Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član mlabos

Upisao:

mlabos

OBJAVLJENO:

PROČITANO

330

PUTA

OD 14.01.2018.

NEVJEROJATNO, PROČITAJTE ZASTRAŠUJUĆI POPIS ŠTO SVE PLAĆAMO.

NEVJEROJATNO, PROČITAJTE ZASTRAŠUJUĆI POPIS ŠTO SVE PLAĆAMO.
šalje Karolina...

NEVJEROJATNO, PROČITAJTE ZASTRAŠUJUĆI POPIS ŠTO SVE PLAĆAMO.

 

 

Nakon 20 godišnjeg iskustva  možemo zaključiti da nikad nismo bili više na udaru poreza kao u današnje vrijeme. Slobodno možemo tvrditi da su političari kuga 21. stoljeća. Svaki novi gradonačelnik, ministar ili vlada su kroz protekle godine samo dizali poreze, počevši od 10% poreza na promet, pa 22,23 i sada već 25%.
Svi trebamo shvatiti da političari bez nas ne mogu a da mi bez njih možemo. Gradske vlasti i ministarstva u suradnji sa bankarima redovno uz dobar marketing nameću građanima kredite po “povlaštenim” kamatama, sve u cilju kako da Vas što bolje zaduže i onda trajno ubiru kamate na vaš rad. Imamo primjer u gradu Puli gdje proračunom sudjeluju u kreditu. Političari ne odgovaraju svojom imovinom za loše rukovođenje i zbog toga se razbacuju milijunima i milijardama u predizborno vrijeme jer tako našim novcem kupuju glasove. Naredne godine su lokalni izbori, počnite razmišljati da li i ubuduće želite biti opterećeni sa ovim i novim porezima? Kada se političari počnu hvaliti što su sve napravili, razmislite što sve nisu a mogli su. Političari u vrijeme kampanja izgledaju plaho i preplašeno, puni su lažnih obećanja, dobri su i suosjećaju. Predizborno vrijeme nije dobro za odlučivanje kome ćete dati povjerenje, učinite to ovih dana i ne dozvolite da Vam promjene mišljenje uz pomoć medija i marketinga jer i to će platiti vašim novcem.

 

