Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član vrsabha

Upisao:

vrsabha

OBJAVLJENO:

PROČITANO

451

PUTA

OD 14.01.2018.

Otkrivanje jastva (Tko je Krišna?)

Lopov je svatko tko uzme više nego što mu je potrebno.

Tko je Krišna?


Kolovoz 1973. u Bhaktivedanta Manoru, u okolici Londona, nekoliko tisuća gostiju (uključujući i visokog povjerenika Indije) sluša kako Šrila Prabhupada govori o povjerljivom identitetu Svevišnje Božanske Osobe, koja se u izvanvremenskim vedskim spisima Indije razotkriva, ne kao
starac s dugom bijelom bradom, već kao uzvišeno privlačna i vječna mladost.


Vaša ekselencijo visoki povjerenice, dame i gospodo, zahvaljujem vam se na dolasku i sudjelovanju u ovoj proslavi, Janmastamiju, pojavi Gospodina Krišne. U Bhagavad-giti [4.9] Krišna kaže:
jarima karma ca me divyam
evam yo vetti tattvatah
tyaktva dehan punar janma
naiti mam eti so 'rjuna
„Onaj tko poznaje transcendentalnu prirodu Moje pojave i Mojih dje­latnosti po napuštanju tijela više se ne rađa u materijalnom svijetu, već dostiže Moje vječno prebivalište, o Arjuna."
Činjenica je da možemo zaustaviti uzastopno rađanje i umiranje te dostići besmrtnost. Međutim, suvremena civilizacija - naši veliki fi­lozofi, veliki političari i veliki znanstvenici ne znaju da je moguće dostići amrtatvam stupanj, besmrtnost. Svi smo mi amrta, besmrtni.

U Bhagavad-giti [2.20] je rečeno: na jayate mriyate va kadacit - mi, živa bića, nikada ne umiremo i nikada se ne rađamo. Svatko od nas je prvobitan i vječan, bez početka i bez kraja. Po uništenju ovoga tijela mi ne umiremo. Međutim, kada se ono istroši, morat ćemo prihvatiti drugo
tijelo:
dehino 'smin yatha dehe
kaumaram yauvanam jara
tatha dehantara-praptir
dhiras tatra na muhyati
„Kao što utjelovljena duša u ovom tijelu prolazi kroz djetinjstvo, mla­dost i starost, tako u trenutku smrti prelazi u drugo tijelo. Razboritu osobu ne zbunjuje takva promjena." [Bhagavad-gita 2.13]
U današnje vrijeme, ljudi diljem svijeta ne znaju ovu jednostavnu činjenicu: da smo svi mi, živa bića, sastavni djelići Gospodina Krišne te da smo, poput Krišne, vječni, ispunjeni blaženstvom i znanjem.

Krišna
je opisan u vedskoj literaturi:
isvarah paramah Krišnah
sac-cid-ananda-vigrahah
anadir adir govindah
sarva-karana-karanam
„Krišna, poznat kao Govinda, Svevišnja je Božanska Osoba. Ima vje­čno, blaženo, duhovno tijelo. On je podrijetlo svega, ali je sam bez podrijetla jer je prvobitni uzrok svih uzroka." [Brahma-samhita 5.1]
Kad kažem Krišna to znači „Bog". Ponekad se kaže: „Bog nema imena." To je istina. Međutim, može Ga se imenovati prema Njegovim djelatnostima. Na primjer, Krišna je pristao da bude sin Maharaje Nande i Yasodamayi, a također i sin Vasudeve i Devaki. Naravno, nitko uistinu nije Krišnin otac ili majka jer je Krišna izvorni otac svih, ali kada Krišna dolazi ovamo, kada se pojavljuje, On prihvaća odre­đene uzvišene bhakte kao Svog oca, kao Svoju majku.


Krišna je, unatoč tomu, adi-purusam, izvorna osoba. Onda Krišna mora biti vrlo star? Ne. Nava-yauvanam ca: uvijek je u cvijetu mlado­sti. To je Krišna. Na bojnom polju Kuruksetri Krišna je izgledao poput mladića od dvadeset, najviše dvadeset četiri godine. Međutim, u to je vrijeme već imao praunuke. Krišna je uvijek mladić. To je tvrdnja vedske književnosti. Čitamo li vedsku književnost kao običnu literaturu, bit će nam vrlo teško shvatiti Krišnu - iako je svrha svih Veda razumjeti Krišnu. U Bhagavad-giti [15.15] Krišna kaže: vedais ca sarvair aham eva vedyah- „Svrha je svih Veda upoznati Mene." Kakva je korist od proučavanja
Veda ako ne shvatite Krišnu? Krajnji je cilj obrazovanja razumjeti Svevišnjeg Gospodina, vrhovnog oca, vrhovni uzrok.

