Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član dbeli

Upisao:

dbeli

OBJAVLJENO:

PROČITANO

635

PUTA

OD 14.01.2018.

UROBOROS - SIMBOL MANIFESTACIJE

UROBOROS - SIMBOL MANIFESTACIJE
Predstavljanje manifestacije i njenog simbola OUROBORUSA

OUROBOROS----SIMBOL MANIFESTACIJE

Istoriskizapisi, arheološki tragovi i zapisi u Akaši potvrđujuda su sve velike civilizacije imale spoznaje o manifestaciji i istu simbolički pretstavljale slikom Ouroborusa.

Da bi se mogla uočiti sličnost manifestacije i simbola OUROBOROSA u kratkim crtama predstavljena je cela manifestacija a sa konačnim ciljem da se još jednom ukaže na suštinu manifestacije koja bi mogla da potakne koga da izabere put života manifestacije umjesto utabananog puta smrti. Zapažanje civilizacija nam govori, da je u svim tim civilizacijama bilo ljudi koji su dosezali spoznaje viših nivoa svesti.

Čovek je složeno i višedimenzijalno biće kome je omogućeno da iskusi tri globlne vrste svesniti u manifestaciji i to Objektivnu svesnost, Svest o sebi I Kosmićku svest. Sa Manifestacionim iskustvom ove tri vrste svesnosti, čovek doseže Apsolutnu svesnost i postaje holografska tačka Apsolurtne svesnosti.

Kosmos je modul za stvaranje i ispoljavanje od Ne ispoljenih potencijala do Apsolutne svesti.

To govori da je Kosmos modul u kome se reprodukuje Apsolutna svest. Sve što se u Kosmosu stvori kompenzuje i ispolji ima svoj početak, a kraj se ostvaruje kroz dekompenzaciju Anti kosmičkog modela koji sve ispoljeno vraca u početno stanje neispoljenih potencijala.

Kada se stekne iskusvo sa tri globalna oblika svesnosti, shvaća se i relativnot postojanja i manifestacije i da je svest i reagovanje- kretanje, i inercija osnova stvaranja i ispoljavanja u Kosmosu.

Stvaranje i ispoljavanje se ostvaruje sinergetskim uticajima. Sinergetske uticaje izazivaju suprotnosti polariteta koji izazivaju akcije, reakcije i indukcije, koje kombinovanjem izazivaju kompenzacije i stvaranjem i ispoljavanjem novog.

Dva su neispoljena potencijala koji se mogu smatrati večnim i koji omogućuju da se ispolji Kosmos i sve u kosmosu, kao i Anti kosmos koji dekompenzuje sve ispoljeno u Kosmosuu, i dekompenzovano vraća u Neispoljene početne potencijale. Stvaranja i ispoljavanja Kosmosa i njegovog dekompenzovanja kroz modul Antikosmosa, čine jedan ciklus manifestacije, koji traje, mjereno našim relativnim vremenom bar nekoliko puta više od onog vremena koga je utvrdila nauka vezujući se za materiju i Veliki prasak.

Početni neispoljeni potencijali su nešto što ima svoje osobine koje se ispoljavaju kroz kosmičko manifestovanje. Te osobine su u potpunoj međusobnoj suprotnosti oni čine osnovu polariteta, što je osnova za sinergetsko kombinovanje , stvaranje i ispoljavanje novog.

Međusobna suprotnost osobina izaziva međusobna reagovanja, indukovanja i kompenzovanja, što daje sinergiju novog stvaranja.

Neispoljeni potencijali su:

 _Neispoljeni potencijal Svesti i reagovanja _Neispoljeni potencijal Svemirske inercije

Neispoljeni potencijal Svesti i reagovanja može se imaginirati kao polje sa naponom, gde u svakoj tačci djeluju sile iz svih pravaca na tu tačku, i on predstavlja ČISTU SVEST koja ima sposobnost reagovanja kao vibraciju i ona ima memoriju o svoj manifestaciji kosmičkog stvaranja i antikosmičkog dekompenzovanja svega stvorenog i ispoljenog u Kosmosu. Neke od od osobina koje ce se ispoljiti u kosmičkoj manifestaciji, su napon iz koga proističe božanska volja, kretanje koje predstavlja život, Ljubav u vidu privlačenja, blaženstvo, ne masenost i duh.

Neispoljeni potencijal Svemirske inercije može se imaginirati kao polje napona u kome u svakoj tačci djeluju sile u svim pravcima iz te tačke. Iz ovoga napona proističe napon Slobodne volje. Neke osobine koje potiču iz ovog potencijala su nekretanje ili inercija, smrt, destrukcija i dekompenzovanje, odbijanje i masenost.