Naknada za šumsku infrastrukturu
Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina
Naknada za izvanredni prijevoz
Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
Boravišna pristojba
Članarina turističkih zajednica
Naknade za uporabu javnih gradskih/općinskih površina
Upravne pristojbe
Javnobilježnička pristojba
Naknada za melioracijsko navodnjavanje
Naknada općekorisnosti funkcioniranja šuma
Pristojbe i naknade koje plaćaju osobe u tranzitu
Naknada za pregled bilja pri uvozi i provozu
Naknada za veterinarske sanitarne preglede u prometu preko granice
Naknada za pristup podacima sudskog registra
Naknada za uporabu pomorskog dobra koji plaćaju vlasnici brodica i jahti
Naknada za izdavanje dopusnica za županijske i posebne županijske linije
Naknada za korištenje prostora elektrana
Naknada za uporabu urenaja i usluga kontrole letenja na teritoriju RH
Naknada za izdana državna jamstva
Članstvo u HGK
Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaća
Uporaba experta certifikacije 1/2 dana
Naknada za pregled i ocjena sukladnosti certifikacijske dokumentacije
Naknada za certifikaciju opreme
Certifikacija opreme
Naknada za dopunu certifikata
Naknada za izradu certifikata za tip proizvoda na engleskom jeziku
Naknada za izradu i dostavu
Naknada za deponiranje dokumentacije
Naknada za Ocjenu osposobljenosti proizvodnje (osnovno i kontrolno)
Naknada za ocjenu osposobljenosti popravljača, instalatera i održavača (osnovno i redovno)
Naknada za izdavanje potvrdnica
Naknade za pojedinačnu K-certifikaciju
Naknada za kontrolna ispitivanja inozemnih proizvoda u sklopu K-certifikacije
Naknada za tipna ispitivanja
Naknada za pojedinačno ispitivanje
Naknada za tehnička nadgledanja
Naknade za usluge (izračun cijene stana kada se usluga obavlja samo informativno)
Komunalna naknada
Komunalni doprinos
Naknada za priključenje za potrebe stanovanja
Naknada u cijeni komunalne usluge za financiranje gradnje objekata komunalne infrastrukture
Naknada za dodjelu grobnog mjesta; godišnja
grobna naknada
Naknada stvarnih troškova izvedbe i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda
Uplata po upravnoj mjeri inspektora zaštite okoliša
Naknada za odobrenja prijelaza državne granice
Naknada korisnika okoliša
Vodni doprinos
Naknada za korištenje voda
Naknada za zaštitu voda
Naknada za vađenje pijeska i šljunka
Naknada za uređenje voda
Naknada za melioracijsku odvodnju
Naknada za služnost na javnom vodnom dobru
Naknada za pravo građenja
Zakupnina za zakup na javnom vodnom dobru
Naknada štete za vađenje pijeska ili šljunka bez vodopravne dozvole i koncesije
Naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti
Naknada na opterećivanje okoliša opasnim otpadom
Posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon
Naknade za ambalažu i ambalažni otpad
Naknada za gospodarenje otpadnim gumama
Naknada za gospodarenje otpadnim motornim vozilima
Naknada gospodarenja električnom i elektroničkom opremom
Naknada zbrinjavanja otpadnih kontroliranih i zamjenskih tvari
Naknada gospodarenja
Novčane kazne za prekršaje što ih izriču državna tijela Uprave i troškovi postupka
Ispitivanje posuda pod tlakom
Trošak stručnog ispita
Administrativna pristojba
Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
Premije za osiguranje depozita
Naknada na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid
Naknada na emisiju u okoliš oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
Tar. br. 9. Informacijske usluge, naknada troškova za pretraživanje raspoloživog fonda industrijskog dizajna
Naknada za upis u registar poslovnih subjekata
Naknada za upis dijela poslovnog subjekta u registar poslovnih subjekata
Naknada za prijepis Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata po NKD-u 2002.
Eurocertifikat – ovjera podataka koje sadrži Usluge obrade podataka Sektora informacija, dokumentacije i publicistike na zahtjev korisnika u zemlji i inozemstvu
Naknada za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi
Naknade za pokriće troškova nadzora kakvoće proizvoda koji podliježu nadzoru kakvoće pri uvozu i domaćih proizvoda prije stavljanja u promet
Naknade za neizvršavanje mjera pečaćenja uređaja, opreme i ostalih prostorija u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost
Novčane kazne za prekršaje što ih izriču državna tijela Uprave i troškovi postupka
Članarine Zakon o normizaciji
Usluge HZN-a
Naknada za usluge akreditacije
Naknada za izvršene usluge nadzora akreditacije
Tar. br. 1. Patenti; Naknada troškova
Tar. br. 2. Žigovi; Naknada troškova
Tar. br. 3. Industrijski dizajn; Naknada troškova
Tar. br. 4. Oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga; Naknada troškova
Tar. br. 5. Topografije poluvodičkih proizvoda;
Naknada troškova
Tar. br. 6. Zastupanje u području prava industrijskog vlasništva; Naknada troškova
Tar. br. 7. Autorsko pravo
Naknada za pokriće troškova svjedoka, naknada za pokriće troškova sudskog vještaka, troškovi izdavanja sudskog oglasa
Naknada za pokriće troškova sudskih tumača i prevoditelja
Naknada za pokriće troškova očevida
Naknada za pokriće troškova sudskog dostavljača
Naknada za pokriće troškova za izlazak sudskog ovršitelja
Naknada za pokriće troškova za pokretanje prethodnog postupka
Trošak obrade kreditnog zahtjeva
Naknada za odobrenje kredita ( 1% naknade)
Naknada za pokriće troškova u postupku homologacije vozila
Naknada za pokriće troškova postupka izdavanja potvrde o sukladnosti
Naknade za pokriće troškova u postupku homologacije novih i upotrebljavanih guma iz uvoza
Naknade za pokriće troškova u postupku homologacije zamjenskih sustava za smanjenje buke
Naknade za ispitavanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina
Naknade za pokriće troškova ispitivanja mjerila, ispitivanje mjerila i ovjeravanje mjerila
