Kalendar događanja

Član borivoj

Upisao:

borivoj

OBJAVLJENO:

PROČITANO

360

PUTA

OD 14.01.2018.

Izliječi samog sebe - DVANAEST CVIJETNIH PREPARATA (ZA 12 HOROSKOPSKIH ZNAKOVA)

Izliječi samog sebe - DVANAEST CVIJETNIH PREPARATA (ZA 12 HOROSKOPSKIH ZNAKOVA)
DVANAEST CVIJETNIH PREPARATA I NJIHOV OPIS POREDANIH PO ZNAKOVIMA ZODIJAKA KOJE JE DOKTOR BACH PRVE OTKRIO

DVANAEST CVIJETNIH PREPARATA

I NJIHOV OPIS POREDANIH PO ZNAKOVIMA ZODIJAKA KOJE JE DOKTOR BACH PRVE OTKRIO

1. Ovan - Impatiens - stanje uma nestrpljivost. Impatiens glavni sastojak u Bachovoj kombinaciji Rescue Remedy. Kao što i samo ime ovog preparata govori, namje-njen je ljudima koji pate od nestr-pljivosti i razdražljivosti. Brzi u razmišljanju i akciji, oni mogu brže nego drugi shvatiti nove ideje, i ubrzo postaju netolerantni prema ljudima koji to neuspijevaju tako brzo shvatiti. Oni se razljute kada se razbole, bivajući ogorčeni zbog sputanosti, zahtjevajući brzo ozdra -vljenje. Oni odbijaju da se pridržavaju prirodnog ritma i da se uspore. Kako im nedostaje discipli -na i samokontrola mogu biti podlo -žni nesrećama. Oni se žure i u onome gdje se i anđeli boje žuriti. Impatiens tipovi mogu biti grubi i ružnog temperamenta. Neprekidno požuruju sebe i sve oko sebe. Oni se boje frustracija jer to eventualno iscrpljuje Impatiens tipove.  Strah od frustracija može biti uzrok tome što vole da rade sami, što je možda i najbolje jer izgleda, da osuđuju druge ako stvari ne krenu pravim putem. Naglašeni osjećaj za neovi-snošću ih često čini usamljenima. Odbijaju ljude sa svojom osorno-šću, cjepidlačenjem i nesuosjećaj-nošću. Nisu predodređeni za vođe - kao što su to Veravain tipovi - već su više kao pioniri.

Konstruktivni Impatiens tipovi su sposobni, često odlučni i briljantni. Ovakvi tipovi mogu biti vođe svo-jim primjerom, glavni pokretači koji znaju kako da se stvari izvrše. Konstruktivni Impatiens tip je odgovoran i ne svaljuje krivicu na druge zbog svojih osobnih neu-spjeha ili grešaka. Ovaj tip može biti samopouzdan kada se aktivi-raju visoki ideali tog tipa.

2. Bik - Gentian stanje uma - sumnja ili obeshrabrenost. Raspolo -ženje onih kojima je potreban Gentian je općenito negativno. Ovi ljudi su često depresivni i malodu-šni, ili se vrlo lako obeshrabre. Tvrdoglavi i krutih stavova, takve je ljude teško liječiti, jer su bolesni zbog svoga negativnog stava pre-ma životu. Oni sebe zamišljaju žrtvama bilo koje bolesti ili slabo-sti, što se tiče njihovog stanja zdra-vlja vrlo su podložni utjecaju i naj-neznatnije negativne sugestije. Nedostaje im vjera i često ih može-mo čuti kako daju svoje primjedbe na poteškoće ili neuspjehe u životu kao da je to "Božja Volja". U dru-gu ruku, skeptični su prema svemu dobrome što im se može dogoditi - vjeruju smo u "lošu sreću", i su-mnjaju u dobar ishod. Traže oprav-danja da bi se opravdali ili da bi prigovarali. Materijalno orijentira-ni i doslovnog shvaćanja - mogu ostati nesvjesni i neopažati nevidlji -ve utjecaje i uzročne sile koje upravljaju njihovim životima. Ne uspijevaju da shvate, međuodnose između stvari, imaju sklonost da se slijepo kreću u toku njihovih dana - to jest, ako se oni uopće kreću - jer su oni takvog temperamenta da se odupiru, dopuštajući da ih zahva -ti inercija (tromost) i tako sve više i više postaju nepokretniji. Izgleda-ju lijeni, boje se da otpočnu nešto novo.

