Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član magy

Upisao:

magy

OBJAVLJENO:

PROČITANO

251

PUTA

OD 14.01.2018.

Poznati medicinar lažirao 21 kliničko istraživanje

Poznati medicinar lažirao 21 kliničko istraživanje
U že­lji za pr­ven­stvom ot­kri­ća, mno­gi znan­stve­ni­ci po­se­gnu za la­ži­ra­njem re­zul­ta­ta. Anesteziolog Scott S. Reuben našao se u središtu skandala koji je završio na sudu, Hwang Woo-suk nanio je štetu istraživanjima embrionalnih matičnih stanica

Piše: Tanja Rudež

ZAGREB - Dr. Scott S. Re­u­ben, po­zna­ti ane­ste­zi­o­log iz ame­ri­čke sa­ve­zne dr­ža­ve Ma­sac­hus­setts, prošlo­ga se tje­dna našao u sre­dištu skan­da­la jer se ot­kri­lo da je fal­si­fi­ci­rao re­zul­ta­te čak 21 stu­di­je.

Ta su istra­ži­va­nja obja­vlje­na u ra­zdo­blju izme­đu 1996. i 2008. go­di­ne, a u mno­gi­ma od njih dr. Re­u­ben je iz­vješta­vao o bla­go­tvor­nom učin­ku li­je­ko­va Bextre i Vioxxa, ko­ji su po­vu­če­ni s tr­žišta, te Celebrexa i Lyrice. Da su stu­di­je dr. Re­u­be­na “su­mnji­ve” ot­kri­lo se u Me­di­cin­skom cen­tru Baystate u Spring­fi­el­du gdje taj ane­ste­zi­o­log ra­di. Na­i­me, u svi­bnju prošle go­di­ne, ti­je­kom ru­tin­skog pre­gle­da sa­že­ta­ka istra­ži­va­nja u tom cen­tru, ot­kri­ve­no je da dr. Re­u­ben za svo­je stu­di­je ni­je imao do­zvo­lu bol­ni­čkog sa­vje­ta ko­ji nad­gle­da kli­ni­čke po­ku­se. Po­kre­nu­ta je istra­ga ko­ja  je po­če­tkom ove go­di­ne po­ka­za­la da je Re­u­ben fal­si­fi­ci­rao 21 stu­di­ju. Ure­dništva ugle­dnih me­di­cin­skih ča­so­pi­sa u ko­ji­ma su ra­do­vi obja­vlje­ni odmah su po­vu­kla ra­do­ve. Istra­ga je, ta­ko­đer, po­ka­za­la da je Re­u­ben pet go­di­na do­bi­vao no­vac od kom­pa­ni­je Pfi­zer o či­ja je tri li­je­ka po­hval­no pi­sao u svo­jim stu­di­ja­ma. Ci­je­li pre­dmet sa­da je na su­du, a upu­će­ni tvr­de da je to je­dan od naj­ve­ćih slu­ča­je­va pri­je­va­re u me­di­ci­ni. Na­vo­di­mo 5 slu­ča­je­va naj­ve­ćih znan­stve­nih pri­je­va­ra, od ko­jih ne­ke ni­su ot­kri­ve­ne de­se­tlje­ći­ma.


1. Hwang Woo-suk: Od junaka do nacionalne sramote

Je­dan od naj­ve­ćih znan­stve­nih skan­da­la izbio je 2005. go­di­ne, a u nje­go­vu sre­dištu je dr. Hwang woo-suk, pro­zvan “kra­ljem klo­ni­ra­nja”. Hwang, pro­fe­sor na Sve­u­či­lištu Se­ul, po­če­tkom 2004. obja­vio je u ča­so­pi­su Sci­en­ce rad o pr­vom klo­ni­ra­nom ljud­skom em­bri­ju. U svi­bnju 2005. go­di­ne obja­vio je, ta­ko­đer u Sci­en­ceu, da je iz klo­ni­ra­nih ljud­skih em­bri­ja izo­li­rao 11 li­ni­ja ma­ti­čnih sta­ni­ca ko­je ge­net­ski odgo­va­ra­ju 11 pa­ci­je­na­ta obo­lje­lih od ra­znih bo­le­sti.