Naknada za pokriće troškova ispitivanja i provjere pakovina
Prodaja norma, normizacijskih dokumenata i drugih publikacija
Izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa na veliko otrova, uporabe otrova skupine I i zbrinjavanje otrova
Odobrenje za stavljanje u promet gotovog lijeka
Obnova odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
Izmjena odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
Laboratorijske usluge provjere kakvoće lijekova
Stručno administrativne usluge
Izdavanje rješenja o upisu u Očevidnik medicinskih proizvoda
Sudjelovanje u pokriću dijela troškova za zdravstveno osiguranje
Administrativna pristojba
Ovjera stručnih dokumenata o kemikalijama
(sigurnosno-tehničkog lista), deklaracija i upute za postupanje s opasnom kemikalijom, izrada toksikološkog mišljenja o kemikalijama i kemijskim proizvodima, izrada planova intervencija u zaštiti okoliša, izvidi na terenu i davanje stručnih mišljenja toksikologa
Stručni ispiti u djelatnosti socijalne skrbi; stručni ispiti u djelatnosti zdravstva;
Specijalistički ispiti
Izdavanje dozvole za obavljanje obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa i korištenja opasne kemikalije
Izdavanje odobrenja za registraciju preparata koji sadrže opasne kemikalije
Izdavanje dozvola za uvoz i/ili stavljanja u promet pripravaka kozmetike s posebnom namjenom
Naknada za početak rada privatnih zdrav. ustanova i ordin. privatne prakse
Vođenje carinskog skladišta tipa D
Izdavanje mišljenja o prihvatljivosti kliničkog ispitivanja (Središnje etičko povjerenstvo)
Izdavanje rješenja za uvoz i/ili stavljanje u promet dodataka prehrani i drugih pripravaka
Priznavanje naziva primarijus
Zaštita od zračenja
Obavljanje djelatnosti zaštite od buke
Prihodi od sukladnosti
Prihod od tehničkih pregleda
Naknada za dozvolu za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga
Naknada koju plaćaju davatelji univerzalnih usluga iz prihoda ostvarenog u prošloj godini
0,5% od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj godini obavljanjem djelatnosti radija i televizije ostvarili naknadnici elektroničkih medija
Naknada za troškove rada Komisije za postupak procjene utjecaja na okoliš
Građevinska pristojba;posebna upravna pristojba; troškovi tehničkog pregleda
Naknada za polaganje stručnog ispita
Naknada za suglasnost za obavljanje djelatnosti granenja;
Naknada za izdavanje ovlaštenja za kontrolu
projekata
Naknada za izdavanje ovlaštenja za nostrifikaciju projekata
Naknada za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti i certificiranja sukladnosti građevinskih proizvoda
Provizija za usluge APN-a pri kupnji, prodaji i posredovanju u kupoprodaji nekretninama
Naknada Agenciji za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
Osiguranje jamstva za kontinuitet studija
Naknada za provonenje stručnog nadzora nad proizvodnjom sadnog materijala
Troškovi ispitivanja priznavanja sorti poljoprivrednog bilja
Naknada za utvrđivanje kakvoće sjemena
Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Šumski doprinos
Prihod od licenciranja zrakoplovnog osoblja
Prihodi od pregleda plovidbenosti zrakoplova
Troškovi postupka kategorizacije
Naknada za izvršeni osnovni, redoviti i izvanredni pregled brodica koji obavlja lučka kapetanija odnosno kapetanija pristaništa
Naknada za izdavanje isprava koje su ovlaštene izdavati lučke kapetanije i kapetanije pristaništa
Naknada za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu onih stranih jahti i sportskih brodica koje nemaju odgovarajuće brodske isprave po propisima svoje zemlje radi izdavanja odobrenja
za plovidbu hrvatskih unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru
Naknada za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija
Naknada za uporabu adresa i brojeva
0,2% od ukupnog god. bruto prihoda koji su u prethodnoj godini u obav. telekomun. usluga i djelat. ostvarili konces. i davatelji telekom. usluga osim koncesion. radiodifuzijskih usluga
Prihod od ispita za akvakulturu
Prihodi od obrazaca i naknada za ribolov – prihod od postotka naknade za dozvole za športski ribolov na slatkim vodama
Prihodi od ribarskih ispita
Prihodi od stručnih ispita za gospodarenje ribolovnim područjem i ribolovnom zonom
Naknada za postupak osposobljavanja za rad u poljoprivrednim ljekarnama
Naknade za obvezni zdravstveni pregled
Naknade za određivanje nemetoda
Naknade za određivanje virusa
Određivanje kemijskih i fizikalnih svojstava
Određivanje ostataka u biljnom i životinjskom materijalu, tlu i dr.
Analiza uzoraka sredstava
Određivanje izmjene formulacije sredstava
Analiza ispravnosti sredstava
Osnovna naknada za biološko istraživanje sredstava za zaštitu bilja
Naknada za obavljenu analizu grožna i/ili mošta
Naknada za priznavanje zemljopisnog podrijetla
Naknada za izdavanje rješenja za promet vina
Naknada za izdavanje svjedodžbe o kakvoći proizvoda koji se izvozi/uvozi
Naknade za izdane markice i vrpce
Naknada za deklariranje sjemena i sadnog materijala
Naknada za provonenje stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena
Prihod po osnovi uporabe kulturnih dobara pri
izradi proizvoda
Prihod po osnovi uporabe kulturnih dobara za vlastitu promidžbu
Prihod od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
Prihod od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupan prihod
Sredstva Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
Prihodi od obrazaca i naknada za ribolov – ostale naknade za ribolov u Tarskoj vali
Prihod od ribarskih ispita-ispiti za gospodarski ribolov na moru
Prihod od ribarskih ispita – ispit za mali ribolov na moru
Prihod od ribarskih ispita – ispit za marikulturu
Prihodi od obrazaca i naknada za ribolov – prodaja rekreacijskih dozvola temeljem ugovora; prodaja rekreacijskih dozvola u područnim jedinicama
Prihodi od obrazaca i naknada za ribolov – prodaja športskih dozvola HŠSRM