Nepokolebljiva vjera u moć priro-dnih zakona konstruktivne Gentian tipove čini istinski snažnim da budu odlučni i čvrsti. Mogu biti velika utjeha drugima, zbog te vrline čvrste vjere, i davanjem primjera izdržljivosti i duhovne snage. Njihovi čvrsti stavovi i ustrajni napori ih čine svakodnev-nom inspiracijom za druge.

3. Blizanci - Cerato - stanje uma - nedostatak samopouzdanja. Oni kojima je potreban ovaj preparat su oni kojima nedostaje samopouzda -nja i osobne sposobnosti prosuđiva -nja. Posljedica toga i istinska žeđ za informacijama o bilo kojoj stva-ri njih tjera da savjete neprestano traže od drugih. Nikakvo mišljenje nije bezvrijedno da se u njega povjeruje i oni su zbog toga često krivo vođene osobe! Ironično, jer su Cerato tipovi sposobni da stiču znanje jer imaju oštru inteligen-ciju, i imaju svoje određene stavo-ve. Oni jednostvano sumnjaju u svoje vlastite izbore i sposobnosti. Sljedeći savjete drugih oni su spo-sobni učiniti najbudalastije i naj-smješnije stvari - koje su uvijek suprotne njihovom vlastitom i boljem prosuđivanju. Uvijek će pokušati postupiti po savjetu ili preporuci. To je zbog njihove priro -dne radoznalosti i potrebe za promjenama, kao i zbog nedostat-ka samopouzdanja. Promjenjivi, razgovorljivi, slabe koncentracije Cerato tipovi uspijevaju da svakog oko sebe zamore tražeći nepreki-dno savjete ili postavljanjem pita-nja. Smatra se da oni zbog takvog ponašanja u svojoj ličnosti nemaju samopouzdanja - i često tako i jeste. To je zbog njihovog straha da ne budu poraženi što stvara nervna kolebanja. Nedostaje im kontinuitet u mislima i djelovanju. Cerato tipovi obožavaju svakoga tko izgleda da poznaje svoj vlastiti um (ili onoga tko poznaje Cerato tip uma!). Privučeni su ljudima koji ispoljavaju moć volje i samo-kontrole, kao što su to Vervain ili Water Violet tipovi. Cerato tipovi obožavaju ljude koji mogu biti optimistički i pouzdani (Agrimony tip) ili samonadahnute (Impatiens tip) tako da će ih oponašati. Njiho-va sposobnost oponašanja može biti zbunjujuća za druge, jer ovaj tip osoba ima sklonost da ispoljava crte ponašanja posljednje osobe sa kojom su bili u kontaktu. Slično kao i Cenatury tip, Cerato osobe vole skupove i imaju istu potrebu da imaju društveno "ispravne" sta-vove. Cerato tipovima skupovi pru -žaju pouzdanje da je bila učinjena "prava stvar". On je na "pravoj" strani i donosi "ispravne" odluke. Skupovi im pružaju identitet i svrhu, služeći kao obrana od nepo-znatog straha.  Cerato tipovi se razlikuju od onih slabe volje, kao što je to lako uvjerljiv Centaury tip - po tome što Cerato tip zna što on ili ona jesu, i njihova individual-nost im jamči da nešto odbace, ili se protiv nečega bune, ili se pone-kad na neki drugi način rugaju konvencionalnim pravilima ponaša -nja, nešto što Centaury tip nikada ne bi pomislio učiniti. Suprotno tome Cerato tip je isto tako više privučen novome, i manje se zanima za služenje drugima.

Konstruktivni Cerato tip ispoljava mirno samopouzdanje. Kao i so-va, ovi ljudi se u svojim godinama drže dostojanstveno i mudro. Veo-ma intiutivan Cerato tipovi traže savjet unutar sebe i iznad svega ne oslanjaju se samo na druge ljude. Sposobni su da ispravno prosu-đuju, vjerujući svojim vlastitim umovima i sposobnostima. Oni su sveobuhvatni i sposobni, obično dobro funkcioniraju bez obzira na okolnosti.

