Član Kixonia

Upisao:

Kixonia

OBJAVLJENO:

PROČITANO

5

PUTA

OD 14.01.2018.

Dolores Lambaša: Hrvatima su serije bijeg od depresije

Dolores Lambaša: Hrvatima su serije bijeg od depresije
Svi o tome šute kao zaklani, ali meni je jasno zašto ljudi vole sapunice. Ljudi nemaju novca, depresivni su i, da ih vlastite misli ne sustignu, bježe pred televizor. Pritom trebaju lagane sadržaje, s brzom katarzom

www.jutarnji.hr

Piše: Marija Lokas
Foto: NIna Đurđević/Cropix

 

Mla­da Ši­ben­čan­ka Do­lo­res Lam­baša na­kon završetka Aka­de­mi­je dram­skih umje­tno­sti br­zo se do­ka­za­la kao ta­len­ti­ra­na glu­mi­ca. Tre­nu­tno, ka­ko ka­že, od ra­nog ju­tra do ka­sno uve­čer vri­je­me pro­vo­di sni­ma­ju­ći sa­pu­ni­cu “Za­kon lju­ba­vi“ u ko­joj glu­mi - ose­buj­nu glu­mi­cu, a u ko­joj će­mo je mo­ći gle­da­ti već od po­ne­djelj­ka. Usko­ro je oče­ku­je i po­če­tak sni­ma­nja fil­ma Nikše Svi­li­či­ća “Poštar” ili “Vje­ru­jem u an­đe­le“, a uz sve to Do­lo­res pu­bli­ci na­mje­ra­va pred­sta­vi­ti i se­be kao pje­sni­ki­nju. Ia­ko je me­di­ji­ma po­sta­la za­ni­mlji­va ti­je­kom ve­ze s Ivom Gre­gu­re­vi­ćem i tre­nu­tno zbog lju­ba­vi s Fra­nom La­si­ćem, Lam­baša je po­ka­za­la da i kao glu­mi­ca, sa­mo­stal­no, mo­že pli­je­ni­ti pa­žnju. Upra­vo iz tog ra­zlo­ga u ovom je in­ter­vjuu že­lje­la pri­va­tni ži­vot ma­lo osta­vi­ti sa stra­ne.

• Na ko­li­ko ste pro­je­ka­ta tre­nu­tno an­ga­ži­ra­ni?

- Tre­nu­tno no­sim dvi­je gla­vne ulo­ge - je­dnu u Svi­li­či­će­vom fil­mu ra­dnog na­zi­va “Poštar”, a dru­gu u se­ri­ji “Za­kon lju­ba­vi“ ko­ju pro­du­ci­ra AVA. U po­nu­di imam i pi­sa­nje sce­na­ri­ja za stra­nu pro­du­cent­sku ku­ću, a isto ta­ko pla­ni­ram izda­ti i zbir­ku po­e­zi­je. No, o to­me će­mo nešto više ka­da do­đe vri­je­me. Sa­da sam kon­cen­tri­ra­na na pro­je­kte na ko­ji­ma ra­dim, a odmah že­lim ista­knu­ti da mi je izra­zi­to za­do­volj­stvo pri­su­stvo­va­ti na di­vnim i de­talj­nim, ra­zra­đu­ju­ćim pro­ba­ma za film “Poštar”.

• Ka­ko ide sni­ma­nje “Za­ko­na lju­ba­vi” i ko­li­ko vre­me­na pro­vo­di­te na se­tu?

- A, ide... ja­ko br­zo. U šest mje­se­ci se mo­ra sni­mi­ti 185 epi­zo­da. Pa sa­mi pro­su­di­te.

• Pr­vi put ra­di­te za AVA-u. Ka­ko ste do­sad za­do­volj­ni su­ra­dnjom?


- Ne svi­đa­ju mi se ova­kva pi­ta­nja. Lo­gi­čno je da ka­da ne­tko pri­hva­ti ne­ki po­sao, da­kle, odlu­či se za nje­ga, ne­će i ne smi­je go­vo­ri­ti pro­tiv istog. Isto ta­ko i hva­lje­nje ono­ga u če­mu oso­bno pri­su­stvu­je - ti­pa “sva­ki Ci­go svo­ga ko­nja ku­je” - me­ni je pa­te­ti­čno i izli­za­no. Je­di­no još pri­zna­jem ne­či­je oduševlje­nje. Ugla­vnom, što se ti­če ove se­ri­je pri­mi­je­ti­la sam da ra­de­ći na njoj ko­li­ko god je­la ne mo­gu se ude­blja­ti. Valj­da je to do­bro, ne znam.
 