Prihodi od obrazaca i naknada za ribolov -obrazac za tune-ICCAT
Prihodi od obrazaca i naknada za ribolov – ostale naknade
Novčana kazna
Protupožarne premije
Prihodi od: ispitivanje sredstava za gašenje požara, servisiranje vatrogasnih aparata, ispitivanje sustava za gašenje požara, ispitivanje vatrogasne odjeće i obuće, ispitivanje vatrogasnih vozila
Provjera rudarskih projekata za eksploataciju mineralnih sirovina
Polaganje stručnih ispita za obavljanje odrenenih poslova u rudarstvu
Utvrđivanje i ovjera rezervi mineralnih sirovina
Troškovi polaganja stručnih ispita i ovlaštenja na radu
Prihodi od obrtnica
Prihod od vanjskih korisnika za usluge vještačenja i donošenja rješenja
Prihod od informativnog izračuna mirovina i pružanja informatičkih i mikrografskih usluga
Prihodi ostvareni od društava za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Naknada za izdane garancije
Naknada za provedbu stručnog ispita za zaštitara-tehničara
Naknada za obrazac iskaznice za pirotehničara
Naknada za obrazac dozvole za miniranje
Naknada za potvrdu o primitku oružja i streljiva radi prijevoza u zračnom prometu
Naknada za putne i druge isprave koje se izdaju prema Sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji
Naknada za propusnicu koja se izdaje prema odredbama Udinskog sporazuma
Naknada posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova, a na zahtjev Stranke
Naknada za izdano dopuštenje (licencu) nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenta za poslove registracije vozila
Troškovi predavanja o posljedicama prometnih nezgoda i troškovi provjere poznavanja prometnih propisa
Naknade za tehničke preglede vozila i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila
Naknada za polaganje vozačkog ispita
Naknada za obrazac osobne iskaznice
Naknada za obrazac domovnice
Naknada za obrasce isprava o oružju
Naknada za osposobljavanje i polaganje ispita za držanje, nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja
Naknada za izdanu putnu ispravu
Naknade za obrasce iz članka 85. stavka 1. Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama, graničnim propusnicama te načinu postupanja prema strancima
Naknada za obrasce iz članka 44. stavka 1. Pravilnika o statusu stranaca u Republici Hrvatskoj
Troškovi postupka prisilnog udaljenja stranaca Republike Hrvatske
Naknada za obrasce iz članka 48. stavka 1. Pravilnika o obrascima i načinu vođenja evidencija za tražitelje azila, azilante i strance pod privremenom zaštitom
Naknada za provedbu stručnog ispita za zaštitara i čuvara
Prihodi komisije za carinskog otpremnika – carinske iskaznice
Prihod od nadzornih markica za duhan
Prihod od posebnih markica za alkohol
Prihod od obilježavajućih markica za kavu
Administrativne pristojbe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Naknade Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Naknada za obrasce odrenene Pravilnikom o načinu nadzora državne granice
Naknada za provedbu stručnih ispita za obavljanje poslova redara na športskim natjecanjima
Cijena obrazaca, registarskih pločica i pokusnih pločica
Naknada za izdavanje rješenja o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta
Prihodi od znaka pristupačnosti osoba s invaliditetom
Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina i upravna pristojba
Prihodi s osnova naplaćene novčane kazne
Naknada za služnost na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
Naknada za služnost na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu RH radi korištenja mineralnih sirovina
Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina na zemljištu u vlasništvu RH
Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina na zemljištu u vlasništvu RH protuzakonita eksploatacija
Naknada za osnovano pravo građenja (odlagališta komunal.otpada, centra za gospod.otpadom, komunalnih,smještajnih,infrastrukturnih i dr.građevina)
Naknada za korištenje terminala na graničnim prijelazima
Prihodi komisije za carinskog zastupnika – carinski ispiti
Naknada za korištenje prava na pristup informacija koje posjeduje, raspolaže ili Hrvatski sabor
Naknade od stručnih ispita
Naknada za odobrenje grba i zastave lokalne samouprave
Naknada za vještačenje za naknadu nacionalizirane imovine
Naknade za troškove povjerenstva pri utvrđivanju uvjeta za zaštitu od buke; Troškovi utvrđivanja mjera za zaštitu
Izdavanje uporabne, lokacijske i građevinske dozvole
Naknada/prihod za troškove tehničkog pregleda građevine prije izdavanja lokacijske i uporabne dozvole
Izdavanje odobrenja za licence u unutarnjem prijevozu
Izdavanje obrtnica i pristojba za rješenje u obrtni registar
Naknada/prihod za troškove utvrđivanja minimalnih tehničkih uvjeta, naknada za kategorizaciju objekata i druge pristojbene
naknade iz područja ugostiteljstva
Naknada/prihod za izdavanje obrazaca državnih matica, domovnica i dr.
Troškovi utvrđivanja uvjeta za djelatnost proizvodnje, prometa, rabljenja, zbrinjavanja otrova i djelatnost dezinfekcije, dezinsekcije,deratizacije
Odobrenje za djelatnost proizvodnje, prometa korištenja opasne kemikalije
Rješenje utvrđivanju uvjeta za djelatnost proizv.,rabljenja, zbrinj.otrova i djelat.dezifek.,dezinsek. i deratiz.
Dozvola za gospod.komunal.otpadom
Naknade/prihodi za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Ne treba zanemariti da gradovi imaju tvrtke u svom vlasništvu (Pula; trgovačka društva: Vodovod, Herkulanea, Luka, Plinara, Monte giro, Tržnica, Pula promet, Castrum, Pula parking, Kaštijun, javne ustanove: Pula film-festival, Istarsko narodno kazalište, Gradska knjižnica, Pula sport, Dječiji vrtići, Rin tin tin, Pučko otvoreno učilište) koje ostvaruju ekstra prihod koji se preusmjeri u gradski proračun, iako bi njihov osnovni cilj trebao biti servisiranje građana bez profita.