4. Rak - Clematis - stanje uma - indiferentnost ili dosada. Clematis je jedan od glavnih cvijetnih pre-parata u Bachovoj peterostrukoj kombinaciji Rescue Remedy pre-parata. Sam Bach je te ljude opisao kao veoma udaljene od sebe samih - indiferentne, uspavane, osjetljive na zvuk, sa bljedim izgledom što otkriva njihov nedostatak vitalno-sti. Žive više u svojim vlastitim umovima i snovima, ljudi kojima je potreban Clematis su uistinu indiferentnog umnog stanja. Nepa-žljivi, preokupirani sa svojim vlasti -tim mislima, oni se mogu povući u svijet nestvarnosti i fantazije - isto kao rak u svoj oklop - kada god se susretnu sa bilo kakvom mogučnošću neugode ili bola. Oni čine mali napor da bi sebe oslo-bodili iz stanja bolesti ili nesretnih okolnosti. Kako su osjetljivi - oni više vole da se povuku. Iako mogu mnogo toga osjećati, izgleda da oni sebi ne mogu dopustiti da se brinu o sebi - isto se tako mnogo boje emocionalne podložnosti. Oni mo-gu postati majistori pasivnog otpo-ra. Clematis tipovi više vole samo-ću. Odstranjuju neke stvari iz svo-ga pamćenja, onako kako im to najviše odgovara - i sebe iz stvar-nosti - da bi tako olakšali težinu trenutnih okolnosti. Oni su više "kod kuće" (na svome terenu) kada žive u prošlosti dok žude za budu-ćnošću. Predvidljivi su jer im nedo -staje ambicija ili usmjerenje. Bach je primjetio da je njima potrebno više spavanja nego li je to uobi-čajeno. To je još jedno sredstvo u njihovom ponašanju koje koriste da bi izbjegli trenutne okolnosti.

Konstruktivni Clematis tipovi su posvećeni mnogim društvenim ak-tivnostima i pokazuju živi interes za svijet oko sebe. Prijemljivi i pažljivi, mogu postati krajnje krea-tivni i svestrani. Šarmantni, promi -šljeni, neagresivni, oni mogu po-stati omiljeni zbog svoje sposo-bnosti da predosjećaju osjećaje drugih. Sa oštrim smislom za javne potrebe mogu se isticati u mnogim umjetničkim i komercijalnim napo -rima. Marljivi, humani i praktični Clematis tipovi se često bave stva-rima koje su korisne za čovje-čanstvo. Poduzetni su i vrijedni, sposobni da ispolje ili drama-tiziraju svoja najunutarnija osjeća-nja. Oni to mogu čak činiti i u ime drugih koji su manje sposobni za izražavanje od njih samih. Pamće-nje postaje vrlo oštro u smislu proživljenog. Ovi su ljudi sposobni da budu veoma iskreni i čestiti, dubokih i snažnih osjećaja i misli.

5. Lav - Vervain - stanje uma - preveliki entuzijazam. Za ljude kojima je potreban ovaj preparat, Bach je rekao: "Oni su ispunjeni entuzijazmom i stavom da posje-duju veliko znanje, i velikom že-ljom da sve dovedu u isto stanje, ali njihov entuzijazam može ome-tati njihov napor. Vervain je pre-parat za prekomjeran napor. To nas uči da to znači da prije budemo nešto nego li da to činimo i da se na taj način ostvaruju velika djela. "Ovaj tip pati od zamornog preko-mjernog entuzijazma i napetosti zbog prevelikog napora. Oni su pobjednici pravde, mogu postati fanatični zbog svojih jakih uvje-renja - čak i do ludila. To su ljudi jake volje sa određenom svrhom i mišljenjima. Posjeduju veliku hra-brost u trenucima opasnosti. Sva-kog oko sebe potiču svojom pose-bnom vrstom poletnosti. Vole da vode i usmjeravaju, često vole da budu "izabrani". Vervain tipu ne-dostaje skromnost. Oni teže da izmjene svijet oko sebe, pokuša-vaju da nadahnu druge sa znače-njem i iskrenošću svojih uvjerenja i akcija. Vervain tip ne podnosi prosječnost, niti će tolerirati uvre-du bilo koga tko će ispitivati njihove ideje ili motive. Zbog toga oni lako ulaze u rasprave. Kako su Vervain tipovi uistinu iskreni, oni su u potpunosti nesvjesni kako mogu biti arogantni.