Iako je prije upisa na glumačku akademiju sanjala o glazbenoj karijeri, Lambaša je već prvim ulogama, a među ostalima i ulogom u seriji ‘Dobre namjere’, pokazala kako nije pogriješila odabravši glumačke daske


• Ka­kva je vaša ulo­ga u sa­pu­ni­ci i ka­kav lik tu­ma­či­te?


- Ne znam, jer epi­zo­de či­tam ta­kvom br­zi­nom da, iskre­no, ne sti­gnem po­hva­ta­ti sve to. Ali, ne ner­vi­ram se više zbog to­ga. Ko­li­ko sti­gnem - sti­gnem. Ugla­vnom, lik je sva­ka­kav i svašta ra­di, po­ne­kad s ra­zlo­gom, a po­ne­kad i bez. Ja se više kon­cen­tri­ram usavršiti u za­nat­skom smi­slu u ovom tem­pu i okol­no­sti­ma ra­da, ne­go na glu­ma­čki dio, a ova­kve for­me su dušu da­le za to.

• Ima li vaša ulo­ga sli­čno­sti s va­ma u pri­va­tnom ži­vo­tu?


- Ono što sva­ka­ko mo­ram na­gla­si­ti, jer osje­ćam mo­ral­nu odgo­vor­nost pre­ma pu­bli­ci, jest to da je glu­mi­ca Lu­ci­ja Nar­del­li, da­kle, že­na ko­ju igram u se­ri­ji - ima­gi­na­ran lik. Pre­sta­vni­ce hr­vat­skog glu­mišta u re­al­no­sti su, da­pa­če, že­ne po­sve su­pro­tne njoj. Mi­slim, ni­sam ni­ka­da vi­dje­la ne­ku glu­mi­cu da na pro­bu do­la­zi našmin­ka­na, u šti­kla­ma i odje­va­na kao za mo­dnu pi­stu. Naše ka­za­lišne glu­mi­ce su skro­mne, oso­be bo­ga­tog unu­trašnjeg ži­vo­ta i ne po­la­žu to­li­ko na vanjšti­nu ko­li­ko na du­ho­vnu na­do­gra­dnju. Ba­ve se isklju­či­vo ka­za­lištem. Isi­ja­va­ju dru­kči­jom lje­po­tom. Lu­ci­ja, ako i po­sto­ji njen re­al­ni pro­to­tip, više je ne­ka “kra­lji­ca sa­pu­ni­ce”, estra­dna zvi­je­zda, i sli­čna isko­mer­ci­ja­li­zi­ra­na oso­ba.

• Ka­kva je eki­pa na se­tu i s ki­me vam je naj­dra­že ra­di­ti?


- Ne­za­hval­no je ka­da ra­di­te sa sto­ti­na­ma lju­di ne­ko­ga po­se­bno iz­dva­ja­ti, mo­že­te uvi­jek ne­ho­ti­čno po­vri­je­di­ti na taj na­čin. Ipak, uži­tak i istin­ska lje­po­ta mi je ra­di­ti sa svi­ma ko­ji su pro­fe­si­o­nal­ci i ko­ji po­žr­tvo­vno oba­vlja­ju ovaj po­sao bez obzi­ra na for­mu, za­pra­vo sa svi­ma ko­ji vo­le i zna­ju zašto ra­de, a to ni­je - no­vac. I sam moj ži­vo­tni mo­to gla­si “form is temporary - class is per­ma­nent”.

• Oče­ku­je­te li da će se gle­da­te­lji­ma svi­dje­ti sa­pu­ni­ca “Za­kon lju­ba­vi”?


- Iskre­no, ne znam. Ne­mam ne­ki uvid i ni­sam ni­ka­da po­gle­da­la ništa od mon­ti­ra­nog ma­te­ri­ja­la da bih mo­gla nešto pa­me­tno re­ći. Ali, pre­ma si­tu­a­ci­ji u ze­mlji, ia­ko svi šute o to­me kao za­kla­ni, izve­la bih opće­ni­ti za­klju­čak: Lju­di ne­ma­ju nov­ca, de­pre­si­vni su, pa ra­di­je sje­de kod ku­će, po­go­to­vo zi­mi. A, ka­da su kod ku­će, da pu­no ne ra­zmišlja­ju i da ih vla­sti­te mi­sli ne su­sti­gnu, bje­že pred te­le­vi­zor i pri­tom ne gle­da­ju ne­ke teške, za­mor­ne sa­dr­ža­je, već la­ga­ne, s je­dno­sta­vnom, br­zom ka­tar­zom. Tih sat vre­me­na se­ri­je ži­vot im se do­i­ma ljepšim i lakšim, iden­ti­fi­ci­ra­ju se s omi­lje­nim li­kom i ži­ve nje­go­vim ži­vo­tom. Ipak, ko­li­ko je šte­tno to­li­ko je i hra­bro igra­ti za te lju­de, ako me ra­zu­mi­je­te.

