN, iii dusu. Ukratko, sek­ sualna energija predstavlja vczu izmcd u naseg bioloskog i mctafizickog idcntiteta, izmedu zivotinjskog i boianskog. Scksualna sposobnost pruza eoveku bofa nsku moc da scbc razmnofava, ali ga istovremcno vezuje za njegovo telo, kao iza tclo njcgove voljcnc osobc.

Taoisti vcruju da mozctc bilo koju stvar ili silu, koja postoji u svcmiru, koristit i u proccsu uzgajanja svoje duse ina taj nacin sc oslobodite ogra nicenja vascg zivotinjskog tela. Svc sadrzi energiju u sebi, i ljudska svest moze t u cnergiju upiti ako to :Zeli. Ali, neke stvari ljudsko telo  lakse pretva ra u upotrebljiv oblik ncgo nekc druge. Na primer, lakse cetc upiti energiju jedenjem dobrog toping obroka nego scdeci na plazi na suncu. Solarna cncrgija suvisc je sirova i suvisc moena da bi je telo Jako "svarilo".

Sunceva svetlost ee vas ozbiljno ispeCi ako pokusa te da ga suviSe upijete.

Ali, vase telo ce lako asimilirati tanjir hrane i delovace dugo vremena u kalorija ma i svarenim hranljivim sastojcima.

 

 

CING CI,

 

COVEK

J V'1W3Z

 

RAZLIKA IZMEDU GLADI I SEKSUALNE ZELJE

Kakva je razlika izmed u hra nc i seksa kao energija za kojima nase telo ima potrebu? Mnogo ljudi pogresno sma tra da su glad za hra nom i

 

SEKSUALNA  ESENCIJA

prozima svekoliko razmnofavanje  1

 

"--       razne vrste Ci energije ,

Vazduh           ··

Meso i kosti         ..           ; Sunce

 

seksom slicne bioloske zelje koje su obe neophodne za opstana k. Jasno jc

da su ove dve potrebe povezane, jer sc mnogi ljudi koji osccaj  seksualn u osujecenost okrecu  hrani, radi zadovoljenja.  Neravnoteza  u CING  (sck­

 

samo nase bice.

 

Spoljasnja Ci eergij                                   ··.   . . .... '·

preraduje se u Cing Ci                    ·.-      Hrana       Voda u telu

 

sualnoj) cnergiji, vodeci je uzrok prcteranom jel u i gojaznosti     kada ste

seksualno frustrirani, najlaksa za mena nalazi se u hra ni.

Osnovna razlika izmedu hra nc (CI energija) i scksa (CING esencija) jeste u tome sto je seksualnu energiju, stoga sto je vec rafinirana iproizve­ dena u telu, nesravnjivo lakse "sva riti", iii "upiti", nego sirove sastojke, kao sto je hrana. Hrana prvo mora biti razlozena i vezana, pre nego sto pruzi bilo kakvu korisnu energiju. Seksualna esencija, nasuprot  tome, vec je  u

 

 1. Vu Ci:Prznina iz koje poticu svc Cl energije i u koju se sve moraju vratiti. (lskonski Cl)

Cilj taoista jeste uzgajiti zivotnu encrgiju do najviSeg moguccg stupnja, donoseCi dobro zdravlje i duboko ispunjenjc ljudske tetnje ka celovitosti. Rani mudraci zapazili su da se prirodni procesi sirovog CIA un verzalnih elemenata - sunca i zemljc, hrane iz vazd uha - transformisu u CING, iliseksualnu energiju, ikod muska rca skladiSte u spermi. Sledeci je korak daleko suptilniji i teze uocljiv. Energija sperme mesa se sa CIOM

 

pripravnom  stanju  i povezuje se sa  hormonskim  i nervnim  sistcmima  u milisekundama. Slika seksa, ilisama pomisao na njega, tren utacno ulazi u nas moza k imenja citavo nasc fiziolosko stanje, kao i nase telesne osecaje. Prema tome, seksualna energija, kao vrsta "negc" potrebnc za ljud­

sko emocionalno sazrevanje i duhovni rast, potcncijalno sadrzi dalcko visu vrednost od hrane. Zbog toga je seks bio smatra n za granu Kineske medi­ cine i obradivan ta ko otvoreno i opseino. Taoisticki lekar mofo va m prepisati dvoncdcljni ciklus vodenja ljubavi u odrcdenim pozama, ka ko bi

 

 

 


OIJAGRAM 5

OIJAGRAM 6

 

 

 

Moderni znak za vatru moze se tumaciti kao: iskonski elemenat vatre,

fizicka vatra, iii psihicka toplota o gori ispod taoistickog kotla.

 

100% energije zivotne sile

 

Prosecni muskarac potrosi oko 1/3 svog veka na proizvodnju sperme. Ova energija moze se uzgajiti u svrhu duhovnog napretka i zdravlja.

 

30%  za proizvodnju seksualne energije

 

vam izlecio bolesti. Ljudska ljubav, izrazena cinom ljubavi, smatrana je za najjaci moguci lek. Predstavljala jc neku vrstu "ljudsko melema", koji je mogao izleciti veCinu oboljenja, posto je obnavljao tok CIA, koji odredujc vitalnost nasih organa i nas opsti imunoloski sistem.

Ljudi bivaju opsednu ti svojim odnosima posto jc, iza hrane, razmena seksualne energije, do kojc u ljubavi dolazi, najvazniji izvor odrZ3vanja zivota. Odnosi se neizostavno komplikuju, jer, premda SU vasi prijatelji i voljena osoba vidljive i opipljivc osobe, seksualna energija koju sa njima neprekidno razmenjujete i preobrafavate u emocije i dufo je nevidljiva. Mozete je spoznati tek osecanjem i intuicijom.