Konstruktivni Vervain ljudi su ponosni vladari nad svojim vlasti-tim strastima i unutrašnjošću. Oni drugima dopuštaju da budu ono što jesu, i ne osjećaju gubitak samo-pouzdanja ili prestiža dok oboža-vaju druge. Poštuju savjet onih koji su mudriji ili sposobniji, jer dobro poznaju svoja ograničenja. Kao i mačka oni znaju koliko je potrebno uložiti energije za neku svrhu. Kao i sunce oni su stalni i neiscrpivi, mogu isto tako zauzeti i pozicije od velike važnosti i vrlo dobro ih obavljati.

6. Djevica - Centaury - stanje uma - slabost. Ljudi kojima je potreban ovaj preparat su skloni slabosti volje, što ih čini veoma lakim žrtvama za eksploataciju ili za vršenje utjecaja nad njima - čak i do točke ropstva. Nedostatak individualnosti Centaury tipove čini stidljivima i bojažljivima, zato što se previše trude da zadovolja-vaju i ugađaju drugima, njima je lako vladati i manipulirati. Oni mogu postati poslušni, čak i pokor-ni. Drugi ih mogu vrlo lako isko-ristiti, jer je njima teško kazati "NE", često previše rade zbog želje da služe. Iako se lako fizički iscrpe oni su ipak mentalno budni i ak-tivni. Centaury tipovi imaju pote-škoća da budu samostalni, na njih je lako utjecati. Savjeti od drugih dovode samo do daljnjeg potko-pavanja i izobličavanja i ono malo individualnosti koju oni posjeduju. Za ove ljude život može biti napo-ran, mukotrpan rad svjetovnih oba-veza i detalja, nedostaje im imagi-nacija. Mogu propustiti užitak u životu zbog toga što se mnogo posvećuju obavezama. (Ove obave -ze mogu poprimiti oblik robova-nja porodici ili roditeljima). Oni se mogu brinuti za bezosjećajnog šefa ili raditi za bezosjećajnog gospoda-ra. Često zapostavljaju vlastite ambicije i želje zbog brige prema drugima. Tako su skloni samopo-žrtvovanosti ili samomučenju, što može poprimiti oblik stoički izdr-žavane bolesti (ili čak hipohon-drije). Skloni sastancima imaju sklonost da drugima prepuste da umjesto njih odlučuju i upravljaju njihovim životima. Isto kao što vole pravila ponašanja, isto tako ne vole svađe, i ne bi mogli zamisliti da stvaraju scene.

Konstruktivni Centaury tipovi znaju kako - i kome - služiti to čine smireno, efikasno i razborito. Osje-tljivi su prema drugima u svojim nastojanjima i prema svojem oso-bnom zalaganju. Oni sudjeluju - ali nikada ne podležu - kolektivnom, i više poštuju svoju vlastitu indivi-dualnost i misiju u životu. Zbog toga su požrtvovani zbog mudrog savjeta i iskrenog pouzdanja.

7. Vaga - Scleranthus - stanje uma - neodlučnost. Tip kojemu je potreban ovaj preparat pati od neo-dlučnosti, kolebljiv i nesiguran, vrlo lako postaje neuravnotežen i zbunjen. On jednostavno ne može srediti svoj um. U osobnom pona-šanju oni "vide ili su vidjeli" izme-đu ekstrema uma i raspoloženja, kako nisu čvrsti podložni su nervnom slomu. Često pate od bolesti ravnoteže ili vrtoglavice. Tihi i mirni po prirodi, ne traže savjet zbog svoje neodlučnosti kao što bi to činio Cerato tip. Niti su zbunjeni kada postoji bezbroj mogućnosti. Neodlučnost se ispo-ljava samo kada imaju dvije alter-native. Nesposobni da naprave izbor, odlučit će eventualno nešto po svom nahođenju. To će možda zahtjevati neko vrijeme, tako su podložni odgađanju, ne zbog stra-ha od posljedica (kao Mimulus tip) već zbog neodlučnosti. Kako im nedostaje koncentracija izgledaju kao da im isto tako nedostaje pravac. Ovo se događa zato što istinski vide obe strane stvari, i brinu se da budu pošteni ili žele da ostanu popularni, što je jaka po-treba kod Scleranthus tipa.