 

Kroz sve ove poreze, političarima uvijek nedostaje novca pa nas još i “opale” po džepu za parkirališna mjesta i pauk, pa kamate i kazne ako ne platimo na vrijeme, tu još dobije koju kunu prigradski pravnik što nam je zaprijetio ovrhom i prisilnom naplatom. Tako da nas parkirališno mjesto košta više stotina kuna, umjesto da bude besplatno barem prvi sat kako bi se potaknula potrošnja. Logično bi to bilo i zbog onih 5 minuta kada dođemo po djecu u vrtić ili školu, ali gradski oci nemaju takvu logiku.
„… sredinom prošle godine trojici hrvatskih članova Inine uprave – Daliću, Krešiću i Mayeru – u tišini udvostručena plaća. Oni su naslijedili ugovore prethodnika na mjesečnu bruto plaću u iznosu od 62.000 kuna. Uz godišnji bonus do 372.000 kuna te ostale menađerske pogodnosti. Međutim samo nakon nekoliko mjeseci potpisali su anekse ugovora o radu prema kojima im je mjesečna bruto plaća povećana na 130.000 kuna.Istodobno zadržali su menadžerske beneficije koje su imali njihovi prethodnici – izbor u tome hoće li koristiti službeni BMW 5 ili Audi 6 s vozačem, korporativnu kreditnu karticu te životno i dodatno zdravstveno osiguranje. Ishodili su i godišnju parkirnu kartu za prvu zagrebačku zonu (7.000 kuna) te nove urede veće od onih koji su koristili prethodnici.” Čime su političari i menađeri koje postavljaju političari u gradovima, županijama i državnim službama i tvrtkama, zaslužili da žive na tako visokoj nozi u svojim crnim limuzinama i raskošnim domjencima? Čime su zaslužili primanja od više desetina tisuća kuna kroz plaće i desetine milijuna mita?