Ovi potencijali sami za sebe ne mogu činiti ništa , a jedan u drugom pokrecu svu sinergiju stvaranja i ispoljavanja i kao i manifestaciju dekompenzovanja svega ispoljenog i vraćanja u početne potencijale. Sve što se stvori i ispolji kako duhovno tako i materijalno u sebi sadrži život koji potiče od Ne ispoljenog potencijala Svesti i reaovanja. Čak i prvi smotuljci stringova imaju arhetip stringa koji u sebi ima dio sposobnosti reagovanja svesti i života od Neispoljenog potencijala Svesti i reagovanja. Taj dio svesti i reagovanja stringu daje kao arhetip unutarnje kretanje ,život i svest. To se dešava i sa kvarkovima i svim drugim subatomskim i atomskim elementima do planeta sunca i galaksjja . isti je slučaj i sa ispoljavanjem svih drugih duhovnih bica.

Duhovnm bićima nazivamo ona bića koja su indukovana kao iskre života i svesti od strane Apsolutne svestii u manifestaciju se ciljem da stiču kosmičku svest i svest o sebi kao pomagači apsolutne svesti u izgradnji manifestacije, koju mi opažamo i nazivamo prirodnim snagama. Za ova bica mi kažemo da su večna jer su živa dok žive i njihova sunca. Ova bića da bi dostigla jedinstvo i postala holografska tačka apsolutne svesti moraju zadobiti i objektivnu svesnost u evoluciji sa humanim vrstama koja prvo stiču objektivnu svesnost , a zatim i svest o sebi i Kosmičku svest.

Apsolutna svest nije isto što i Čista svest, jer je Čista svest Neispoljeni potencijal svesti i reagovanja. Apsolutna svest iako je Zakon Kosmosa i ona nastaje Sinergetskom manifestacijom i sinergijom stvaranja od tri entiteta koja kompenzuju modul kosmosa i dva Početna neispoljena potencijala i tri njhove različite vrste svesti entiteta. Prvo kretanje neispoljenog potencijala Svesti i reagovanja kroz neispoljeni Potencijal svemirske inercije izaziva sinergetsku manifestacijui jer Svemirska inercija izaziva otpor kretanju i sila otpora razlaže se na silu koja se djelom troši na savijanje putanje kretanja Neispoljenog potencijala kretanja i svesti i reagovanja i tako zatvara kosmički krug takvog kretanja, drugi dio otpora jača kretanje zatvorenog kruga , koga nazivamo kosmičkim krugom koji ima i svoju svesnost i sada i dio nesvesnosti koja potiče od učešća svemirske inercije.

Da NE BI KRETANJE KOSMIČKOG KRUGA POVUKLO ZA SOBON SVE VIŠE SVENIRSKE INERCIJE. SVEMIRSKA INERCIJA U SEBI SA SPOLJNE STRANE KOSMIČKOG KRUGA KRETANJA INDUKUJE U SEBI OKOMOTO KRETANJE NA KOSMIČKI KRUG OD SUPSTANCIJE SVEMIRSKE INERCIJE I OVAJ NOVI INDUKOVANI KRUG KOSMIČKE INERCIJE INDUKUJE POLJA KOJA SPREČAVAJU PRENOŠENJE UTICAJA KOSMIČKOG KRUGA U SVEMIR.

Međusobni uticaj ova dva kruga sada se zadržava između njih i na unutrašnjost Kosmosa. Međusobna sinergija ova dva kruga kretanja izaziva odvajane novog kruga kretanja iz sadrđaja kosmičkog kruga i taj krug između njih počinje da se klati povećavajući naizmenično dejstvo jednog ili drugog kruga na manifestaciju i stvaranje u Kosmosu. Ovaj krug nazivamo Graničnim krugom i on ima svoju svest. Ovim se Kosmos kompenzuje kao spoljni okvir koji ne dozvoljava čak ni idejama da iziđu izvan Kosmosa.sva ova kretanja i manistovanja ostavljaju za sobom tragove u akaši , što u stvari predstavlja memoriju.

ZA MANIFESTACIJU ČITAVOG Kosmosa koja potice od sposobnosti reagovanja Čiste svesti u kompenzovanom modulu Kosmosa uspostavljena je Holografska zakonitost, da sve što se stvori i ispolji u Kosmosu utiče manje ili više na sve što se ispoljava i što će se ispoliti u Kosmosu. Iz ove holografske zakonitosti proističu i analogije sličnosti. Ova se zakonitost odnosi na analogije u manifestaciji na osnovu kojih sre lakše razumjeva sva manifestacija. Daljom sinergetskom manifestacijom se upotpunjava unutrašnja struktura Kosmosa sa kosmičkim ravnima postojanja i kosmičkim zracima.

Kosmičkih ravni ima sedam i i one čine dimenzije postojanja u KOSMOSU. Ovaj kosmički modul manifestacije i stvaranja se dešava dok sva duhovna bića indukovana od apsolutne svesti ne dostignu razvoj i uđu u jedinstvo Apsolutne svesti kada prestaje razlika u naponu Božanske i Slobodne volje I dolazi do promjene polariteta i promjena smera kretanja i uspostavlja se modul Anti kosmosa kada se sve stvoreno dekompenzuje i vraća u neispoljene početne potencijale da bi se ponovo odvijali kosmički ciklusi.