Konstruktivni Scleranthus tip je miran i siguran u svoje odluke. Oni vjeruju sebi da znaju kada - i ako je uopće potrebno - da donesu neku odluku. Umjereni, smireni održavaju izvani harmoniju koju osjećaju u sebi. Pošteni i pravedni, kao Solomon, ovi ljudi su traženi i poštovani zbog svojih savjeta. Konstruktivni Scleranthus tipovi su oni koji su pronašli Tao.

8. Škorpion - Chicory - stanje uma - prevelika briga za druge. Ljudi kojima je potreban ovaj preparat blokiraju impulse za ispo-ljavanje bezu-vjetne ljubavi. Kada se ova energija uvlači onda normal -ne snage zračeće ljubavi, energije, i znanje postaje opasno i mogu se ispoljiti kao usredotočena egoisti-čka volja za moći, ili kao grabe-žljiva pohlepnost. Chicory tipovi su ljubomorni i posesivni - teže da ljude o kojima se brinu drže ne-prestano u stanju privrženosti (po-nekada čak i u okovima). U atmo-sferi neprekidnog kriticizma, pomo -ću toga žele da kontroliraju i upra-vljaju životima drugih. Chicory tipovi mogu igrati ulogu majke koja gaji velike ambicije za svoju djecu, što je iznad ljubavi prema djeci. Pri ispunjavanju ovog cilja Chicory tipovi mogu glumiti simpa -tiju i osjećaj dužnosti prema drugi -ma. Kada su osujećeni u svojim željama i planovima, onda izigra-vaju velike žrtve, možda tako da izazivaju bolest da bi privukli pažnju i ropsko služenje drugih. Oni se razlikuju od Centaury tipa jer Centaury tipovi stoički pod-nose žrtvu. Žrtvovanje Chicory tipa je za pokazivanje - on izabire bolest da bi dramatično utjecao na druge. Nije čudno da Centaury tip često biva žrtva metoda vladanja Chicory tipa. Chicory tip isto tako biva privučen Rock Rose tipovima zbog njihovog straha  od odbaci-vanja i izolacije, što ih čini u potpunosti ovisnima. Cerato tip (koji može lutati bez cilja) ili Scleranthus tip (koji je u zbrci zbog velike nesigurnosti) mogu biti druge žrtve Chicory tipa. Chicory tip izgleda kao da se brine za sreću i dobrobit drugih ljudi, ali u stvarnosti razmišlja i djeluje iz sebičnih motiva. Chicory tipove treba shvatiti, oni se uistinu boje ovisnosti i zbog toga žele da vladaju drugima. Dok Agrimony tip žudi za društvom, Chicory tip će žuditi za društvom zato jer se boji nepoznatog i mračnog. Oni gaje jaku želju da budu smatrani važnima - tako uživaju u društvu onih koji podržavaju tu njihovu potrebu.

Konstruktivni Chicory tipovi su nesebični kada se bave "uzrokom", oni su vođe primjerom, nikada ne traže od drugih da čine ono što oni sami ne bi učinili. Mogu biti upor-ni u nastojanjima u ime drugih da "bi ispravili stvari". U toj ulozi postaju kao Spartanci - štiteći slabe i potlačene, sa hrabrošću usmjera-vaju svoju ljubav prema pravim stvarima. Njihova sposobnost da otkriju slabosti u drugima ih čini nemilosrdnim neprijateljima zla. Oni protestiraju protiv opakih i vjerno se bore da bi zaštitili nevine.