 

Bilo bi moralno (normalno) da svaki političar ima primanja u visini prosječne plaće, sve ostalo je preplaćeno. Ali nažalost, političari ne rade taj posao u interesu zajednice i općeg dobra, nego zbog osobnih dokazivanja svojim bližnjim i daljnjim rođacima i zbog ugode osjećaja moćnika.

 

U Hrvatskoj je potrebno 2 milijuna zaposlenih ljudi da bi mogli servisirati političare i njihov raskošan šarlatanski život, po statistikama zavoda radi samo 1.2 milijuna. Za iznos poreza od 800.000 građana ova zemlja ide svaki dan u dug za političare, njihovu nesposobnost i rasipnost. Ako volimo ovu zemlju i ako želimo živjeti u njoj, zaista treba reći dosta. Ako je kriza, neka bude kriza ali neka bude za sve a ne samo za nas.

Alen Dodić

 

http://www.democroatia.info

 

KLIKALICE

🔝

KOMENTARI

 • 16.07.2012. 16:34h

  Član mgracanMerlin3

  Harač, harač daj rajo!

  Kruha kruha gospodaru!

 • 16.07.2012. 17:17h

  Član edin.kecanovicMerlin3

  Svaka zemlja ima prirodne resurse dovoljne za izdržavanje svojih stanovnika, a to su na primjer: šume, rudnici, rijeke, livade, stočni fond, jezera, sunce, vjetar i td. Pravilnim upravljanjem svi stanovnici mogu biti zbrinuti i u pogledu hrane i odjeće, zatim i stambeno i na sve druge načine. Niko nema opravdanja da pored ogromnih prirodnih resursa jedne zemlje - državu tjera bez razloga u dugove.

  Vlada koja nije u stanju da stvori višak sredstava (odnosno rezerve) je loša, nitkovska vlada.

  Nepravilnim rukovanjem iz neznanja, a zatim i nepravilnom raspodjelom - kod nekih stanovnika jedne te iste države, javlja se manjak sredstava za život, a kod nekih - nepotrebni višak.

  Vlada svake države dužna je zaštititi svakog stanovnika u državi, pa čak i divlje životinje. Niko ne bi smio biti gladan i bez smještaja.

  Ukoliko vlada nije u stanju da obezbjedi osnovne životne potrebe svojih stanovnika - najbolje što može da uradi za svoj narod je da odstupi sa funkcije.

 • 16.07.2012. 17:40h

  Član zabranjenosekiranjeMerlin4

  pa se ti onda probaj ne sekirati

 • 16.07.2012. 19:23h

  Član akrapMerlin1

  kakav narod takva vlast*..ne treba zaboraviti da su i građani u velikoj mjeri zapravo obični lopovi..svi mi pomalo krademo jedni od drugih..na ovaj il na onaj način..al ipak ne toliko kao oni na funkcijama...poitika i vlast ..zakoni..pravo-pravda..to je stara priča...a ove jugoslovenske instant državice..bosna, hrvatska, srbija...pa to je šprdnja....lopovske države

 • 17.07.2012. 06:14h

  Član srceMerlin3

  Akrape slažem se sa tvojim komentarom. U sebe baš nisam sigurna, da kada bih bila na nekom značajnom položaju, da ne bih iskoristila sve ugodnosti koje su mi pružene. naravno protivzakonite radnje ne bih činila, ali ono sve što bi mi pripadalo bih uzela. ne da nisam sigurna, već sigurno bih. :)