• Svi­đa li Vam se, ipak, rad na sa­pu­ni­ci?


- Još upo­zna­jem se­be, tek sam na po­če­tku i pra­tim se, oslušku­jem što mi odgo­va­ra, a što ne, što me či­ni sre­tnom a što ne­sre­tnom, pre­ko če­ga mo­gu, a pre­ko če­ga ne. A, ni­ka­da ne mo­gu pre­ko ono­ga što na­rušava me­ne kao oso­bu i oti­ma me­ne sa­mu od me­ne. Ako osta­nem bez se­be što će mi osta­ti? Sim­bo­li? Do­bar au­to ili košulja? Ne bih, hva­la. Da­kle, za­sad pro­ma­tram, učim. A, što se ti­če sa­pu­ni­ce, re­kla bih da je to tek je­dna ste­pe­ni­ca na mom pu­tu. Mi­ni­ja­tu­ra.

• Ima­te li svo­je glu­ma­čke uzo­re i ko­ji su?


- Uzor su mi glum­ci izra­žaj­nih oso­bno­sti ko­ji su osta­li vjer­ni se­bi i ovom po­zi­vu. Ta­kvi ne­ma­ju mo­ral­nih dvoj­bi i ne­po­tku­plji­vi su bez obzi­ra što nas je ka­pi­ta­li­zam, ma­nje-više, sve po­žde­rao. Oni su sa­vjest društva, vi­so­ko ra­zvi­je­na svi­jest ovog vre­me­na. Ima, na sre­ću, ne­ka još ma­la kon­cen­tra­ci­ja ta­kvih u našem glu­mištu i to su ugla­vnom glum­ci sta­rog ko­va, odga­ja­ni na ne­kim dru­gim vri­je­dno­sti­ma. Mi mla­di le­ti­mo tr­bu­hom za kru­hom i sva­ka­kva po­ni­že­nja če­sto do­ži­vlja­va­mo na pu­tu pre­ži­vlja­va­nja, ali, ne da­mo se.

• Tko su vam naj­dra­ži hr­vat­ski re­da­te­lji?


- Ima ih. Ma­nje-više svi film­ski su mi do­bri, za­pra­vo odli­čni i ne ka­žem to iz kur­to­a­zi­je već ui­sti­nu mi­slim ta­ko. Obo­ža­vam hr­vat­ski film.

• Što vam naj­bo­lje le­ži - te­le­vi­zi­ja, film ili ka­za­lište?

- Ma, ne­u­spo­re­di­vi su. Na fil­mu i u ka­za­lištu pri­pre­me tra­ju i do dva mje­se­ca, de­talj­no i iscr­pno se ra­zla­že ma­te­ri­jal, pa po­no­vno sa­sta­vlja i tek ta­da se kre­će u re­a­li­za­ci­ju pro­je­kta u pu­nom smi­slu. I če­sto ima šan­se da se do­go­di umje­tnost. Ka­da se te­ren be­spri­je­kor­no pri­pre­mi glu­mac se da­lje sa­mo igra, be­skraj­no igra i ništa ljepše mu se u ži­vo­tu ne mo­že do­go­di­ti. Se­ri­je su pak štan­ca­nje ma­te­ri­ja­la, jer nji­ho­va pr­va i za­dnja za­ko­ni­tost jest da se, bez obzi­ra na sve, sni­me u za­da­nom vre­me­nu. Na glum­cu je u ta­kvoj for­mi da uhva­ti ne­ki in­tu­i­ti­vni sli­jed i otko­tr­lja se po nje­mu. Even­tu­al­no, da izgo­vo­ri tekst bez greške.

• Opišite u ne­ko­li­ko ri­je­či film Nikše Svi­li­či­ća ra­dnog na­zi­va “Poštar” ili “Vje­ru­jem u an­đe­le”, ka­ko bi se na­vo­dno tre­bao zva­ti, i kad bi mo­gao bi­ti go­tov?