9. Strijelac - Agrimony - stanje uma - mentalne muke ili brige. Ljudi kojima je potreban ovaj preparat jesu vatrenog ponašanja koje prikriva njihove nemirne umove. Na površini izgledaju bez-brižni, međutim, ovo je samo maska veselosti koja prikriva unu-trašnje brige o kojma oni rijetko raspravljaju. Agrimoni tipovi vole mir i nisu skloni prepirci. Imajući lijepi smisao za humor uvijek su dobro društvo. Agrimoni tipovi uistinu traže i imaju jaku potrebu za društvom što je jedan od načina da izbjegnu i zaborave svoju tugu. Iako su veoma neovisni ne vole biti sami. Njihov humor često služi da bi olakšali osobne brige i neugodnosti - posebno što se tiče bolesti. Međutim, takve osobe su u stvarnosti nervozne i ispunjene tjeskobom što se tiče budučnosti - bojeći se da bi mogli oboliti što bi moglo onemogućiti aktivnost. Oni se boje ograničavanja (sputavanja) i vole uzbuđenja i avanture. Skloni su proživljavanju perioda velikog nemira. Oni se čak mogu odati alkoholu, drogama, kocki ili dru-gim prekomjernostima u ponaša-nju, da bi sebe otupili ili odvukli od nekih unutrašnjih briga.

Konstruktivni Agrimony tip je istinski optimist - hrabri, veseli, genijalni posjeduju sposobnost da se smiju nesreći. Sa sigurnošću se smiju svojim brigama jer znaju izdržati život. To su ljudi koji su po prirodi mirotvorci, omekšavaju srca svih onih sa kojima se susre-ću. Sa prirodnim entuzijazmom, konstruktivni Agrimony tipovi su eksplozivni i vole slobodu. Znaju kako da druge dovedu "van sebe", poboljšavajući njihov stav prema životu.

10. Jarac - Mimulus - stanje uma - strah. Tipovi kojima je potreban Mimulus pate od strahova kojima je poznato porijeklo. Ti strahovi su mučni - kao strahovi koji se teme-lje na nesigurnosti i potiču iz pro-šlog neugodnog iskustva, sputava-jući bilo kakve ambicije za osobnim poboljšanjem. Ti se stra-hovi obično tiču svjetovnih doga-đaja ili materijalnih stvari - jer u tim aktivnostima Mimulus tip traži osobnu sigurnost i status. Mimulus tipovi mogu biti povučena grupa ljudi - ipak oni ne vole biti sami, jer oni to stanje poistovjećuju kao da su zanemareni. Oni ne mogu da prihvate da ostanu nezapaženi - ali njihova lomljiva slika samih sebe ih čini nesigurnima u prisustvu drugih, posebno drugih ljudi višeg socijalnog statusa. Mimulus tipovi ispituju osobne slabosti, i ne vole da otkrivaju sebe na bilo koji način. Osjećaj inferiornosti ih tjera na postignuće. Strah ih potiče i paralizira - strah od gubitka - strah od siromaštva - strah da ne budu uvažavani. Ljudima ovog tipa nedostaje humor i toplina. Oni sebe i život uzimaju veoma ozbilj-no, žele da budu poštovani ili da ih se smatra nadprosječnim. Kada su sputavani onda mogu postati skru-pulozni - jednostavno iz straha - bilo da li je strah stvaran ili samo umišljen. Žude za time da posje-duju spontano samopouzdanje Impatiens tipa ili sigurnost tipa Water Violet. Mimulus tip često odugovlači i odgađa stvari, ne zato što je  neodlučan kao Scleranthus tip - već zbog straha od onoga što će se dogoditi u svemu onome što on pokušava. Mimulus tip zna što hoće i neprestano živi u strahu da to neće ostvariti. Kao što se Gentian tip lako predaje i odustaje, Mimulus tip to ne čini.

Konstruktivni Mimulus tipovi se suočavaju sa iskušenjima i prilika-ma, penjući se na "planine" sa mirom i dostojanstvenim drža-njem. Oni su odlučni pobjednici, sposobni za dugotrajnu upornost. Kroz iskustvo su naučili da svagdje i za svakoga postoji pravda. Znaju da svi mi dobivamo ono što zaslužujemo. Imaju veliki integritet i ničega se ne boje. Čvrsto vjeruju u veliki zakon kompenzacije, to jest zakona uzroka i posljedice.