 • 17.07.2012. 06:54h

  Član srceMerlin3

  ako bolje razmislim :) u službi je moje delo bilo vrednovano po nekim normama, statutu, kako tako. bili su i dani kada sam lenarila, privatno telefonirala, izlazila za vreme službenog vremena i za nevažne privatne stvari....(a bila sam vredna) Pa nikada nisam rekla šefu da jedan ili dva dana nisam zaslužila svoju dnevnicu. Hm! a nije to slično, mene kao malog mrava, sa nekim ko isto tako radi a veće živinče od mene a spremna sam da ga kritizaram. hahhahahah.( izuzimam ono što podleže krivičnom zakonu.)

 • 17.07.2012. 07:09h

  Član srceMerlin3

  ... nije li taj moj privatni telefonski razgovor bio trošak za firmu? možda je nekom detetu oduzeo pola litre mleka. veća krađa, oduzima većem broju ljudi više.... a stalno govorimo da to neko drugi čini. "oni" to smo mi i "mi" to su oni. govorimo i to da smo svi jedno. da ono što vidimo u drugome, da smo to mi. pa onda?

 • 17.07.2012. 07:27h

  Član srceMerlin3

  dok sam bila u službi nikada nisam kupila kemijsku, papir za piskarati, da sam bila medicinska verovatno bih neki flaster uzela, da sam bila direktorica, verovatno bih službenim autom svratila usput do marketa,.....svi smo grešni. ALI! Uteha. kada se ode u penziju postanemo anđeli hahhahahhaha

 • 17.07.2012. 07:41h

  Član srceMerlin3

  Ljubav jedina nije greh. Zato i zbog toga, baš onima koji čine neka nedela, a čine ih zbog pomanjkanja Ljubavi (prave) voleti takve ljude, pružiti im ljubav, pa kada je osete neće imati potrebu po zadovoljenju materijalnih sredstava, već će kada je osete u svom srcu, i oni davati ljubav. iluzija? utopija? Nije! jednostavno je. samo treba prisluhnuti ljudima koji to znaju kako treba sprovesti.

 • 17.07.2012. 08:09h

  Član srceMerlin3

  nemam predrasuda do onih ljudi koji znaju više i bolje od mene. skupljala sam sve ono što je dobro i što bi meno koristilo, od svakoga ponešto. od muslimana, kako treba ceniti porodicu, kako održavati dom, od budista kako umiriti duha, od Hare Krišne kako ceniti čoveka, od kršćana kako oprostiti, od jevreja kako održavati tradiciju, od kućepaziteljke-spremačice kako žena treba uvek biti uređena i još i još svašta toga.....maleno sam od toga uspela ostvariti, a ipak mi pomoglo da budem zadovoljna sa svojim skromnim, preskromnim jednostavnim životom i nikada nisam poželela više. da mi je bilo punuđeno i to bih uzela. najponosnija sam na sebe što nisam bila zavidna. Japajapaja. pa eto pravim neku bilansu svoga života na glas :) takva sam. A dali sam bila sretna? kada sve ukupno saberem i oduzmem, uporedim sa drugima. Ne. zadovoljna sam. i još uvek, a kako godine prolaze i to počinje da bledi. Kraj :)

SADRŽAJ UPISAO

Član mlabosMerlin12 Dodaj ili oduzmi Merlina

Smatrate člana mlabos dobrim članom portala? Nagradite ga Merlinom.

IZDVOJENO

Vitamin C

🔝

IZDVOJENO

Najnoviji članci

🔝
Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

KOLOVOZ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi. sretan vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Lp

  05.08.2020. 04:51h
 • Član bglavacbglavac

  Nema. Lp

  03.08.2020. 08:28h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Bez slobode - nema života.

  03.08.2020. 00:00h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Ratovi traju i po nekoliko godina. Ljudi se u ratu bore za život. A ćovjek se svaki dan bori za život, bilo rata ili ne. Život bez slobode i nije neki život. Zato , u ovim vremenima oduzimanja slobode, moramo se boriri za slobodu, jer bez slobode - nema

  02.08.2020. 23:59h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Ahoj...

  02.08.2020. 23:54h
 • Član iridairida

  ahoj Edine!

  25.07.2020. 14:45h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Želim dobar dan - svima radostan

  25.07.2020. 13:07h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info