Nešto analogno ovom se dešava Crnim rupama koje se ispoljavaju po nekim galaksijama. Dok god funkcionoše kosmički modul dotle se stvara materija i galaksije, vasione i planete. Sve ispoljeno je živo i ima svoj arhetip svesnosti i kretanja. U nekim galakcijamaje i zavrsena evolucija i prepuštene su crnim rupama i povratku u Neispoljene potencijale. U pojedinim vasionama i galaksijama postoje različiti oblici svesti, a humanoj vrsti je omoguceno da iskusi i te vrste svesti kroz iskustva sticanja kosmičkih svesti Humane vrste imaju inverzan put evolucije od drugih duhovnih bića.

Humane vrste bića upućuju se u manifestaciju da prvo iskuse i steknu objektivnu vrstu svesnosti, a zatim svest o sebi i kosmičku svest.

Razvoj i evolucja ljudske humane vrste na zemlji ima prevashodan cilj za sticanje iskustva objektivne svesnosti u sunčevom sistemu i za kosmičko nasleđe.

Čovek se razvio u genetskom razvoju kao najsloženija životinjska vrsta čiji je razvoj ograničen genetikom, egom i umom za spoznaju objektivnog sveta postojanja.

Naš današnji um ima četiri nivoa svesnosti uma i četiri forme tela, i to fizički nivo, energetski nivo, astralni nivo i mentalni nivo.

Životinjske vrste imaju mogucnost da samo donekle razviju emotivni um.

Apsolutnoj svesti je bilo potrebano iskustvo manifestacije sa početkom iskustva objektivne svesnosti. Zbog toga je najsloženijoj životinjskoj vrsti čoveka pridružio i dušu kao božansku iskru apsolutne svesti, čime je stvorena vrsta koja će moći da se razvija i evoluira do jedinstva sa Apsolutnom svesti postajući njena holografska tačka. To se desilo otprilike prije dvesta hiljda godina.Tako je ispoljen čovek kao humana vrsta sa mogućnosti dljeg genetskog i duhovnog razvoja, sa večnom dušom i smrtnim telom i umom. Tako je čovek dobio mogućnost da dalje razvija svoj emotivni i mentalni um, da isti transcendira i da razvija više oblike svesti i dostigne jedinstvo sa Apsolutnom svesti.

Transcendiranjem uma i sa razvojem viših oblika svesti čovek transcendira i svoje odgovarajuće forme tela, zadobijajući samo duhovnu formu tela.

Za oko stotinu hiljada godina neće biti na zemlji ljudi sa umom i umnim formama tela.

Sa transcendiranjem uma ulogu softvera u čoveku preuzima svest duše koja je večna i koja vodi dalju evoluciju do jedinstva sa Apsolutnom svesti.

Ouroroboros kao forma zmije koja je savijena u krug i guta sebe od repa adekvatan je simbol koji može simbolično da predstavi manifestaciju. Obziron na specifičan oblik života i kretanja zmije i i njenih mogućnosti da gradi i odbacije svoju kožu odavno je uzimana kao simbil života i kretanja snaga. Obzirom na njenu mogućnost stvaranja novih djelova tjela i odbacivanje smatra se da simbolično odgovara stvaranjem i novih formi i novih tjela, a nje oblik kruga odgovara disku kosmičkog modula stvaranja i ispoljavanja. Konačno i zmija se reprodukuje ,što čini sve stvoreno kao i Kosmos i Apsolutna svest.

Uroborosu su pridodate i dvije boje kao simbol Dva neispoljena potencijala koja su uzrok ispoljavanja čitavog kosmosa. Gutanje samog sebe simbolički odgovara procesima kosmičkog stvaranja i antikosničkog dekompenzovanja kosmosa i njgovih sadržaja.

OREBIĆ AVGUSTA 2012. God.

Drago Bjelica

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

SVIBANJ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  e, draga Irido, nisam dugo trebala čekati - zabijen je nož u leđa i još ga vrti i danas :) :) :) :) stvarno vrhunski tumačiš snove!!!

  31.05.2020. 14:33h
 • Član vanessavanessa

  *

  20.05.2020. 17:31h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi. Sretan dan vam želim. Lp

  19.05.2020. 07:13h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  pa kad stigneš ... :)

  14.05.2020. 11:01h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  https://www.magicus.info/najcesce-prakse/tumacenje-snova/besplatno-tumacenje-snova-shadowofsoul-davorlove-ko-u-prici#comments

  14.05.2020. 11:00h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  evo, draga Irido, dopunila sam Davorov san :)

  14.05.2020. 11:00h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  draga Irido, evo nije prošlo dugo i evo ostvaruje se nešto iz tvog tumačenja: danas nađem razbijeno zrcalo suvozačkog retrovizora!!!

  13.05.2020. 18:30h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info