11. Vodenjak - Water Violet - stanje uma - ponos ili rezer-viranost. Tipovi kojima je potre-ban ovaj preparat su rezervirani po prirodi što dovodi do toga da izgledaju uzdržani. To su ponosni ljudi koji gaje osjećaje superior-nosti, posjeduju veliku čvrstoću, isto tako mogu biti prezreni ili čak milostivi, radije djelujući na način neslaganja nego li na autokratski način. Ne miješaju se u stvari koje se tiču drugih ljudi, niti će tole-rirati da se neko nameće ili miješa u njihove vlastite stvari. Živi i dopusti drugima da žive je moto Water Violet tipa. Oštri promatrači ljudske prirode i ljudskih stanja, vole da se drže na daljini. Tako nisu nikada krivi ili optuženi da su tirani ili da dominiraju. Ustvari, ovaj tip se boji miješanja, više voleći atmosferu neprijanjanja - što su izabrali za svoj vlastiti put u životu. Iako su ovo ljubazni ljudi, nedostaje im osobni dodir intimno-sti u akciji i ponašanju. Uživaju biti sami, zato jer se osjećaju samo -dovoljnim. Vole slobodu isto kao i Agrimony tip, ali Water Violet je još više neovisniji i vrlo indivi-dualan. Water Violet tip je multi-talentiran i kreativan. Podložni su patnji od krutosti uma i tijela, krutosti koja odražava ne-elasti-čnost, jaku volju i ponos. Kao i Vervain tip tako i Water Violet tip osjeća da je on "izabran", ali je tako ponosan da bi pokušao to ispoljiti. Water Violet tip izbjegava rasprave kao nekorisne i kao da je on nekako iznad njih. Ne osjećaju potrebu da objašnjavaju ili procje-njuju sebe, ili da bilo koga drugoga ubjeđuju u svoje vlastite stavove. Usprkos ovoj bezbrižnosti potajno žude da budu priznati i uvažavani kao jedinstvene i specijalne osobe. U osnovi su samodostatni, i ne-maju strah od frustracija koji tako žestoko muči Impatiens tip. Water Violet tip je samopouzdan i veoma strpljiv. Trpit će uvrede i patnje u tišini zbog svoga ponosa i uzdr-žane prirode. Ova uzdržanost može biti odgovorna za njihovo povla-čenje od njihovih bližnjih ljudskih bića, po cijenu da rasiplju svoj dio talenta. Kada se ovo dogodi ovi pojedinci onda provode veliki dio svoga života u gorkoj usamlje-nosti.

Superiorne vještine i inteligencija obilježavaju konstruktivne ljude tipa Water Violet. Oni su altruisti i sposobni za veliko služenje čovje-čanstvu. U tom služenju, djeluju tiho i bez senzacija ili isticanja, iz čisto filantropskih motiva. Iznad svega cijene integritet osobe, i istinski osjećaju da svatko i svaka osoba ima pravo da se razvija po svom vlastitom tempu, da traži svoj vlastiti put. Oni mogu postati živi primjeri samorazvitka koriste-ći filozofiju ljubavi i neprianjanja - slično "finoj indiferentnosti" Hindu -sa ili Budista. "Čovjek od duha nije vrlo intiman sa nikim, niti veoma uzdržan", ovo su riječi kineskog filozofa Chuang Tzu, i ove riječi opisuju konstruktivni stav Water Violet tipa. Oni posje-duju dostojanstvenost, čvrstoću i mir koji magnetski djeluje na smirivanje i ima blagotvoran utje-caj na svakoga od njih.