Odnos propada kada se njegova dusa ncispravno uzgaja, isilite sebe da "jedete" negativne, iii otrovne seksualnc cnergijc, bez preobrafavanja tih energija u pozitivne iii neutralne. Kada energetska neravnote:la dovol­ jno ojaca, dolazi do razvoda, osim ako ljubavni par ne pronade nacina da to ispravi. Citanje pornografskih easopisa, iii masturbacija primeri su negativnog uzgoja vaseg CINGA, posto stimuli.Su JANG esenciju u vasoj spermi, bez ravnoteze prave zenske JIN seksualne energije.

Glavna razlika izmedu CING, iiiseksualne esencije, i hrane i suneeve svetlosti je u tome sto se vas CING Cl fizicki proizvodi iskladiSti unutar vaseg tela. Ova dragocena supstanca -sperma, sa izvanrednom moci da SC spari sa fonskom jajnom celijom i stvori novi zivot - proizvedena je i pohranjena u vasim testisima. Sustina je u tome da vam u bilo koje doba stoji na raspolaganju ova snaga iz testisa.

Ako vam ponestane sperme, vase telo automatski pravi novu. Ovo

 

70% koris6eno za dnevne delatnosti, varenje, itd.

 

vam omogucuje da u svako doba fizicki budete spremni za.svoju vojenu. cak i ako ste sami i bez ljubavnice, i ako ne nameravate mkada da 1mate decu, vase telo proizvodi spcrmu i preobraz va je u stvaralacku s sualnu energiju. Na taj nacin i uvek mozete pohranJenu. seksalnu energ11u preo braziti u dusu, u Cistu svcst, i izraziti je kroz kreat nu h.cnost po sopstvenoJ zelji. Dakle CING je zapravo un utrasnja ener.g1p koJa na negu1e dao.­ nocno, bez prestanka. Proces rafiniranJa delom JC autoask1, delom volJm. Mi mozemo, iii potpomoci, ili otefa tl proces preohrazaJa .nase seksua e energije u kreativnost, u zavisnosti od nivoa nase svenost1.o u nutraSJl procesima. Medutim, ko kod disaja, mi neprestano 1zvlac1mo energ11u 1z

ovog izvora, a da toga msmo svesm.            .   .                     .     ..

Frojd je naleteo dclimicno na ovu 1stmu, puo m1lmJa nakon .sto

su taoisticki majstori jasno ocrtali ulogu seksa u obhkovan1u nase sudbm_c: Frojd nije uocio da je mental:r;e neur 1.zc koje je otkrio moguce lec_1.tI uzgajanjem seksualnih iostalih Cl energ11a naseg tela. d se oe energ.11e ponovo uravnoteze putem meditacije i'ispravnog voep ljubav:, dh b1va prestrojen iosloboden starih tra uma inavika. Ta01st1cko uzga}.an1e sp­ stvene seksualne energije izrazito je snafoa alatka za samoterapIJU. Tohko

 

 

je, u stvri, snaz. a, da je smeju koristiti samo oni koji su postigli izvestan stepen mtegrac1Je u telu, duhu i dusi. Ozbiljno neuravnotczene osobe moglc bi otpusti ti viSe cnergije nego sto su sposobnc da izdrze, i morale bi

da se konsultuju sa psihijatrom, pre nego sto se upuste u ucenje taoisticki h mctoda.

Jed.in.stvena..ljudska sloboda da koristimo svoju seksualnu energiju tako fleks1b1ln>, nIJe nam data besplatno. Cena je to sto trosimo oko 25% do 40% svoje CI energije une5cne putcm hrane, vazduha, i sunceve svctlo­ sti, samo da bismo  proizveli  ovu  encrgiju  sperme  i odrfavali  seksualnu

gt?.vost. a .o telo troi tolik.d {? vojih drgocenih izvora proizvodeci mihJarde cehja sperme Ircguhsuc1 1h prateC!m hormonskim sistemom'? P:iroda nij tako ekstrav  antna. Og.romno ulaga nje nasih tel u proizvod­

nJ u en gIJC sperme_ slZI ubzavanJ u n.ase opstc evolucije. Sto je eovek uspesmJ1 u preobrazenJ u svoJe pohranJene energije u viSu stvaralacku i dsevnu ene.rgiu, toliko ubrzana njegova evolucija. Ovaj put taoi­ suckog uzgJan1a. Cl enrg1Je nprosto je  nastojanje da sc najcfikasnije upotrebe pnrodm darov1 urodem u svakom coveku kako bi se uznapredo­ valo onoliko koliko jc u jed nom zivotu moguce.

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

PROLJEĆE

EZOTERIJA

BRZI CHAT

 • Član mkrmarmkrmar

  (__)7 (_)7 (__)7 kavica

  23.05.2018. 07:01h
 • Član mkrmarmkrmar

  Dobro jutro svima !

  23.05.2018. 07:00h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro veće Mirjana

  22.05.2018. 21:10h
 • Član mkrmarmkrmar

  Dobra večer svima

  22.05.2018. 20:50h
 • Član vanessavanessa

  (_)/ hvala :))))

  22.05.2018. 19:12h
 • Član mkrmarmkrmar

  (_)7 (_)/ kavica

  21.05.2018. 08:41h
 • Član mkrmarmkrmar

  Dobro jutro svima !

  21.05.2018. 08:40h
Cijeli Chat

VJEROVANJA

ALTERNATIVA

MAGAZIN

MAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuMAGIFON - Životne promjene, sudbinaPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganice

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebDirektni putUskrsInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info