Po­stao je pla­ne­tar­no sla­van, a u Ko­re­ji je slo­vio kao na­ci­o­nal­ni ju­nak. No, ne­ko­li­ko mje­se­ci ka­sni­je u me­đu­na­ro­dnu ja­vnost pro­dr­le su in­for­ma­ci­je da je Hwang u istra­ži­va­nji­ma ko­ri­stio jaj­ne sta­ni­ce svo­jih su­ra­dni­ca. Dok se “kralj klo­ni­ra­nja” iz­vla­čio naj­pri­je la­ga­njem, a za­tim pri­zna­njem, ot­kri­lo se da su re­zul­ta­ti nje­go­vih sen­za­ci­o­nal­nih ra­do­vi u Sci­en­ceu bi­li la­žni. Sci­en­ce je po­vu­kao ra­do­ve, a Hwang je izgu­bio po­sao na Sve­u­či­lištu Se­ul te se po­vu­kao u pro­vin­ci­ju Gyeonggi gdje se sa­da ba­vi klo­ni­ra­njem ži­vo­ti­nja. Ko­rej­ska vla­da za­bra­ni­la mu je istra­ži­va­nja po­ve­za­na s klo­ni­ra­njem ljud­skih em­bri­ja.

 

2. Jan Hendrik Schoen: Izmišljao rezultate da dobije Nobela  

Za mla­do­ga nje­ma­čko­ga fi­zi­ča­ra Ja­na Hen­dri­ka Scho­e­na go­vo­ri­li su da ima “zla­tne ru­ke” i da je “ča­ro­bnjak” jer je sa­mo u tri go­di­ne obja­vio čak 80 ra­do­va, od ko­jih mno­ge u pre­sti­žnim ča­so­pi­si­ma Na­tu­re i Sci­en­ce. Po­ri­je­klom Ni­je­mac, do­kto­ri­rao je s 27 go­di­na, a za­tim je pri­hva­tio po­ziv iz ame­ri­čkog Bell Lab­sa, je­dne od naj­po­zna­ti­jih istra­ži­va­čkih i ra­zvoj­nih in­sti­tu­ci­ja u svi­je­tu. Od 1925. go­di­ne, ka­da je ute­me­ljen, iz Bell Lab­sa izašli su de­se­ci ti­su­ća ino­va­ci­ja uklju­ču­ju­ći i ne­ke ko­je su, po­put tran­zi­sto­ra, la­se­ra, mo­bi­te­la ili ko­mu­ni­ka­cij­skih sa­te­li­ta izmi­je­ni­li našu sva­ko­dne­vi­cu.

Scho­en se u Bell Lab­su ba­vio istra­ži­va­njem su­pra­vo­dlji­vo­sti te na­no­te­hno­lo­gi­jom, a u pro­sje­ku sva­kih mje­sec da­na obja­vlji­vao rad u ne­ko­me od vr­hun­skih ča­so­pi­sa. Go­vor­ka­lo se da je u uskom izbo­ru za No­be­lo­vu na­gra­du iz fi­zi­ke, a on sam ni­je krio da mu je to gla­vna am­bi­ci­ja.

 Išlo mu je izvan­re­dno sve dok ne­ki znan­stve­ni­ci ni­su po­kušali po­no­vi­ti nje­go­ve re­zul­ta­te. Kad im to ni­je pošlo za ru­kom, po­če­li su su­mnja­ti u nji­ho­vu vje­ro­do­stoj­nost.?Na­po­slje­tku, po­kre­nu­ta je istra­ga ko­ja je po­ka­za­la da je Scho­en fal­si­fi­ci­rao 16 od 24 pre­i­spi­ti­va­na ra­da.?Na­po­slje­tku je u je­sen 2002. go­di­ne ta­da 32-go­dišnji Jan Hen­drik Scho­en na­ju­ren je iz Bell Lab­sa, a nje­gov je slu­čaj pro­glašen naj­ve­ćom pri­je­va­rom u fi­zi­ci u po­slje­dnjih 50 go­di­na.