12. Ribe - Rock Rose - stanje uma - užas. Drugi glavni sastojak u Bachovom preparatu Rescue remedies. Obično se prepisuje u slučajevima hitnosti ili velikog straha. Dok strah za koji se prepisuje Rock Rose se smatra akutne vrste, ipak postoji akumu-lativni efekt i vidljiva podložnost nekih osoba baš takvim napadima straha. Ti ljudi su predstavljeni Rock Rose tipom. Rock Rose tipovi su lake žrtve užasa, često su ciljevi za zloupotrebu ili se lako uspaniče. Ljudi ovog tipa su pravo leglo za neuroze, pošto su podlo-žni bolestima psihe. Dok su stra-hovi Mimulus tipa poznatog po-rijekla, strahovi Rock Rose tipa su utvare nepoznatog straha. Strahovi su skriveni u podsvijesnom i vre-baju psihu. Duboko usađeni užas izaziva fiziološke poremećaje, metaboličke poremećaje i iscrplje-nost žlijezda, obično nadbubrežne ili štitne žlijezde. Ljudi kojima je potreban Rock Rose su literarno doživjeli živčani-slom zbog onoga što su vidjeli i iskusili u životu. Ti ljudi su bljedunjavi - ne zbog poti-štenosti i klonulosti što je obilježje Clematis tipa - već zbog stanja straha. Njihove noge su obično hladne, a vilice zategnute.  Izraz lica premda široko otvorenih očiju (čak i buljo-oki, jer ovaj tip biva zahvaćen očnim problemima – posebno miopijom, kratkovidnost), ne pokazuje pogled čuđenja već prije kao masku smrznutog užasa. Rock Rose tipovi obično pate od neuroze ili paranoje. Njih muče noćne more ili mogu često kašljati ili biti zadihani, kao da se susprežu od nevidljivih tjeskoba. Oni koji pate od astme često mogu biti pot-pomognuti Rock Rose preparatom. Kod ovog tipa vidimo nedostatak samopouzdanja. Ovim ljudima ne-dostaje energije i pravac jer su već iscrpljeni zbog rasipanja energije na kontrolu kroničnih i nepoznatih strahova. Nespoznati (neotkriveni) ti strahovi će se ispoljiti na mnoge načine (kao što je gore navedeno), kroz duboko očajanje, ili plač koji dolazi bez ikakvog razloga. Ironi-čno, potreba da se smatraju uistinu senzitivnim ljudima izgleda da ih uvlači u stanja koja ih čine podlo-žnima bilo vibracijama drugih ili okoline. Oni postaju kao emoci-onalne spužve. Kod Rock Rose tipova strah postaje sam po sebi entitet - i izgrađuje se strah od stra-ha. Iznad svega boje se izolacije, da budu odbačeni. Nose osjećaj gubitka u sebi, često djelujući kao da su ostavljeni sami na zemlji. Ovo može doprinositi njihovom nejasnom pristupu svim stvarima, svjetovnim ili materijalnim.

Konstruktivni Rock Rose ljudi se istinski poistovjećuju sa drugima, nesebični, spremni su da se žrtvuju za druge ljude, ispunjeni ljubavlju jer je to priroda Ljubavi da voli. Oni čine dobro zbog dobrote. Po riječima pjesnika: "Kroz ruke ta-kvih kao što su oni Bog govori, iz njihovih očiju On se smiješi na zemlji" (Kahlil Gibran - PROROK). Ostaju nesvjetovni ali na pravi ui-stinu duhovan način. Oni su među najrazvijenijim ljudskim bićima.

Ovakav opis svojstava postoji za svih 38 cvijetnih preparata

www.bachflower.com

Informacije u Hrvatskoj o Bach-ovim cvijetnim preparatima, kao i o nabavi Bachovih cvijetnih pre -parata te dijagnoziranju i mogu -ćnosti liječenja pogledati na slijedećim internet stranicama. Praktičara za liječenje Bacho-vim preparatima ima u Zagrebu. Na internet stranicama su i njihovi brojevi telefona.

www.snagaprirode.com

info@snagaprirode.com

www.aequilibrium-novum.hr

info@aequilibrium-novum.hr

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

LIPE CVATU...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član vanessavanessa

  ♥♪♫ ♥*♪♫ ♥ i ja od 4.8.2009 SRETNO pusa chatovcima:))))

  09.06.2019. 15:33h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  danas slavim 10 godina koliko sam na Magicusu :)

  09.06.2019. 13:53h
 • Član ljubicicaljubicica

  pozdrav svima znanima i neznanima:)

  09.06.2019. 13:19h
 • Član mkrmarmkrmar

  Dobro jutro svima

  09.06.2019. 09:41h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi, lijpu i radosnu nedjelju vam želim. LP

  09.06.2019. 07:44h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro drago magicusi. Lijep i radostan dan vam želim. LP

  03.06.2019. 08:08h
 • Član mkrmarmkrmar

  (__)7 (__)7 kavica

  27.05.2019. 16:50h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaMagicus.info marketingInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Izliječi samog sebe - DODATAK Izliječi samog sebe - UVOD U KORISTI OD BACHOVIH CVIJETNIH PREPARATA