Kao što je rečeno u Vedanta-sutri: „Sada, u ljudskom obliku života, vrijeme je za raspravljanje o Svevišnjoj Apsolutnoj Istini, Brahmanu." Što je taj Brahman? Brahman je onaj iz kojega sve proizlazi. Svrha znanosti i filozofije otkrivanje je prvobitnog uz­roka svega, a u vedskoj književnosti nalazimo da je Krišna uzrok svih uzroka: sarva-karana-karanam.
Samo pokušajte shvatiti. Na primjer, ja potječem od svoga oca, moj otac potječe od svoga oca; on potječe od svoga oca, koji potječe od svog oca... Nastavite li istraživati na taj način, na kraju ćete doći do nekoga tko je uzrok koji nema uzroka.

Anadir adir govindah: uzrok koji nema uzroka je Govinda - Krišna. Ja mogu biti uzrok svoga sina, ali sam istodobno posljedica drugog uzroka (svoga oca). Međutim, vedski spisi govore da je Krišna izvorna osoba; On nema uzroka. To
je Krišna. Stoga Krišna kaže: „Samo pokušaj shvatiti transcendentalnu prirodu Moje pojave i Mojih djelatnosti." Pojava Krišne jako je važna stvar. Trebamo pokušati razumjeti Krišnu, zašto se pojavljuje, zašto silazi u materijalni svijet, kakvog posla tu ima, koje su Njegove djelatnosti.
Pokušamo li razumjeti Krišnu, kakav ćemo rezultat dobiti? Rezultat će biti da ćemo postati besmrtni. Svrha života je amrtatvaya kalpate, postići besmrtnost. Zato ćemo danas, na dan pojave Krišne, pokušati razumjeti filozofiju o Krišni.


Njegova ekselencija je govorila o miru. Formula za mir nalazi se u Bhagavad-giti - izrekao ju je Krišna. Kako glasi?
bhoktaram yajna-tapasam
sarva-loka-mahesvaram
suhrdam sarva-bhutanam
jnatva mam santim rcchati
„Osoba potpuno svjesna Mene, koja zna da sam vrhovni krajnji uživatelj svih žrtvovanja i strogosti, gospodar svih planeta i polubogova te dobročinitelj i dobronamjernik svih živih bića, dostiže mir osloba­ đajući se patnji uzrokovanih materijalnim nevoljama." [Bhagavad-gita 5.29]

Političari i diplomati nastoje uspostaviti mir u svijetu. Postoje
Ujedinjeni narodi i mnoge druge organizacije. Oni rade na uspostav­ljanju pravog mira i sigurnosti te okončanju nesporazuma između po­jedinaca i između država. Međutim, to se ne zbiva jer u korijenu takva djelovanja postoji pogreška. Svatko misli: „To je moja zemlja," „To je moja obitelj," „To je moje društvo," „To je moje vlasništvo." Ovo
„moje" je varka. U vedskoj se književnosti kaže: janasya moho 'yam aham mameti - ova „ja i moje" filozofija je maya - iluzija. Želite li izaći iz te maye, te iluzije, morate prihvatiti Krišninu for­mulu. Svatko tko se preda Krišni, može lako kročiti izvan iluzije. Sve što nam je za to potrebno nalazi se u Bhagavad-giti. Prihvatimo li filozofiju Bhagavad-gite - kakva jest - sve je tu. Tu je mir, tu je napredak. Na žalost, mi je ne prihvaćamo, ili je krivo tumačimo. To je naša nesreća.

U Bhagavad-giti [9.34] Krišna kaže: man-mana bhava mad-
bhakto mad-yaji mam namaskuru - „Uvijek misli na Mene, postani Moj bhakta, obožavaj Me i odaj Mi poštovanje." Je li to jako teška zadaća? Ovdje je Božanstvo Krišne. Zar je tako teško misliti na Bo­žanstvo? Dođite u hram i, baš kao što bi učinio svaki bhakta, odajte poštovanje Božanstvu. Koliko god je to moguće, pokušajte obožavati Božanstvo.
Krišna ne želi vaše vlasništvo. Krišnu može obožavati i najveći si­romah. Što On želi? Kaže: patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati - „Ako mi netko s predanošću ponudi list, voće ili malo vode, prihvatit ću." [Bhagavad-gitd 9.26] Krišna nije gladan, On želi da vi postanete bhakta. U tome je smisao. Yo me bhaktya pra­
yacchati: „Ponudi mi nešto - s predanošću." To je glavno načelo. Po­nudite Krišni neku malu stvar. Krišna nije gladan; Krišna svakoga opskrbljuje hranom. Međutim, Krišna želi vašu ljubav, vašu predanost.