 

3. Čovjek iz Piltdowna: Najveća prijevara u paleontologiji

Ama­ter­ski ar­he­o­log Char­les Dawson 1912. go­di­ne pro­našao je u šlju­ča­nom jar­ku kod Piltdowna u Sussexu lu­ba­nju do­tad ne­po­zna­te vr­ste ho­mi­ni­da. 

Eo­ant­hro­pus dawsoni (tako je pro­zvan u Dawsonovu čast), ili čo­vjek iz Piltdowna,  po­stao je odmah znan­stve­na i me­dij­ska sen­za­ci­ja. Pro­glašen je ka­ri­kom ko­ja ne­do­sta­je izme­đu čo­vje­ka i nje­go­vih maj­mun­skih pre­da­ka te je kao ta­kav izlo­žen u gla­so­vi­tom Pri­ro­do­slo­vnom mu­ze­ju u Lon­do­nu. Ta­mo je kao je­dno od naj­ve­ćih pa­le­o­no­to­loških ot­kri­ća 20. sto­lje­ća bio pu­nih 40 go­di­na, a on­da je kra­jem če­tr­de­se­tih go­di­na dr.  Ken­neth Oakley, ko­ji je ra­dio u Pri­ro­do­slo­vnom mu­ze­ju, po­su­mnjao u nje­go­vu au­ten­ti­čnost. Lu­ba­nja je po­dvr­gnu­ta ni­zu ana­li­za i 1953. go­di­ne za­klju­če­no je da je naj­ve­će pa­le­on­to­loško ot­kri­će za­pra­vo naj­ve­ća pri­je­va­ra. Na­i­me, lu­ba­nja čo­vje­ka iz Piltdowna bi­la je slo­že­nac sa­sta­vljen od lu­ba­nje Ho­mo sa­pi­en­sa i če­lju­sti oran­gu­ta­na.  Izbio je skan­dal i po­če­la je po­tra­ga za oso­bom ko­ja je smi­sli­la ta­ko vještu i za­pra­vo du­ho­vi­tu pri­je­va­ru. Su­mnja je pa­la na sa­mo­ga Dawsona, ali ka­ko je on umro 1916. go­di­ne, to se ni­je mo­glo utvr­di­ti. Na po­pi­su osu­mnji­če­ni­ka za pri­je­va­ru našli su se i  fran­cu­ski isu­so­vac Pe­re Te­il­hard de Char­din, ko­ji se ba­vio pa­len­to­lo­gi­jom i ge­o­lo­gi­jom, te sir Ar­thur Co­nan Doyle, tvo­rac sla­vno­ga Sher­lo­cka Hol­me­sa. Doyle je 1912. go­di­ne na­pi­sao pa­le­on­to­loški tri­ler “The Lost World”. Ipak, sve su to su­mnje, jer se do da­nas ni­je ra­zot­kri­lo tko je smi­slio piltdowsku pri­je­va­ru.

 

Tro­fim Li­sen­ko: Čovjek koji je pokopao rusku znanost

Ia­ko bez for­mal­nog aka­dem­skog obra­zo­va­nja, Tro­fim De­ni­so­vič Li­sen­ko (1898. -1976.), dr­mao je so­vjet­skom bi­o­lo­gi­jom u do­ba Sta­lji­na. Odba­cio je Men­de­lje­ve za­ko­ne na­slje­đi­va­nja u ko­rist te­o­ri­ja ru­skog agro­no­ma Iva­na Vla­di­mi­ro­vi­ča Mi­ču­ri­na te tvr­dio da se po­sti­gnu­te ka­ra­kte­ri­sti­ke mo­gu na­slje­di­ti već u idu­ćoj ge­ne­ra­ci­ji. Pri­mje­ri­ce, ta­ko bi ro­di­te­lji ko­ji se ba­ve bodybildingom mo­gli bi­ti si­gur­ni da će im dje­ca ima­ti ve­li­ke bi­ce­pse. Ova­kva evo­lu­cij­ska he­re­za i da­nas se na­zi­va li­sen­ksi­zam.

