AlemkaMax

0

Broj Merlina

Konstelacije Konstelacijski rad je jedinstvena terapeutska metoda bazirana na sistemskoj i duhovnoj mudrosti. Ovaj istinsko holisti~an pristup omogu}ava vi{edimenzionalnu promjenu na fizi~kom, emocionalnom, mentalnom i duhovnom nivou, kao i osloba|anje od tenzije i konflikata u nama samima i u na{im osobnim i profesionalnim odnosima. Svi članci člana AlemkaMax