Zato moli malo vode, voća ili cvijet. Na taj način: man-mana bhava mad-bhakta - možete misliti na Krišnu i postati Njegov bhakta. Nema nikakvih poteškoća u prihvaćanju svjesnosti Krišne i razumije­vanju Krišne; međutim mi to ne želimo učiniti - to je naša bolest. Inače, nije uopće teško. Čim postanemo Krišnin bhakta, shvaćamo stanje u cijelom svemiru. Naša filozofija bhagavata, filozofija svjesnosti Boga,
također je neka vrsta duhovnog komunizma jer Krišnu smatramo vrho­vnim ocem, a sva živa bića Krišninim sinovima.

On je vlasnik svih planeta. Stoga sve što postoji, bilo na nebu, u vodi ili na zemlji, sve je Krišnino vlasništvo. Budućida smo svi Krišnini sinovi, svatko od nas ima pravo koristiti očevo
vlasništvo; no ne smijemo prekoračiti svoja prava. To je formula za mir. Isavasyam idam sarvam ...ma grdhah kasyasvid dhanam: „Sve pripada Bogu, a kako ste vi Božji sinovi, imate pravo koristiti oče­vu imovinu, ali nemojte uzeti više nego što vam je potrebno. To je kažnjivo." [Isopanisada 1]

Lopov je svatko tko uzme više nego što mu je potrebno. Što god činili, trebamo to raditi za Krišnino zado­voljstvo. Trebamo djelovati za Krišnu; trebamo sve raditi za Krišnu. To je ono što mi ovdje poučavamo. U ovom hramu svi sretno ži­vimo - Amerikanci, Indijci, Englezi, Kanađani, Afrikanci - ljudi iz raz­
nih krajeva svijeta. Vi to znate. Tako je, ne samo u ovom hramu, već svuda gdje su ljudi svjesni Krišne, diljem svijeta. Krišna se pojavljuje da bi nas tome poučio. Kada zaboravimo tu filozofiju - da je Krišna prvobitni otac, vrhovni vlasnik, vrhovni uživatelj i svačiji najbolji prijatelj - kada to zabora­
vimo, onda dolazimo u ovaj materijalni svijet i borimo se za opstanak, borimo se jedan protiv drugoga. To je materijalni život.


Nikakvo nam olakšanje ne pružaju ni naši političari, diplomati i filo­zofi. Puno su se trudili, ali nijedan njihov pokušaj nije urodio plodom. Uzmite za primjer Ujedinjene narode. Osnovani su nakon drugog veli­ kog rata najavljujući: „Sada ćemo sve riješiti mirnim putem." Međutim, to se ne ostvaruje. Nastavlja se ratovanje, između Pakistana i Indije,
između Vijetnama i Amerike, između ovih i onih. Svjetovna poli­tika, diplomacija i filozofija - to nije proces. Proces je svjesnost Krišne. Svatko treba shvatiti da mi nismo vlasnici. Pravi je vlasnik Krišna. To je činjenica. Uzmite, na primjer, Ameriku. Prije nekih dvije sto­tine godina, europski doseljenici nisu bili vlasnici. Netko drugi je bio vlasnik, a još prije toga je netko treći bio vlasnik ili je zemlja bila ne­ nastanjena. Međutim, istinski vlasnik je Krišna. Nepravedno tvrdimo:
„To je moje vlasništvo." To se naziva maya, iluzija. Krišna se stoga pojavljuje da bi nas tome poučio. Krišna kaže: „Dragi moj Arjuna, kada dođe do zanemari­vanja vjerskih načela, Ja se pojavljujem." [Bhagavad-gita 4.7]
Što je ustvari dharma, pravi religiozni život? Jednostavna definicija dharme glasi: dharmarh tu saksad bhagavat-pranitam-„Pravi je reli­giozni život onaj koji objavljuje izravno Svevišnja Božanska Osoba."
[Šrimad-Bhagavatam 6.3.19] Na primjer, što se podrazumijeva pod „građanskim pravom"? Građansko pravo propisuje država. Ne možete kod kuće napisati zakon. To nije moguće. Štogod da vlada propiše - „Trebate se ponašati na ovaj način" - to je zakon. Slično tome, dharma, religiozni život, znači upute koje daje Bog. To je jednostavna definicija
dharme. Stvorite li vi kakvu dharmu, stvorim li ja neku dharmu ili pak netko treći smisli neku treću dharmu, sve to nije dharma. Zato Krišna na kraju Bhagavad-gite kaže: sarva-dharman parityajya mam ekam šaranam vraja - „Odbaci sve svoje izmišljene zamisli o dharmi i predaj se Meni." [Bhagavad-gita 18.66]