- Ja­ko sam uzbu­đe­na i sre­tna zbog tog fil­ma. Sni­ma­nje po­či­nje ubr­zo, po­če­tkom li­sto­pa­da na Ko­mi­ži, a eki­pa je sjaj­na. Je­dno­sta­vno, uži­vam na našim pro­ba­ma. Ulo­ge su fan­ta­sti­čno na­pi­sa­ne, ra­di­mo pu­no, ali se i ze­za­mo, pri­ča­mo, upo­zna­je­mo, njušimo, ka­ko bih ja re­kla, i sve je ne­ka­ko po­la­ko, li­je­po, pri­ro­dno, da­kle, to­čno ona­ko ka­ko tre­ba bi­ti.

• Za­je­dno s re­da­te­ljem Svi­li­či­ćem pje­va­te i uvo­dnu pje­smu za film. Ka­ko je ra­di­ti s njim?

- U re­da­te­lja Nikšu Svi­li­či­ća imam ve­li­ko po­vje­re­nje, do­slo­vno ga sli­je­po sli­je­dim i na taj na­čin se ba­vi­ti ovim po­slom vam je ne­zmi­sli­va lje­po­ta, glum­ci ži­ve za nju.

Izu­zev sa­mog fil­ma do­ga­đa­ju se ne­ke ne­de­fi­ni­ra­ju­će, ti­tra­ju­će ni­ti, ne­ka ma­gli­ca, kišne ka­plji­ce u svim sre­bren­ka­stim ni­jan­sa­ma, ma, u svim bo­ja­ma.

Za­pra­vo, to okru­žu­je ci­je­lu eki­pu i da­ru­je nas kre­a­ti­vnošću i u tom tre­nu­tku ništa na svi­je­tu ni­je va­žni­je. Kao da an­đe­li pje­va­ju iznad nas. Je­dva če­kam sni­ma­nje.

• Sma­tra­te li se ra­zma­že­nom glu­mi­com ili bez pro­ble­ma sve oba­vi­te što se od vas tra­ži?

- Na­ra­vno da sam ra­zma­že­na. Ne­ću uo­pće sni­ma­ti bez Ma­nu­al&Co. tor­be, na­pra­vim ru­svaj na se­tu ako mo­ram glu­mi­ti bez nje, a pro­sto­ri­ja u ko­joj sni­mam, na­ra­vno, mo­ra mi­ri­sa­ti po Sisleyjevim par­fe­mi­ma.

Kad ih obo­ža­vam, što ću...

Šibenčanka

Nemam se za što ispričavati

Kad su je mediji ispitivali o vezama sa starijim muškarcima, Dolores je odgovorila da joj ne pada na pamet ispričavati se nekome zato što je u odnosu s osobom koja je starija od nje. ‘Bilo bi me sram, na primjer, da sam u vezi s kriminalcem ili osobom sklonoj drogi ili kocki’, rekla je u jednom intervjuu.

 2002. - 2007.

U vezi s Ivom Gregurevićem

Dolores Lambaša bila je pet godina u vezi sa 30 godina starijim glumcem Ivom Gregurevićem. Zajedno su glumili u filmu ‘Pravo čudo’ redatelja Lukasa Nole. Prekid s Gregurevićem Lambaša je u medijima obrazložila neslaganjem karaktera.

Ljeto 2007.

Prekid i nova veza s Franom Lasićem

Nakon prekida s Gregurevićem, uslijedila je veza sa 27 godina starijim glumcem, pjevačem, ugostiteljem i ‘osvajačem žena’ Franom Lasićem. Lambaša je priznala da se zaljubila u trenutku kad nije mislila da će se ‘ikada više zaljubiti, a naročito ne uletjeti odmah u novu vezu’.

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

EMOCIJE

KRISTALI

BRZI CHAT

 • Član mkrmarmkrmar

  Dobro jutro !(_) (_) (__)7 (_)

  20.01.2018. 09:36h
 • Član mkrmarmkrmar

  *

  19.01.2018. 19:41h
 • Član mkrmarmkrmar

  <3

  19.01.2018. 19:41h
 • Član iridairida

  ♥*

  19.01.2018. 18:47h
 • Član mkrmarmkrmar

  (_)/ (_)7

  19.01.2018. 18:31h
Cijeli Chat

ENERGETSKE TEHNIKE

ISCJELJENJA

MAGAZIN

MAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuMAGIFON - Životne promjene, sudbinaPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runama

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSribebicaIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebDirektni putSemir-magijaInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info