Po­ri­je­klom iz se­lja­čke obi­te­lji, za­po­slio se u Po­ljo­pri­vre­dnom in­sti­tu­tu u Ki­je­vu, a 1928. go­di­ne ustvr­dio je da je izmi­slio ver­na­li­za­ci­ju (jarovizacija), po­stu­pak ko­jim se ozi­ma pšeni­ca pre­tva­ra u ja­ru. Ustva­ri, ni­je izmi­slio no­vu te­hni­ku ne­go se ko­ri­stio sta­rom me­to­dom ru­skih se­lja­ka. Tvr­dio je da će ta­ko utro­stru­či­ti ili uče­tve­ro­stru­či­ti pri­no­se. Ia­ko se to se ni­je do­go­di­lo, so­vjet­ski su ga me­di­ji go­to­vo 40 go­di­na sla­vi­li kao “ve­li­kog znan­stve­ni­ka iz na­ro­da”.

Ka­da su ru­ski aka­dem­ski znan­stve­ni­ci iska­za­li ske­psu pre­ma nje­go­vim po­sti­gnu­ći­ma, on ih je po­čeo cen­zu­ri­ra­ti i de­nun­ci­ra­ti tvr­de­ći da svo­jim la­bo­ra­to­rij­skim ra­dom ni­su po­mo­gli so­vjet­skom na­ro­du. Ia­ko Sta­lji­nov mi­lje­nik, Li­sen­ko je uspio za­do­bi­ti i na­klo­nost Ni­ki­te Hruščo­va, a “de­tro­ni­zi­ran” je tek 1964. go­di­ne. Šte­ta ko­ju je na­nio bi­o­lo­gi­ji i agro­no­mi­ji bi­la je ta­kva da su ga na­zva­li “gro­ba­rom ru­ske zna­no­sti”.

Sokalova prijevara: Podvala američkim ljevičarima

Fi­zi­ča­ra Ala­na So­ka­la to­li­ko je ner­vi­ra­lo lje­vi­ča­re­nje u zna­no­sti ure­dništva ča­so­pi­sa So­ci­al Text, ko­je je pro­mo­vi­ra­lo ide­je da je stvar­nost društve­ni kon­strukt, da je smi­slio “psi­nu”. So­kal, pro­fe­sor na Sve­u­či­lištu New York, ča­so­pi­su So­ci­al Text po­nu­dio je tekst u ko­jem je fi­zi­čkim za­ko­ni­ma pot­kri­je­pio tvr­dnje fi­lo­zo­fa Mic­ha­e­la Fo­u­co­ul­ta, Jacquesa La­ca­na i Lu­ce Irugaray.

Sve je izmi­slio, no So­ci­al Text je obja­vio nje­gov čla­nak. Isto­ga da­na kad je rad obja­vljen, So­kal je u ča­so­pi­su Lin­gua Fran­ca ob­zna­nio da je ri­ječ o znan­stve­noj pri­je­va­ri ko­jom se htio na­ru­ga­ti ure­dništvu. Htio je pro­vje­ri­ti bi li vo­de­ći ča­so­pis kul­tur­nih stu­di­ja obja­vio čla­nak na­mjer­no po­sut be­smi­sli­ca­ma ako bu­de do­bro zvu­čao te po­vla­đi­vao ide­o­loškim sta­ja­lišti­ma ure­dni­ka.

 

www.jutarnji.hr/nedjelni

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

LISTOPAD...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  hvala, Edine :) uzvraćam pozdrave :)

  20.10.2020. 11:13h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Dobro veče svima. Poseban pozdrav za Sjenu.

  17.10.2020. 22:01h
 • Član iridairida

  ShadowOfSoul, u svakom trenutku možeš sama podignuti bilo koji svoj članak

  15.10.2020. 19:56h
 • Član bglavacbglavac

  Može. Lp

  15.10.2020. 08:21h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  o, pa može li neki moj članak bar 5 minuta biti prvi na naslovnici?? kad god stavim članak, odmah iznad njega zareda bar 5 drugih, a satima znam vidjeti jedan te isti članak na naslovnici? :)

  14.10.2020. 11:15h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  draga Irido, želim ti sretan rođendan :)

  14.10.2020. 11:15h
 • Član iridairida

  Hvala draga Božice ☕️♥☕️♥

  13.10.2020. 10:41h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info