To je dharma -predati se Krišni. Svaka druga „dharma" nije dharma. Zašto bi inače Krišna tražio:  „Odbaci sve to"? On je već rekao: „Da bih uspostavio načela religije pojavljujem se u svakom dobu." Naposlijetku kaže da trebamo odbaciti sva tzv. religijska načela koja smo sami stvorili. Sva ta načela koja je stvorio čovjek, ustvari nisu religijska načela. Pravu dharmu, pravi religiozni život daje Bog, ali mi uopće ne razumijemo ni što je Bog ni što On govori. To je nedostatak suvremene civilizacije. Međutim, naredba je tu, Bog je tu - samo mi ne želimo prihvatiti. Kakve su onda mogućnosti za mir? Sve je već tu, spremno, no mi ne želimo prihvatiti. Koji je, dakle, lijek za našu bolest? Tragamo za mirom, ali ne želimo prihvatiti ono što će nam uistinu donijeti mir. To je naša bolest. Zato Pokret svjesnosti Krišne pokušava probuditi uspa­vanu svjesnost Krišne u svačijem srcu. Razmislite malo: prije četiri ili pet godina, ovi Europljani i Amerikanci nisu ni čuli za Krišnu-kako to da su se sada tako ozbiljno posvetili svjesnosti Krišne?

Svjesnost Krišne već postoji u svačijem srcu. Treba je samo probuditi, a taj se proces buđenja opisuje u Caitanya-caritamrti [Madhya 22.107]:
nitya siddha Krišna-prema 'sadhya' kabhu naya
sravanadi-suddha-citte karaye udaya
Ljubav prema Krišni, predanost Krišni, nalazi se u svačijem srcu, no mi smo je zaboravili. Svrha Pokreta svjesnosti Krišne jest buđenje te uspa­vane ljubavi, davanje prilike svakome da čuje za Krišnu. To je proces. Na primjer, kada spavate, moram vas glasno zazvati: „Gosp. taj i taj! Taj i taj! Ustanite! Trebate nešto učiniti!" Osim uha, nijedno drugo osjetilo neće reagirati dok spavate. Zato će se u ovom dobu, kad su ljudi tako pali da uopće ništa ne žele slušati, njihova svjesnost
Krišne probuditi ako mi budemo pjevali maha-mantru Hare Krišna.


To je praktično. Želimo li uistinu mir i stabilnost u društvu, moramo ozbiljno pokušati razumjeti Krišnu. To je moja molba. Nemojte ovaj pokret svjesnosti Krišne olako shvaćati.
Ovaj pokret može riješiti sve životne probleme, sve svjetske pro­bleme. Bilo da se radi o društvenim, političkim, filozofskim, vjerskim, ili ekonomskim problemima - svjesnost Krišne ih sve može riješiti. Sto­ga, molimo vođe, poput Njegove ekselencije koja je ovdje nazočna, da pokušaju shvatiti ovaj pokret svjesnosti Krišne. To je potpuno znanstven i ovlašten pokret; ne radi se o izmišljotini ili sentimentalizmu. To je vrlo znanstven pokret. Pozivamo vođe svih zemalja da to pokušaju razumjeti. Ako ste razboriti, ako ste uistinu razumni, shvatit ćete da je pokret svjesnosti Krišne najuzvišeniji pokret za dobrobit cijeloga čovječanstva.


Svatko je dobrodošao i spremni smo sa svima o tome raspravljati. Krajnji cilj ljudskog života jest postići besmrtnost. To je naša misija, no mi smo je zaboravili. Živimopoput mačaka i pasa ne znajući da možemo dostići savršenstvo života, gdje više neće biti ni rođenja, ni smrti. Ne shvaćamo čak niti da  je besmrtnost, amrtatvam, moguća. Međutim, to je sasvim moguće. Nitko ne želi umrijeti. Nitko ne želi ostariti. Nitko se ne želi razboljeti. To je naša prirodna sklonost. Zašto? Zato jer izvorno, u našem duhovnom obliku, ne postoji rođenje, ni smrt, ni starost ni bolest. Penjući se
putem evolucije, kroz oblike vodenih životinja, biljaka, drveća, ptica, kada konačno stignemo do ljudskog oblika tijela - trebali bismo znati koji je cilj života. Cilj života je amrtatvam, postati besmrtan.


Besmrtni možete postati, postanete li svjesni Krišne. To Krišna kaže. To je istina. Moramo samo shvatiti. Pokušate li uistinu shvatiti Krišnu, onda po napuštanju ovog tijela, više nećete morati prihvaćati materijalna tijela. Čim više ne morate prihvaćati materijalna tijela, to znači da ste postali besmrtni. Činjenica je da, po prirodi, mi jesmo besmrtni. Krišna dolazi ovamo kako bi nas tome poučio:
mamaivamso jiva-loke
jiva-bhutah sanatanah
manah sastanindriyani
prakrti-sthani karsati
„Besmrtan si po prirodi. Kao duhovna duša, Moj si sastavni djelić. Ja sam besmrtan stoga si i ti besmrtan. Bespotrebno pokušavaš biti sre­tan u ovom materijalnom svijetu." [Bhagavad-gita 15.7]


Koliko ste samo pokušavali i pokušavali pronaći sreću živeći kroz osjetila, u mnogim tijelima - kao mačke, psi, polubogovi, drveće, bilje, kukci. Sada kad imate ljudsko tijelo, s njegovom višom inteligencijom, nemojte dopustiti da vas osjetilm život opčini. Pokušajte razumjeti Krišnu. To je stav vedske književnosti. Pravi smisao ljudskog života nije u napornom radu namijenjenom za­dvoljavanju osjetila, kao što to čine psi i svinje; ljudski život je na­mijenjen za poneku strogost. Moramo pročistiti svoje postojanje; to je misija ljudskog života. Zašto bismo pročišćavali svoje postojanje? Brahma-saukhyam tv anantam: zato jer ćemo tada steći duhovnu spoznaju, neograničenu, bes­krajnu sreću i zadovoljstvo. To je istinsko zadovoljstvo, istinska sreća:
ramante yogino 'nante
satyananda-cid-atmani
iti rama-padenasau
param brahmabhidhiyate
„Mistici nalaze neograničeno transcendentalno zadovoljstvo u Apso­lutnoj Istini, stoga je Vrhovna Apsolutna Istina, Božanska Osoba, po­znata i kao Rama." [Padma Purana]


Sve su velike svete osobe Indije u potpunosti njegovale ovo duhovno znanje. Ranije su ljudi običavali ići u Indiju kako bi saznali nešto oduhovnom životu. Čak je i Isus Krist tamo išao; no mi ne znamo kakoda to iskoristimo. Ovi spisi i upute nisu namijenjeni samo Indijcim a,
hindu sima ili brahmanama. Ne. Namijenjeni su svima jer Krišna tvrdi: aham bija-pradah pita -„Ja sam svima otac." Zato želi da svi budemo spokojni i sretni. Kao što običan otac želi vidjeti da je njegov sin sretan i dobro situiran, tako i Krišna želi vidjeti svakog od nas smire­nog i sretnog. Zato se ponekad pojavljuje. To je svrha Krišnine pojave.
Puno vam hvala.

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

STUDENI...

METODE,TEHNIKE I SAVJETI

BRZI CHAT

 • Član iridairida

  ♥♪♫ ♥*♪♫ ♥Dobar dan svima....❤️ ☕ ☕ ☕

  26.11.2021. 10:40h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Dobro veče svima.

  25.11.2021. 18:24h
 • Član mkrmarmkrmar

  Dobro jutro svima ☕

  18.11.2021. 10:47h
 • Član Luce malaLuce mala

  Slatko snivajte! :)

  16.11.2021. 22:48h
 • Član Luce malaLuce mala

  Laku noć svima! :)

  16.11.2021. 22:47h
 • Član Luce malaLuce mala

  Pa....

  16.11.2021. 22:47h
 • Član Luce malaLuce mala

  Mislim da ovdje još samo fali laku noć. :))

  16.11.2021. 22:47h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Otkrivanje jastva (Nevidljivi upravitelj) Otkrivanje jastva (Vrhovni umjetnik)